Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 05/2018

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 05/2018

 

NUMER DO POBRANIA

 

Spis treści/Content list

 

Monika Gładoch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

e-mail: gladoch_law@wp.pl

Prawo wyboru podstawy zatrudnienia w kontekście zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej

 

Wolność gospodarcza i prawo ochrony pracy to wartości zagwarantowane w prawie konstytucyjnym i prawie międzynarodowym. Prawo pracy opiera się na ochronie pracownika, co jednak nie znaczy, że zezwala na całkowicie dowolne ograniczenie prawa własności. W artykule rozważa się relację tych dwóch wartości z punktu widzenia swobody wyboru podstawy zatrudnienia. Autorka zaprzecza powszechnej opinii, że samozatrudnienie jest w naszym kraju patologią, podobnie jak pozapracownicze formy zatrudnienia. Dowodzi, że wolność wyboru między umową o pracę a umową prawa cywilnego jest elementem szeroko rozumianej wolności gospodarczej. Zakazanie zawierania innych umów niż umowa o pracę stanowiłoby nieproporcjonalną ingerencję w wolność gospodarczą.

 

Słowa kluczowe: wolność gospodarcza, zasada proporcjonalności, domniemanie stosunku pracy, podstawa zatrudnienia, zatrudnienie.

 

The right to choose the form of employment in the context of the principle of economic freedom

 

An economic freedom and a labor protection law are values guaranteed by constitutional law and international law. The labor law is based on employee protection, however does not mean, that it allows for any arbitrary limitation of the right of ownership. The study considers, that the relation of these two values based on the freedom of choice of the employment form. The author denies to the common opinion that the self-employment and non-employment forms are a pathology. She proves that freedom of choice between a contract of employment and a civil law contract is against economic freedom. A prohibiting the conclusion of the civil agreements is a disproportionate interference in the economic freedom.

 

Keywords: economic freedom, the principle of proportionality, presumption of employment, the form of employment, employment.

 

Bibliografia/References
Biernat, S. Wasilewski, A. (1997). Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz. Kraków.
Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa.
Gładoch, M. (2018). Domniemanie nic nie zmieni. Rzeczpospolita (z 12.04.2018).
Hayek, F.A. (2006). Konstytucja wolności. Warszawa.
Kosikowski, C. (1995). Wolność gospodarcza w prawie polskim. Warszawa.
Musiała, A. (2011). Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.
Musiała, A. (2018). Reperksuje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy. Monitor Prawa Pracy, (5).
Pawłowicz, K. (1994). Prawo człowieka do swobodnej działalności gospodarczej. W: A. Rzepliński (red.), Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa.
Sobczak, K. (2004). Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne. Warszawa.
Sowiński, R. (2007). Wolność i ustawowa swoboda działalności gospodarczej. Wrocław.
Zubik, M. (2016). W: L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. (I). LEX.

 

Anna Musiała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

e-mail: musiala@amu.edu.pl

Homo iuridicus prawa pracy

 

Kim są rzeczywiście podmioty prawnych stosunków pracy w Polsce? Refleksja ta dotyczy zwłaszcza osób świadczących pracę. Pytać bowiem można i o to, kim jest dziś podmiot zatrudniający. Stawiając te pytania, przede wszystkim to pierwsze, chodzi głównie o wskazanie obrazu człowieka pracującego, który wyłania się z całości przepisów prawa pracy, a więc obrazu człowieka prawa pracy – homo iuridicusa. Wynik w postaci odtworzenia tego kształtu z tekstu prawnego świadczy też o wizji twórców prawa. Autorka, przybliżając sens wyodrębniania takiej oto figury poznawczej jak homo iuridicus i jej przydatność dla tworzenia prawa, wskazuje na homo iuridicusa prawa pracy, a więc opisuje model człowieka prawa pracy wyłaniający się z przepisów tego prawa. Zastanawia się, na ile ów konstrukt odpowiada jego społecznemu kształtowi oraz zadaje kluczowe pytanie o pożądany model homo iuridicusa prawa pracy – taki, który najlepiej (najwierniej) oddałby jego społeczną istotę (antropologię).

 

Słowa kluczowe: homo iuridicus prawa pracy, antropologia prawa pracy, człowiek prawa pracy.

 

Homo iuridicus as the subject of the labour law

 

What actually are the subjects of labour law relations in Poland? The reflection concerns especially the individuals performing work, since one may also ask a question about what the employing entity is today. When asking the above questions, and primarily the former one, the point is first of all to present the picture of a working man (his characteristics– the specific and distinctive features) emerging from the labour law regulations, that is the picture of homo iuridicus – the man as the subject of the labour law. The resulting reconstruction of the form from a legal text provides for the vision of the legislator. In the first place the Author explains the sense of distinguishing the cognitive form – homo iuridicus and the suitability thereof for the creation of law, and subsequently indicates homo iuridicus as the subject of the labour law, thus describing the model of a working man emerging from the provisions of the said law. Simultaneously, it is considered to what extent the said construct corresponds to the social form thereof. And finally the crucial question is asked about the desired model of homo iuridicus as the subject of the labour law – the one which would most accurately reflect its social nature (anthropology).

 

Keywords: homo iuridicus as the subject of the labour law, anthropology of the labour law, man as the subject of the labour law.

 

Bibliografia/References
Adamiecka-Sitek, A. Sajewska, D. Sosnowska, D. (2017). Robotnicy. Performanse pamięci. Warszawa.
Baran, K.W. (2017). W: K.W. Baran (red. nacz.), System prawa pracy (II). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Böckenförde, E.-W. (2006). Wizerunek człowieka w świetle dzisiejszego porządku prawnego. W: K. Michalski (red.), Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków.
Breczko, A. (2011). Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego. Białystok.
Brożek, B. (2010). Pojęcie osoby w dyskusjach bioetycznych. W: J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Chauvin, T. (2014). Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego. Warszawa.
Deliege, R. (2011). Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie. Warszawa.
Delsol, Ch. (2011). Czym jest człowiek. Kurs antropologii dla niewtajemniczonych. Kraków.
Dunn, E. (2008). Prywatyzując Polskę. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Fuller, L. (2004). Moralność prawa. Warszawa.
Kant, I. (1972). Krytyka praktycznego rozumu. Warszawa.
Kijowski, A. (1995). Domniemanie istnienia stosunku pracy. Inspektor, (7–8).
Lang, W. (2001). Status jednostki ludzkiej we współczesnym prawie. W: J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa. Kraków.
Legendre, P. (2010). Inny wymiar prawa. Tłum. A. Dwulit. Kronos, (3).
Lipiec, J. (1997). Wolność i podmiotowość człowieka. Kraków.
Musiała, A. (2017). O władzy publicznoprawnej i prywatnoprawnej w stosunku pracy. W: Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza. Toruń.
Musiała, A. (2017). Prawo pracy: prawo publiczne czy prawo prywatne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).
Scheler, M. (1987). O idei człowieka. W: M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. i red., S. Czerniak, A. Węgrzecki. Warszawa.
Skarga, B. (2007). Człowiek to nie jest piękne zwierzę. Kraków.
Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. (I). Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. (II). Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Sobczyk, A. (2017). Wolność pracy i władza. Warszawa.
Stelmach, J. Sarkowicz, R. (1998). Teoria prawa. Kraków.
Supiot, A. (2002). Critique du droit du travail. Quadrige/PUF. Paris.
Supiot, A. (2005). Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit. Éditions du Seuil.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. (2003). Pamiętniki bezrobotnych. (1–4). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Wojtyła, K. (2011). Osoba i czyn. W: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin.
Wołodkiewicz, W. Zabłocka, M. (2000). Prawo rzymskie. Instytucje. Warszawa.
Woś, R. (2017). Polska to nie jest kraj dla pracowników. Warszawa.

 

Studia i opracowania

 

Katarzyna Roszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

e-mail: katarzyna.roszewska@gmail.com

Prawo do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami według regulacji MOP i ONZ

 

Artykuł odnosi się do regulacji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Ukazuje podłoże pierwszych regulacji, podejście segregacyjne do szczególnych kategorii zatrudnionych. Wskazuje na zmiany następujące pod wpływem tendencji prawnoczłowieczych. Katalog praw związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w sensie materialnym zawdzięczać należy przede wszystkim MOP. Ruchy prawnoczłowiecze i ONZ oddziaływały na równość szans, bezwzględny i niepodzielny charakter praw, holistyczne podejście do ról społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych.

 

Słowa kluczowe: prawo do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, prawa człowieka, regulacje MOP, regulacje ONZ.

 

The right of persons with disabilities to employment on the basis of ILO and UN regulations

 

The article refers to the ILO and UN regulations on the employment of persons with disabilities. It shows the basis of the first legal regulations, segregation approach to specific categories of employees. The article points to the changes that follow under the influence of the human rights movement. The catalog of substantial rights related to the employment of persons with disabilities is first of all the result of the ILO legislation. The human rights movement and the UN have influenced the equal opportunities, the unconditional and indivisible nature of rights, holistic attitude towards social and professional roles of persons with disabilities.

 

Keywords: the right to employment of persons with disabilities, human rights, ILO regulations, UN regulations.

 

Bibliografia/References
Fasciglione, M. (2015). Article 27 of the CRPD and the Right of Inclusive Employment of People with Autism. W: V. Della Fina, R. Cera (red.), Protecting the Rights of People with Autism in the Fields of Education and Employment, International, European and National Perspectives. Italy, Springer: Cham.
Kanter, A.S. (2015). The Development of Disability Rights under International Law. From Charity to Human Rights. New York: Routledge.
Góral, Z. (1994). Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Kubicki, P. (2018). Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami. Warszawa: SGH.
Seweryński, M. (1988). W. L. Florek, M. Seweryński, Międzynarodowe prawo pracy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

 

Wykładnia i praktyka

 

Zdzisław Kubot, Uniwersytet Wrocławski

e-mail: jlewkowicz@wne.uw.edu.pl

Kontrakty menedżerskie w wąskim oraz szerokim znaczeniu

 

Zróżnicowanie kontraktów menedżerskich (umów o zarządzanie) pod względem regulacji charakteru prawnego oraz treści uzasadnia wyróżnienie kontraktów menedżerskich (umów o zarządzanie) w wąskim oraz szerokim znaczeniu. Wyróżnienie kontraktów menedżerskich (umów o zarządzanie) w wąskim oraz szerokim znaczeniu wiąże się z podziałem na kontrakty menedżerskie zawierane w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej oraz kontrakty menedżerskie zawierane w ramach działalności wykonywanej osobiście. Kontraktami menedżerskimi w wąskim znaczeniu są wyłącznie kontrakty zawierane w ramach prowadzonej przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, a kontraktami menedżerskimi w szerokim znaczeniu także kontrakty zawierane w ramach działalności wykonywanej osobiście.

 

Słowa kluczowe: kontrakty menedżerskie w wąskim znaczeniu, kontrakty menedżerskie w szerokim znaczeniu, rodzaje kontraktów menedżerskich, właściwości kontraktów menedżerskich.

 

Managerial contracts in narrow and broad meaning

 

Diversification of managerial contracts (agreements about management) as to the regulation of their legal character and to the content justifies the distinction of managerial contracts (agreements about management) in narrow and broad meaning as well. Distinguishing managerial contracts (agreements about management) in narrow and broad meaning is related to the division into managerial contracts made within the activity of a business enterprise run by a natural person and managerial contracts made within business activity performed personally. In a narrow meaning, managerial contracts are only these made within the activity of a business enterprise run by a natural person, and in a broad meaning also these contracts made within business activity performed personally.

 

Keywords: managerial contracts in narrow meaning, managerial contracts in broad meaning, types of managerial contracts, features of managerial contracts.

 

Bibliografia/References
Ciupa, S.W. (1997). Natura prawna umowy. W: Kontrakty menedżerskie. Manager. Dodatek specjalny, (12).
Kruczalak-Jankowska, J. (2000). Pojęcie zarządzania i zarządu w kontekście umów menedżerskich. Gdańskie Studia Prawnicze, VII.
Kruczalak-Jankowska, J. (2000a). Umowy menedżerskie. Warszawa.
Kruczalak-Jankowska, J. (2009). Umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem — próba systematyzacji. Gdańskie Studia Prawnicze, XXI.
Kubot, Z. (2017). Autonomia i zależność kwalifikacji kontraktów menedżerskich według prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).
Peczenik, A. (1996). Wartość naukowa dogmatyki prawa. Prace z zakresu porównawczej metodologii nauki prawa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CXXXVII (26).
Trzaskowski, R. (2000). Właściwości (natura) zobowiązaniowego stosunku prawnego jako ograniczenie swobody kształtowania umów. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (2).
Trzaskowski, R. (2005). Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531 k.c. Zakamycze.

 

Grzegorz Wolak, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

e-mail: wolaczek@wspia.eu

Umowa mająca za przedmiot sprzątanie – umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług?

 

Przedmiotem artykułu jest problematyka charakteru prawnego umowy mającej za przedmiot sprzątanie (wysprzątanie) pomieszczeń czy powierzchni. W ocenie autora umowy takie nie powinny być kwalifikowane jako umowy o dzieło. Są bowiem umowami o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia. Nie są one umowami rezultatu, lecz starannego działania, polegającymi na wykonywaniu określonych czynności faktycznych, w sposób staranny i cykliczny. Ma do nich zastosowanie m.in. art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zawieranie umów o dzieło mających taki przedmiot narusza zasadę swobody umów z art. 3531 k.c. Może być także dotkliwe finansowo, gdyż będzie się wiązać z koniecznością odprowadzenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Słowa kluczowe: umowa mająca za przedmiot sprzątanie (wysprzątanie) pomieszczenia albo powierzchni, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, swoboda umów, tytuły podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 

Contract for cleaning– contract for work or service contract?

 

Issues of the legal nature of the contract for cleaning (cleaning up) premises or surfaces is discussed in this article. In the author’s opinion, such contracts should not be qualified as contracts for work, as they are service contracts to which the provisions on mandate contract shall apply accordingly. They are not contracts for the outcomes but a diligent action consisting in performing specific activities in a careful and cyclical manner. Therefore, art. 6 s. 1 c. 4 of the Act of 13 October 1998 on the social insurance system applies to them. Entering by private law bodies into contracts for work with such a subject of the contract violates the principle of the freedom of contracts under art. 3531 Civil Code. It may also be financially painful for them, because it will involve the necessity to pay contributions to the Social Insurance Institution.

 

Keywords: contract for cleaning (cleaning up) premises or surfaces, mandate contract, service contract, freedom of contracts, qualifying for social insurance contributions.

 

Bibliografia/References
Brzozowski, A. (2011). W: J. Rajski (red.). System prawa prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań — część szczegółowa. Warszawa.
Buczkowski, S. (1976). W: S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Tom III. Część 2. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ossolineum.
Czachórski, W. Brzozowski, A. Safjan, M. Skowrońska-Bocian, E. (1999). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa.
Gersdorf, M. (1993). Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło. Warszawa.
Gutowski, M. (2016). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Warszawa: Legalis.
Kołakowski, K. (2001). W: G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania (2). Warszawa.
Kozieł, G. (2014). Komentarz do art. 627 k.c. W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania — część szczegółowa. Lex el.
Kwaśnicki, R. L. (2002). Charakter zatrudnienia członków zarządów spółek kapitałowych z uwzględnieniem kształtowania zasad ich odpowiedzialności wobec spółki oraz zakazu konkurencji. Prawo Spółek, (3).
Longchamps de Berier, R. (1948). Zobowiązania. Poznań.
Ludwiczak, W. (1968). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 marca 1967 r., I CR 500/66. Orzecznictwo Sądów Polskich, (7–8).
Nesterowicz, M. (1980). W: J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem. Warszawa.
Niewęgłowski, A. (2011). Glosa do wyroku SA z 28 października 2009 r., V ACa 418/09. Glosa, (1).
Radwański, Z. Panowicz-Lipska, J. (2012). Zobowiązania — część szczegółowa. Warszawa.
Radwański, Z. Olejniczak, A. (2012). Zobowiązania — część ogólna. Warszawa.
Siuda, W. (1964). Istota i zakres umowy o dzieło. Poznań.
Szczerski, J. (1972). W: Kodeks cywilny. Komentarz (2). Warszawa.
Wiśniewski, T. (1984). Praktyka sądowa w sprawach o wykonanie zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług. Biblioteka Sędziego, (12).
Zagrobelny, K. (2013). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa.

 

Paula Nowak, Uniwersytet Jagielloński

e-mail: paula.maria.nowak@student.uj.edu.pl

Ograniczenie handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni w sektorze turystycznym

 

Autorka, przedstawiając okoliczności i główne cele uchwalenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, omawia zakaz handlu w niedziele i święta w odniesieniu do sektora turystycznego. Szczególną uwagę zwraca na problemy interpretacyjne oraz wyjątki od zakazu mające znaczenie dla turystyki, dokonuje ich analizy i oceny.

 

Słowa kluczowe: ograniczenie handlu w niedziele, sektor turystyczny, turystyka, prawo pracy.

 

Limitation of trade on sundays, holidays and some other days within the tourism industry

 

The article summarises the circumstances of passing the act on limitation of trade on Sundays, holidays and some other days, as well as the controversy regarding the act. The article characterises the ban on Sunday and holiday trading, as applicable within the tourism industry, while addressing the interpretation problems arising from the act. In its final part, the article indicates the exceptions from the general ban with particular significance for the tourism industry, analyses and assesses the act.

 

Keywords: limitation on Sunday trading, tourism industry, tourism, labour law.

 

Bibliografia/References
Bralczyk, J. (red.). (2005). Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kosikowski, C. (2003). Przedsiębiorca w prawie polskim na tle prawa europejskiego. Warszawa: LexisNexis.
Kosikowski, C. (2013). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
NSZZ „Solidarność”. (2017). Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej nr 7/17. Gdańsk: NSZZ „Solidarność”, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/CCA54D5060C51F1FC12581BC0031DBCE/%24File/870-012.pdf (19.02.2018).
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. (2017). Stanowisko dotyczące projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, http://pohid.pl/stanowisko-dotyczace-projektu-ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele/ (19.02.2018).
Polska Rada Centrów Handlowych. (2016). Skutki zakazu handlu w niedzielę dla centrów handlowych i całej branży, http://prch.org.pl/pl/baza-wiedzy/raporty?page=5&controller=com_rrrevents&start=80 (19.02.2018).
Pracodawcy RP. (2016). Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Warszawa: Pracodawcy RP, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/46CBF267882EA173C1258057003D1299/%24File/870-007.pdf (19.02.2018).
Rada Ministrów. (2017). Stanowisko Rządu do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Warszawa: Rada Ministrów, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/106F4C649219510CC12580EC0046AD22/%24File/
870-s.pdf (19.02.2018).
Sejm RP. (2016). Druk nr 870. Warszawa: Sejm RP, http://orka. sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/65031EB21E0B978CC1258036005797DE/%24File/870.pdf (19.02.2018).
Sieradzka, M. Zdyb, M. (2013). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kuwer.
Żmigrodzki, P. (red.). (2007–2018). Wielki słownik języka polskiego PAN. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=17203&id_znaczenia=2323307&l=24&ind=0 (19.02.2018).

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Aleksandra Ziętek-Capiga, Uniwersytet Warszawski

e-mail: a.zietek-capiga@wpia.uw.edu.pl

Religia jako podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy uwzględniający etykę organizacji

 

W wyroku z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-414/16, Vera Egenberger przeciwko Evangelisches Werk für Diakonie Und Entwicklung e.V., Trybunał Sprawiedliwości UE zajmował się zagadnieniem dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania. W szczególności Trybunał udzielił wskazówek dotyczących wykładni pojęcia religii lub przekonań stanowiących podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy uwzględniający etykę organizacji.

 

Słowa kluczowe: równe traktowanie, odmienne traktowanie ze względu na religię lub przekonania, religia lub przekonania stanowiące podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy uwzględniający etykę organizacji.

 

Religion as a genuine, legitimate and justified occupational requirement, having regard to the organisation’s ethos

 

In the judgment of 17 April 2018, C-414/16, case Vera Egenberger vs. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., the Court of Justice of the EU analysed the issue of discrimination on grounds of religion or belief. In particular, the Court provided guidance on the interpretation of the concept of religion or belief as a genuine, legitimate and justified occupational requirement, having regard to the organisation’s ethos.

 

Keywords: equal treatment, difference of treatment on grounds of religion or belief, religion or belief constituting a genuine, legitimate and justified occupational requirement, having regard to the organisation’s ethos.

 

Poniższe stałe rubryki nie mają charakteru artykułów naukowych/Permanent columns below do not have the status of scientific articles

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Eliza Maniewska, Uniwersytet Warszawski

e-mail: e.maniewska@wpia.uw

Prawo do emerytury a prawo do określonej wysokości emerytury

 

Istotne znaczenie praktyczne należy przypisać właściwemu odróżnianiu pojęć „prawo do emerytury” i „prawo do określonej wysokości emerytury”, czemu w szczególności są poświęcone motywy uchwały Sądu Najwyższego z 19 października 2017 r., III UZP 6/17. Opracowanie zawiera szersze omówienie tego judykatu.

 

Słowa kluczowe: emerytura, ochrona praw nabytych.

 

Right to old-age pension and right to certain amount of the old-age pension

 

Crucial practical significance should be attributed to the proper distinction between the notion of "the right to old-age pension" and "the right to specified amount of old-age pension". In particular to the issue the Supreme Court resolution of 19 October 2017, III UZP 6/17 is devoted. The study contains a broader discussion of this ruling.

 

Keywords: old-age pension, protection of acquired rights.

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Choroba w trakcie urlopu

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2018 r. od poz. 653 do poz. 821

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 maja 2018 r.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł