Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 06/2009

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
39.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Jan Jończyk

Zagadnienia trwałej opieki pielęgnacyjnej
Nowym masowym zjawiskiem jest trwała opieka pielęgnacyjna z tendencją do traktowania jej jako ryzyka socjalnego odrębnego od ryzyka niezdrowia. Wiąże się z tym trudny do rozwiązania problem odrębnej regulacji prawnej na styku ubezpieczeń społecznych i prawa pomocy (opieki) społecznej. Szersze zainteresowanie budzi niemiecki model powszechnego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, wzorowanego na ustawowym ubezpieczeniu chorobowym, zaliczonego zatem do systemu ubezpieczeń społecznych. Dalszą konsekwencją jest to, że takie ubezpieczenie pielęgnacyjne podlega europejskim przepisom o koordynacji (rozporządzenie EWG 1408/71 ze zm.), w tym zasadzie "eksportu" świadczeń pieniężnych, oraz kontroli przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości krajowych i regionalnych uregulowań prawnych z punktu widzenia traktatowej zasady swobody zatrudnienia na obszarze Wspólnoty. Przytoczone wyroki Trybunału w przedmiocie ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Molenaar C-160/96, Jauch C-215/99, Hosse C-286/03) ilustrują złożoność problematyki prawnej i nasuwają krytyczne uwagi. Wyjściem z pułapki kontrowersyjnego niemieckiego modelu ubezpieczenia pielęgnacyjnego i europejskiego prawa może być dywersyfikacja ryzyka trwałej opieki pielęgnacyjnej i szersze stosowanie instytucji prawa pomocy (opieki) społecznej oraz ograniczenie ustawowej regulacji tej materii jako uprawnień o charakterze powszechnym i roszczeniowym.

Issues on Long Term Care
Long term care (LTC) emerges as a new mass phenomenon and a social risk tending to be separated from the health care system. It yields specific and difficult legislative problems of social insurance and social assistance law. The German model of LTC insurance combined with statutory sickness insurance (both belonging to the system of social insurance) results in the applicability of the EEC 1408/71 (as amended) law and the European Court of Justice (ECJ) control in respect to the freedom of employment and the exportability of social insurance benefits. A short review of a few jurisdictional cases (preliminary rulings) on LCT insurance (Molenaar C-160/96, Jauch C215/99, Hosse C-286/03) shows some weak points of the social insurance method of legislating the LTC. To avoid the insurance and European law trap it would be useful to assume, that LTC is based on different risks (partly non-insurable) and to analyze more in depths the possibilities offered by the social assistance law.

Studia i opracowania

Borys Budka

Kwalifikacje a kwalifikacje zawodowe pracowników
Pojęcie kwalifikacji występuje w polskim kodeksie pracy wielokrotnie, zarówno jako sformułowanie samodzielne, jak i wraz z dookreśleniem zawodowe. Do tej pory tak w literaturze, jak i orzecznictwie nie dostrzegano różnego zakresu tych pojęć, które częstokroć były stosowane zamiennie. Autor stara się wykazać na podstawie reguł wykładni gramatycznej, systemowej i celowościowej, iż podejście takie jest nietrafne oraz że prawidłowa wykładnia omawianych pojęć powinna prowadzić do uzyskania różnego zbioru ich desygnatów. Nawiązując do niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z ustawą zasadniczą art. 103 kodeksu pracy, proponuje również dokonanie nowej, systemowej regulacji zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników oraz wzajemnych obowiązków stron stosunku pracy w tym zakresie.

Employees' Qualifications and Employees' Professional Qualifications
The concept of qualifications appears in Polish Labour Code several times, both as a separate term and as well as with professional specification. So far, both in literature and the case law, it has not been seen the scope of the various concepts, which are often used interchangeably. The author tries to demonstrate, based on the interpretation of the grammar, systems and purpose rules, that such approach is irrelevant and that the correct interpretation of these concepts should lead to a different sets of their designates. Referring to the recent Constitutional Court ruling of non-conformity Article 103 of the Labor Code with the Polish Constitution, the reviewer proposes a new system of rules regulating the employees' professional qualifications and the mutual obligations in the employment relation.

Wykładnia i praktyka

Anna Dubowik

Organizacja i struktura służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r.
24 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o służbie cywilnej uchwalona w 2008 r. Akt ten uchylił zawierające kontrowersyjne i krytykowane ustawy z 2006 r. - o służbie cywilnej oraz o państwowym zasobie kadrowym. Ustawa z 2008 r. przywraca rozwiązania i instytucje mające zagwarantować stabilność i apolityczność korpusu służby cywilnej. Między innymi przywraca instytucję Szefa Służby Cywilnej, włącza wyższe stanowiska w służbie cywilnej do korpusu służby cywilnej i wzmacnia pozycję dyrektora generalnego urzędu. Nowa ustawa nie restytuuje jednak w niezmienionej formie stanu prawnego sprzed 2006 r. i wprowadza wiele nowych rozwiązań.

Legal System and Structure of Civil Service According the Act on Civil Service of 2008
The Civil Service Act of 21 November 2008 is the fourth act on civil service in Poland in last twelve years. The new act has derogated previous acts of 2006, concerning civil service and high posts in state administrations. The system created by acts of 2006 was criticized for constitutional reasons. New regulation resigns controversial provisions in area of legal status of Civil Service and their members. The new law introduces institution of the Head of Civil Service and includes senior posts (Directors-General, Directors of Departments and their deputies) into civil service. Act of 2008 generally restore principles of organization of civil service established by the act of 1998, however with many changes.

Michał Raczkowski

Odpowiedzialność cywilna za szkodę wywołaną wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy - kilka uwag praktycznych
Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 18/05 dopuszcza możliwość dochodzenia odszkodowania za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy na podstawie norm kodeksu cywilnego. Chociaż pod adresem motywów rozstrzygnięcia można zgłaszać pewne zastrzeżenia, należy jednak z szacunkiem przyjmować fakt jego wydania. Oznacza to konieczność rozważenia praktycznych konsekwencji dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy, które są i zapewne będą coraz większym strumieniem kierowane do rozstrzygania przez sądy pracy. Autor podejmuje próbę wskazania, z jakimi szkodami możemy mieć do czynienia wskutek wadliwego rozwiązania stosunku pracy, a także przesłanek i podstaw odpowiedzialności za tak rozumiane szkody.

Civil Responsibility for a Damage Resulting from a Wrongful Dismissal - a Few Practical Remarks
The article tends to analize the results of the Constitutional Tribunal sentence (case SK 18/05) as to the problems of damage resulting from a wrongful dismissal. First of all it is being assumed, the result of the said sentence only affects the situations of termination of an employment contract without the period of notice. Further more the author presents, the art. 471 of the Civil Code and not art. 415 of the Civil Code should be a legal basis of the responsibility. This assumption leads to important remarks on the perquisites of the responsibility. The major problem lies in estimating the lost incomes' damage, as it would not be justified to cover the lost income for the whole time between the dismissal and the court sentence providing the reparation for the damage. There also exists a problem of the way the wrogfullness of the termination may be confirmed. The author states a labour law court sentence as provided by art. 264 of the Labour Code is required for this purpose.

Marta Madej

O dostępie pracownika do baz danych klientów
Gromadzenie informacji o klientach czy potencjalnych klientach stało się powszechną praktyką gospodarczą. Autorka, przedstawiając status prawny tych informacji i podmiotu decydującego o celach ich wykorzystania, podejmuje próbę odpowiedzi na pytania o możliwość dopuszczenia pracowników do przetwarzania takich danych i kwalifikację prawną sytuacji, w której pracownicy ci pozyskują dane osobowe klientów pracodawcy dla celów osobistych, prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej bądź działalności podmiotu trzeciego. Rozważania dotyczą ochrony danych osobowych klientów pracodawcy, w tym zakazu dalszego wykorzystywania tych danych przez pracowników upoważnionych do ich przetwarzania.

The Employee's Access to Database of Clients
Collection of customer data has become a common business practice. The article deals with issues related to personal data protection in this context, in particular employer - employee and employer - clients legal relations. It describes basic principles of personal data processing, legal status of such data administrator and employees authorized to process them. Special emphasis has been put on legal classification of situation in which an employee authorized to have access to data base uses such data for his private purposes, for the purposes of conducting personal business activity or for the benefit of employer's business rivals.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2008 (ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2008

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Pracownicy mobilni a podróż służbowa

Mobil Workers and Business Trip

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Dodatkowa przerwa dla pracowników obsługujących komputer

Uprawnienia pracownika, u którego występują objawy choroby zawodowej

Wymagania dla pomieszczeń, w których będzie świadczona praca

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od nr 65 z 30 kwietnia 2009 r. do nr 80 z 29 maja 2009 r,

Wskaźniki i składki ZUS

Wskaźniki i składki ZUS - stan prawny na 1 czerwca 2009 r.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł