Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 07/2010

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2010 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści
 
Lech Kaczyński (1949-2010)
 
Leszek Mitrus
Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Część I
Przedmiotem artykułu jest analiza statusu pracownika pozostającego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W pierwszej części autor przedstawia charakter prawny okresu wypowiedzenia oraz cel tej instytucji. Omawia kodeksowe przesłanki ustalania długości okresu wypowiedzenia oraz wskazuje kontrowersje wokół ustalenia początku biegu tego okresu. Przedstawia możliwości modyfikacji długości okresów wypowiedzenia na mocy porozumienia stron stosunku pracy lub wolą partnerów społecznych. Zwraca uwagę na dopuszczalność jednostronnego skrócenia biegnącego okresu wypowiedzenia przez pracodawcę lub pracownika. W drugiej części, która będzie opublikowana w następnym numerze PiZS, autor wskaże na możliwość skrócenia biegnącego okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Przedstawi kodeksowe przepisy dotyczące udzielenia pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy oraz skierowania go na nieplanowany urlop wypoczynkowy. Omówi możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zasygnalizuje również dopuszczalność bezzwłocznego rozwiązania umowy o pracę podczas okresu wypowiedzenia, a także konieczność równego traktowania pracowników zwalnianych oraz pracowników, którym umowy o pracę nie wypowiedziano.
The Situation of an Employee within the Period of Notice. Part I
The topic of the elaboration is the analysis of the legal status of an employee within the period of notice. In this part Author introduces legal character and the aim of this institution. He presents factors which determine the length of the period of notice and indicates controversies concerning the beginning of this period. Author describes the possibilities of modifying the length of period of notice by parties to an employment contract or social partners. Admissibility of unilateral shortening of the period of notice by an employer or an employee are presented as well.
 
Studia i opracowania
Ewa Hofmańska
„Proaktywna” funkcja prawa pracy? Sprawozdanie z konferencji
20 maja 2010 r. odbyła się w Krakowie konferencja naukowa na temat „Proaktywna” funkcja prawa pracy? Konferencja została zorganizowana przez Dziekana i Katedrę Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w związku z uroczystościami jubileuszowymi Pani Profesor Barbary Wagner, od 2009 r. kierującej Katedrą. Uczestniczyli w niej wybitni przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką prawa pracy z siedmiu ośrodków uniwersyteckich, sędziowie Sądu Najwyższego, przedstawiciele Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Polskiej Akademii Nauk.
„Proactive” function of labour law? Report of conference
The “Proactive” function of labour law? was the subject of the conference which happened on the 20 th of May 2010 in Krakow. The conference was organized by Dean and the Labour Law and Social Security Department of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University in connection with the jubilee celebration of Prof. Barbara Wagner, who has been managed this Department since 2009. The most distinguished representantatives of this faculty from seven universities in Poland, the Supreme Court’ s Judges, the representatives of the Institute of Labour and Social Studies and the Polish Academy of Sciences  participated in it.
 
Wykładnia i praktyka
Rafał Młyński
Roszczenia przysługujące pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę
Autor omawia kwestie związane ze sporami sądowymi wynikającymi z umowy o pracę tymczasową, którą reguluje ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przedstawia wybrane zagadnienia związane z roszczeniami wynikającymi z tego stosunku prawnego oraz ewentualnej roli w tym procesie agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika w sytuacji, gdy to on dopuści się naruszenia przepisów prawa pracy. Porusza kwestie, które charakteryzują ten stosunek prawny i odróżniają go od rozwiązań wynikających z kodeksu pracy stosowanego w tego typu umowach posiłkowo (art. 5 ustawy).
Claims Available to Temporary Employees under Employment Agreements
The author of the article raises issues connected with court disputes resulting from temporary employment agreements regulated by the act on temporary employment dated 9 July 2003 (Journal of Law of 2003, No. 166, item 1608 as amended). The author presented selected issues connected with claims resulting from this type of legal relationship and the potential role of temporary job agencies and the employer in this process, in the event of a violation by the employer of the provisions of the labour law. The article also raises issues describing this legal relationship, distinguishing it from arrangements under the labour code as applied additionally in such agreements (article 5 of the above-mentioned act).
 
Wojciech Ostaszewski
Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
Artykuł jest poświęcony specyfice odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego do stosunku pracy w praktyce – w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Autor przedstawia wybrane orzecznictwo na temat odpowiedniego stosowania art. 58 k.c., przepisów związanych z zagadnieniem składania i wykładni oświadczeń woli, a także - w ograniczonym zakresie - wad oświadczeń woli, przepisów o liczeniu terminów, waloryzacji, umów przedwstępnych, bezpodstawnego wzbogacenia i instytucji kary umownej. Na podstawie przedstawionych orzeczeń buduje wnioski dotyczące wyżej wskazanej specyfiki.
Appropriate Application of the Civil Code to Employment Relations in the Supreme Court Case-Law
Article concerns specific regulations of appropriate application of Civil Code to employment relations in the Supreme Court case-law. It reviews selected case-law regarding appropriate application of article 58 of the Civil Code, regulations concerning lodging and interpretation of declarations of will, also the defects in declaration of will (in limited scope), computing terms of limitation, valorization, preliminary agreements, unjust enrichment and penalties fixed by the contract institution. On the basis of reviewed case-law, author concludes on above stated topics.
 
Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2009 (prawo do urlopu wypoczynkowego)
The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2009
 
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o. w charakterze prezesa zarządu
The Permissibility of the Entering into the Employment Contract with the Limited Liability Company Partner as the President of the Management
 
Agnieszka Zwolińska
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 listopada 2009 r. (I PK 105/09) w sprawie postanowienia umownego dotyczącego przekształcenia terminowej umowy o pracę w bezterminową
Gloss to the Supreme Court Judgement of 4 November 2009 (I PK 105/09) Concerning the Contract Clause on the Conversion of the Fixed Term Employment Contract into a Permanent One
 
Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
Dyskryminacja pracowników tymczasowych w zakresie poziomu wynagrodzeń
Łączenie okresów uprawniających pracownika tymczasowego do nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego
Świadectwo pracy dla pracowników tymczasowych
 
Nowe przepisy
Przegląd Dzienników Ustaw od numeru 91 z 27 maja 2010 r. do numeru 112 z 24 czerwca
2010 r.
 
Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 lipca 2010 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł