Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 06/2011

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści numeru 6/2011
 
Jan Jończyk
O społecznej naturze zatrudnienia
Społeczna natura pracowniczego i niepracowniczego zatrudnienia nie wyraża się w „pracy” (jest to problematyka techniczna, organizacyjna i ekonomiczna), lecz w dostępności zatrudnienia oraz w „płacy” i pytaniu: czy płaca wystarcza na pokrycie godziwego wynagrodzenia i na daniny niezbędne w celu finansowania ochrony socjalnego ryzyka. Negatywna odpowiedź oznacza, że doszło do naruszenia społecznej natury zatrudnienia, a przez to do naruszenia zasad, na których oparty jest ustrój gospodarczy III RP (art. 20 konstytucji). Przyczyny niekorzystnych zjawisk są różne i złożone, tkwią one także w prawie pracy i zabezpieczenia społecznego. Szczególnej uwagi wymaga problematyka podstaw prawnych zatrudnienia oraz partnerów społecznych i porozumień zbiorowych.
On the Social Nature of Employment
The social aspect of employment lies not in the ‘work’ component (these are questions of technology, organisation and economics), but in the availability of employment and in the ‘pay’ component, i.e. in the question, is the pay high enough to cover adequate income from employment, as well as indispensable social security contributions and the pay-roll tax (PIT). Answering in the negative means that the social nature of employment is questionable and by thus the constitutional principles of economics are put under stress. Inconsistencies are due to different and complex causes but some of them depend on the quality of labour law and social security law with emphasis on labour contract law and on the social dialogue in industrial relations.
 

Studia i opracowania
Tomasz Lasocki
Zasada równości płci w dostępie do zasiłku macierzyńskiego
Ponad dekadę temu ustawodawca zdecydował się na reformę całego systemu ubezpieczeń społecznych. Chociaż ubezpieczenia chorobowe, a tym samym świadczenia z tytułu macierzyństwa, nie zostały poddane tak gruntownym zmianom jak ubezpieczenie emerytalne, zarówno konstrukcje prawne, jak i oczekiwania społeczne względem tych świadczeń podlegają ewolucji. Autor dokonuje analizy ryzyka macierzyństwa i ojcostwa, a na podstawie jej rezultatów bada dostępność do zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonych ze względu na płeć. W toku analizy sugerowane są kierunki, w jakich powinna być dokonywana interpretacja przepisów zgodna z zasadą równości. Ponadto wskazywane są te normy, które mogą budzić wątpliwości konstytucyjne, np. ze względu na niekonsekwentną konsolidację systemu ubezpieczeń. W podsumowaniu autor wysuwa kilka postulatów co do przyszłych zmian prawnych omawianego świadczenia.
Gender Equality Principle in Gaining Maternity Allowance
The main task of this article is to examine the accessibility of polish maternity allowance in regard to the non-discrimination principle. The author uses a logical classification to show that the current approach to the risk known as maternity and paternity needs to be rethought. The other concern of the article is the consolidation of different social security systems in the scope of maternity allowance - one of the most important principles of polish social insurance reform. The benefit that was previously provided only for employees, became accessible for those who were working e.g. on the basis of a civil contract. However, the author proves that the unification was not enacted properly. In the last part of the essay the author suggests to reorganize this benefit in order to modernize the system and maintain the use of the non-discrimination rule.
 

Maciej Łaga, Jakub Szmit
Sprawozdanie z konferencji poświęconej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego
W przeddzień pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej środowisko naukowe uczciło pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta RP, profesora Lecha Kaczyńskiego. Przedstawiciele nauki prawa pracy, dyscypliny, którą zajmował się profesor Kaczyński, uważali uczczenie jego pamięci nie tylko za wyraz szacunku, ale i poza przyjacielski obowiązek. Zgodnie z akademickim zwyczajem, pamięć o człowieku nauki uczczono w formie konferencji naukowej.
Report on the conference to commemorate professor Lech Kaczynski
The conference to commemorate professor Lech Kaczynski was organized by Labour Law Chair of the University of Gdansk on 9th April 2011. It consisted of 2 sessions. The first part was devoted to public service and scientific activity of Lech Kaczynski. The second part was reserved for debate. The discussion was concentrated only partly on the merits and was actually dominated by memories, which made the conference unique.
 

Wykładnia i praktyka
Bogusław Cudowski
Roszczenia z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
Problematyka umów na czas określony od wielu już lat jest często poruszana w literaturze prawa pracy. Sprawy dotyczące umów zawieranych na czas określony były również rozstrzygane przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Duże znaczenie tej problematyki wynika przede wszystkim z praktyki nader częstego zawierania umów na czas określony. Podstawowym sposobem rozwiązania takich umów jest dokonywane przez pracodawcę wypowiedzenie. Wypowiedzenie naruszające prawo implikuje problemy dochodzenia roszczeń przez pracownika. Okazuje się jednak, że w tej kwestii przedstawiono w doktrynie różne i wykluczające się stanowiska. W orzecznictwie Sądu Najwyższego powstały zaś zasadnicze rozbieżności. Zmiany regulacji prawnej zostały zaproponowane w projekcie nowego kodeksu pracy. Z tych względów tematyka artykułu jest niezwykle istotna, ale i kontrowersyjna. Zasadniczym celem autora jest podjęcie próby rozstrzygnięcia o roszczeniach przysługujących pracownikowi w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy na czas określony oraz sformułowanie wniosków de lege ferenda.
Claims Arising from Wrongful Termination of Fixed-Term Employment Contract
The issue of employment contract for a definite period has been raised in the labour law literature for many years. Cases of concluding such contracts have also been decided by the Supreme Court, the Constitutional Tribunal and the Court of Justice of the European Communities. Considerable importance of the issue results above all from the fact that contracts for a definite period are concluded quite frequently. Basic method of dissolving such contracts is termination. Termination of employment contract which is in violation of the law implies problems related to vindication of employee’s claim. However, it appears that in the doctrine of employment law three mutually exclusive standpoints have been presented concerning the issue whereas in judicial decisions of the Supreme Court fundamental discrepancies have arisen. Changes in law regulations have been suggested in new Labour Code Bill and that is why the issue presented in the present case study is highly significant and controversial. However, the fundamental goal of considerations is to attempt to adjudge the claims to which employee is entitled in case of unlawful termination of employment contract for definite period and formulation of de lege ferenda proposals.
 

Michał Raczkowski
Charakter prawny urlopu szkoleniowego
Regulacje prawa pracy w związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych przewidują dla niego uprawnienie w postaci urlopu szkoleniowego. Najczęściej ograniczają się one do unormowania wymiaru tego urlopu. Pomija się w nich natomiast inne zagadnienia, takie jak sposób korzystania z tego urlopu, terminy, w jakich może to nastąpić, a także konsekwencje nieudzielenia pracownikowi przysługującego mu urlopu szkoleniowego. Wątpliwości te skłaniają autora do refleksji nad naturą urlopu szkoleniowego.
Employee's Study Leave
The new regulation of improving imployees' qualifications brings about theproblem of the character of the study leave. It has only been introducedhow many days of leave is an employee entitled to and that remunerationfor this leave is due. The author attempts to solve other matters, as tothe method of taking the study leave and, which seems to be mostimportant, employers' responsiblity for not granting the employee with due leave.
 

Janusz Wiśniewski
Urlop na żądanie pracownika tymczasowego
W literaturze przedmiotu dominuje przekonanie, iż prawo do urlopu na żądanie pracownika tymczasowego jest determinowane okresem wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Autor próbuje dowieść, że w przypadku gdy okres ten jest krótszy niż 6 miesięcy, to istotne znaczenie dla kształtowania się tego prawa ma uzgodnienie poczynione pomiędzy agencją zatrudnienia świadczącą usługi z zakresu pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem.
Temporary Employee’s Right to Leave at Request
There is a dominant conviction in the literature that the temporary worker’s rights with respect to leave at request are determined by the period of employment at the given employer-user. The author of this article argues that in the case of employment shorter than six months these are the agreements between a temporary employment agency and an employer-user that are decisive in this matter.
 

Igor Zduński
Ochrona pracownika i jego praw w ustawodawstwie karnym
Artykuł dotyczy prawnokarnej i prawnowykroczeniowej ochrony praw pracowniczych, ze wskazaniem uprawnień procesowych pracownika, który w procesie karnym może wystąpić w roli powoda cywilnego lub oskarżyciela posiłkowego. Jak dowodzi autor, aktywna rola sądu karnego przy uczestnictwie Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Państwowej Inspekcji Handlowej w zbieraniu materiału dowodowego ma niebagatelne znaczenie dla realizacji tej ochrony. Na sądzie karnym spoczywa obowiązek dokonania prawidłowej subsumpcji danego stanu faktycznego w sprawie o czyn karalny naruszający prawa pracownicze. Wówczas zostanie przesądzone, czy zrealizuje się ochrona prawnowykroczeniowa czy prawnokarna, będące uzupełnieniem ochrony cywilnoprawnej o charakterze odszkodowawczym.
Protection of Worker and His Labour Rights Under Criminal Law
This article is about the criminal and offense protection of labour rights, with an indication of the procedural rights worker, who in a criminal trial may occur as a civil plaintiff or prosecutor. Then, as this article demonstrates the active role of the criminal court, with the participation of the National Labour Inspectorate, State Sanitary Inspectorate and the State Trade Inspection in the collection of evidence is crucial for the implementation of this protection. Subsequently, the criminal court is responsible for making a correct assessment of the facts of the case with the offense violates workers' rights. Then it is a foregone conclusion that would be realized the criminal or offense protection, in an addition to the protection of civil damages.
 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Praca na czas określony – cd.
Fixed-Term Work
 

Z orzecznictwa Sadu Najwyższego
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 k.p.
The Termination Without Notice by Employee on the Basis of Art. 55 § 11 Labour Code’s
 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
 

Konsultacje i wyjaśnienia
 

Nowe przepisy
Przegląd Dzienników Ustaw od numeru 86 z 22 kwietnia 2011 r. do numeru 108 z 26 maja 2011 r.
 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 czerwca 2011
 
Felieton

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł