Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 07/2016

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 07/2016

 

Numer 07/2016 do pobrania w wersji PDF

 

Spis treści

 

Daniel Eryk Lach
Lekarska klauzula sumienia a dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – kilka uwag na marginesie wyroku TK w sprawie K 12/14

 

Autor omawia najistotniejsze kwestie związane z korzystaniem przez lekarza z prawa powstrzymania się od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem w kontekście funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz prawa świadczeniobiorców do otrzymania świadczeń gwarantowanych w systemie. Przedstawia stanowisko Trybunału Konstytucyjnego dotyczące niekonstytucyjności obowiązku informacyjnego lekarza względem pacjenta oraz zgodności z konstytucją lekarskiego obowiązku uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego, a także zdania odrębne. Formułuje również wątpliwości dotyczące funkcji i skutków powiadomienia o korzystaniu przez lekarza z klauzuli sumienia.

 

Słowa kluczowe: klauzula sumienia, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

 

Medical conscience clause and the access to health care services financed from public funds – a few remarks on the margin of the judgment of the constitutional court in the case K 12/14

 

Subject of the article is to present some aspects related to the use by doctor the right to refrain from performing health services incompatible with his conscience in the context of functioning of the health care system financed from public funds and the rights of beneficiaries to receive services guaranteed in the system. The author presents the statement of the Constitutional Court regarding the unconstitutionality of the information obligation of the doctor in relation to the patient and the constitutionality of the obligation of prior notification in writing in relation to the doctor’s supervisor, as well as dissenting opinions. He formulates also doubts concerning the function and effects of the notification concerning the use of conscience clause by the doctor.

 

Keywords: medical conscience clause, access to health care services financed from public funds.

 

Studia i opracowania

 

Michał Raczkowski
Grupa spółek (holding) jako pracodawca

 

Problematyka funkcjonowania grup przedsiębiorstw (holdingów) stanowi coraz częstszy przedmiot zainteresowania doktryny prawa pracy. Popularność wydaje się przy tym zyskiwać koncepcja „unoszenia zasłony osobowości prawnej” czy „przebijania welonu korporacyjnego”, o której będzie mowa w oddzielnym artykule, który ukaże się w następnym numerze PiZS. Sięganie do tej koncepcji powinno zostać poprzedzone identyfikacją problemów praktycznych w ramach stosowania obowiązującego zespołu norm prawa pracy. Odpowiedzi wymaga pytanie, jak w grupie spółek funkcjonuje prawo pracy i jakie mankamenty ma istniejący stan prawny z perspektywy osoby zatrudnionej przez pracodawców holdingowych. Zwieńczeniem tej analizy musi być próba odpowiedzi na pytanie, czy rozwiązania tych problemów nie można osiągnąć uznając całą grupę spółek za pracodawcę.

 

Słowa kluczowe: grupa spółek, holding, przebijanie welonu korporacyjnego, unoszenie zasłony osobowości prawnej, pomijanie prawnej odrębności członków holdingu, indywidualne prawo pracy w grupie spółek (holdingu).

 

Group of companies (holding) as an employer

 

The activity of the groups of enterprises (holdings) has been increasingly an object of labour law doctrine interest. The idea of so called “piercing corporate veil” has become popular. Before this concept can be applied, practical problems need to be identified as to how the present regulation refers to the groups of companies, including all the drawbacks for the employee. Finally, one has to answer the question, whether all the problems could be solved recognizing the whole group as an employer.

 

Keywords: group of companies, holding, piercing employers veil, bypassing the legal separation of members of the holding, individual labour law in a group of companies (holding).

 

Michał Pawłucki
Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych - sprawozdanie z konferencji

 

3 marca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się największa jak dotąd w Polsce konferencja dotycząca problematyki ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodnim tematem konferencji była kompleksowa reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych w kontekście funkcjonowania stosunków pracy. Uczestnicy wypowiadali się na temat jakości nowego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych oraz w kwestii funkcjonowania polskich regulacji dotyczących tej dziedziny.

 

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych, prawo pracy, ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

An employer one day before the reform of the European data protection law - the report of the conference

 

A conference on personal data protection in employment, so far the largest one in Poland, took place on the 3rd of March 2016 at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. It was organised by the Department of Labour Law and Social Policy of the Jagiellonian University. The main theme of the conference was a comprehensive reform of European data protection law in the context of functioning of employment relationships. The speakers discussed the quality of the new General Data Protection Regulation and functioning of Polish regulations in this field.

 

Keywords: personal data protection, labour law, general data protection regulation.

 

Wykładnia i praktyka

 

Barbara Muszyńska
Upadłość i restrukturyzacja pracodawcy po 1 stycznia 2016 r.

 

Autorka, przedstawiając konsekwencje ostatniej reformy polskiego prawa dotyczącego niewypłacalności dla obszaru stosunków pracy, omawia przede wszystkim oddziaływanie postępowania upadłościowego i nowych postępowań restrukturyzacyjnych toczonych wobec pracodawcy na ochronę trwałości zatrudnienia. Szczególną uwagę poświęca art. 300 prawa restrukturyzacyjnego z 2015 r., który reguluje wpływ jednego z postępowań restrukturyzacyjnych – postępowania sanacyjnego – na sytuację pracowników, stanowiąc, że będzie on taki sam, jak w przypadku ogłoszenia upadłości wobec pracodawcy. Oznacza to zniesienie ochrony trwałości stosunku pracy w razie otwarcia postępowania sanacyjnego. Autorka formułuje krytyczne uwagi pod adresem powyższych rozwiązań. Jej zdaniem uchylenie ochrony trwałości zatrudnienia powinno być powiązane z likwidacją przedsiębiorstwa i w rezultacie placówki zatrudnienia, co nie ma miejsca w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych.

 

Słowa kluczowe: upadłość pracodawcy, restrukturyzacja pracodawcy, postępowanie sanacyjne, ochrona trwałości stosunku pracy, zwolnienia grupowe.

 

Bankruptcy and restructuring of employer after 1 January 2016

 

The article presents consequences of the recent reform of Polish insolvency law in the area of employment relations. The Author focuses on the impact of bankruptcy proceedings and restructuring proceedings on employment protection. Special attention is paid to art. 300 of the new Restructuring Law of 2015, which regulates influence of one of the proceedings – remedial proceedings – on employees. Art. 300 establishes consequences of remedial proceedings in the area of employment equal to those in bankruptcy. It means removing protection of the sustainability of employment. The Author presents some doubts and critical comments on such a solution, explaining that total removal of employment protection should be linked to the liquidation of the enterprise and, therefore, place of employment.

 

Keywords: bankruptcy of employer, insolvency of employer, restructuring of employer, employment protection, redundancies.

 

Jakub Szmit
Wybrane zagadnienia dotyczące nawiązania i ustania stosunku pracy kuratorów sądowych

 

Kuratorzy stanowią odrębną od pozostałych osób zatrudnionych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości grupę zawodową. Przejawia się to m.in. w objęciu ich pragmatyką pracowniczą, którą jest ustawa o kuratorach sądowych. Akt ten reguluje różne płaszczyzny zatrudnienia kuratorów, określając ich status pracowniczy. Spośród całokształtu problematyki dotyczącej zatrudniania kuratorów autor skupia się na dwóch zagadnieniach, tj. nawiązaniu i ustaniu ich stosunku pracy. Celem artykułu jest krytyczna analiza obowiązujących rozwiązań prawnych połączona ze sformułowaniem w tym zakresie pewnych postulatów de lege ferenda.

 

Słowa kluczowe: kurator sądowy, rozwiązanie stosunku pracy, wygaśnięcie stosunku pracy, mianowanie.

 

Selected issues related to establishing and termination of employment of probation officers

 

Probation officers constitute separate, from other people employed in jurisdiction, professional group. It is shown, among other things, in special labour regulation – act on probation officers. This act stipulates different issues related to employment of that group, and by that it determines their legal status. In this paper author focuses on two particular questions, that is on establishing and termination of employment of probation officers. The aim of this paper is to conduct a critical analysis of regulations in force and to formulate some postulates de lege ferenda.

 

Keywords: probation officer, termination of an employment, expiry of an employment, nomination.

 

Kamila Płaczek
Absencja chorobowa pracownika jako uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 

Przedmiotem artykułu jest ocena absencji chorobowych pracownika jako możliwych dopuszczalnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w świetle rozumienia kodeksowego pojęcia uzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę (art. 45 § 1 k.p.). Autorka analizuje dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące tej problematyki i podejmuje próbę sformułowania na tej podstawie pewnych ogólnych kryteriów oceny takiej przyczyny wypowiedzenia.

 

Słowa kluczowe: absencja chorobowa, uzasadniona przyczyna wypowiedzenia, wypowiedzenie, usprawiedliwiona nieobecność.

 

Sickness absence as a legitimate reason for termination of an employment contract in the case-law of the Supreme Court

 

The main interest of this article is an assessment of sickness absences of employees as permissible reasons for termination of an employment contracts concluded for an unspecified period of time, in the view of art. 45 § 1 of Polish Labour Code. Author analyses the case-law of the Polish Supreme Court regarding this matter and formulates some general criteria for the assessment of sickness absences as legitimate reasons for termination of an employment contracts.”

 

Keywords: sickness absence, termination, legitimacy, reason for termination.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Dyskryminacja ze względu na wiek – wiek włączenia do systemu emerytalnego

 

Streszczenie Dyskryminacja ze względu na wiek kojarzy się najczęściej z nierównym traktowaniem osób starszych. W niektórych przypadkach może jednak dochodzić do dyskryminowania określonych kategorii pracowników nie tyle ze względu na zaawansowany wiek, ile z tego powodu, że są zbyt młodzi. Problemem tego rodzaju zajmował się TSUE w sprawie zakończonej wyrokiem z 16 czerwca 2016 r., C-159/15, Lesar.

 

Słowa kluczowe: dyskryminacja ze względu na wiek, objęcie ubezpieczeniem.

 

Age discrimination – retirement system admission age

 

Discrimination because of age most often refers to elderly people. In some cases however it can affect employees simply for they are too young. Such a problem occurred in CJEU case C-159/15, Lesar resolved by a sentence of June 16th 2016.

 

Keywords: age discrimination, admissionage.

 

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

 

Wioletta Witoszko
Gloss to the decision of the Constitutional Tribunal of 29 October 2013, SK 64/12 (the right to lump sum compensation for occupational disease when such concurrence of titles to social insurance)

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Staż pracy jako kryterium różnicowania wynagradzania pracowników

 

W praktyce wyłonił się problem, jak należy podejść do sytuacji, w której pracownik w młodym wieku zarzuca dyskryminację w wynagradzaniu ze względu na wiek, pracodawca zaś chcąc wykazać niezasadność tego zarzutu z powołaniem się na art. 183b § 2 pkt 4 k.p wskazuje, że wynagrodzenia pracowników zostały zróżnicowane w oparciu o staż pracy, który jest dopuszczalnym kryterium różnicowania zasad wynagradzania pracowników. De facto zatem rozstrzygnięcia wymagało, czy powołanie się na kryterium stażu pracy wyłącza potrzebę wykazywania przez pracodawcę innych relewantnych przyczyn zróżnicowania zasad wynagradzania pracowników. Do tego zagadnienia Sąd Najwyższy ustosunkował się w wyroku z 8 grudnia 2015 r., I PK 339/14. Opracowanie jest poświęcone szerszemu omówieniu tego judykatu.

 

Słowa kluczowe: dyskryminacja pracownika, ciężar dowodu, staż pracy, wynagrodzenie za pracę.

 

Employment period as a criterion for differentiation of remuneration

 

In practice, it emerged the problem, how to approach the situation in which an employee at a young age accuses discrimination in pay onthe ground of their age, and the an employer wanting to demonstrate the justification for that objection with reference to art. 183b § 2 point 4 Labour Code indicates, that the salaries of employees were differentiated on the ground of employment period, which is an acceptable criterion for differentiating the principles of remunerating employees.Therefore, it requires a decision, or refer to the criterion of employment period offs the need to demonstrate by an employer other relevant reasons for the different principles of remuneration. For this issue, the Supreme Court responded in the judgment of 8 December 2015. I PK 339/14. The study is devoted to the wider description of the judgment.

 

Keywords: employee discrimination, the burden of proof, employment period, remuneration.

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Ochrona pracownicy w ciąży

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2016 r. od poz. 750 do poz. 960

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 lipca 2016 r.

Związki zawodowe walczą „o swoje” przy okazji wspierając nadwątloną przez media reputację sądów

 

Zasługi związków zawodowych dla zmian, jakie nastąpiły po 1989 r., są niepodważalne. Było to dawno, młodzi nawet nie pamiętają tej historii, ale wiąże się ona silnie także z dniem dzisiejszym; z prawem związkowym, działalnością związków u pracodawcy, z ochroną przed zwolnieniem, przerwami w pracy etc. Finansowanie zakładowych organizacji związkowych spoczywa na pracodawcy, związkowe lokale są na terenie zakładów pracy i utrzymywane są ze środków pracodawcy, szkolenia związkowców czy obsługę prawną także opłaca pracodawca, co może sugerować, iż zakładowa organizacja związkowa „siedzi u niego w kieszeni” i jest zależna od firmy, w której działa.

 

Trzeba wiedzieć, że związki zawodowe w Unii Europejskiej w żaden sposób nie są bezpośrednio finansowane przez pracodawców. Za wszystko płacą same, a swoje struktury mają posadowione poza zakładem. Owa polska tradycja lat 80. XX wieku, historyczna siła związków w „obalaniu starego ustroju” nie pozwala nawet pomyśleć o zależności liderów korporacji związkowej od pracodawcy. Co więcej, samym liderom ruchu związkowego takie powiązanie z pracodawcami nie przeszkadza; czują się jeszcze na tyle silni, że nie mogą być pomawiani o zależność od biznesu.

 

Mimo tej siły ruchu związkowego i jego central, tajemnicą poliszynela jest fakt, że liczba członków związków zawodowych spada. Nikłe uzwiązkowienie to brak realnej siły negocjacyjnej. Między innymi po to, by spadkowi prestiżu zaradzić, związki zawodowe zmierzają do szerokiej nowelizacji zakresu podmiotowego swojej ustawy. Oczywiście nie jest to ani podstawowy, ani jedyny powód projektowanej zmiany, ale ważny dla utrzymania status quo przedstawicielstwa związkowego. Pierwotnym celem regulacji planowanych w ustawie z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych w celu wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13). Chodzi zasadniczo o osoby pracujące na podstawie umów o zatrudnienie cywilnoprawne, lecz za wynagrodzeniem. Aktualnie dowiadujemy się, że dobrze byłoby poszerzyć zakres podmiotowy wolności związkowych także o wolontariuszy i stażystów. To oczywiście rodzi podejrzenie w czyim interesie jest owo poszerzanie grona członków związku. Ciekawe notabene, jak miałoby to wyglądać w zakresie tworzenia struktury związkowej dla tych osób, zwolnień działaczy związkowych z pracy wolontariusza dla prowadzenia czynności związkowych, rozwiązywania stosunku pracy stażysty i ochrony przed tym.

 

Druga tytułowa kwestia, powiązana pośrednio z planowaną pierwotnie zmianą ustawy o związkach zawodowych, to badanie przez niezależny podmiot (na wniosek pracodawcy lub innego związku) liczebności członków związku zawodowego w celu nadania mu statusu zakładowej organizacji związkowej. Pierwotnie mała nim być Państwowa Inspekcja Pracy. Obecnie lansowana jest kompetencja sądu w tym zakresie. Cieszy to, gdyż wskazuje na zaufanie partnerów społecznych właśnie do sądu, jest jednak pewne ale...

 

Nasza Konstytucja gwarantuje w art. 45 ust. 1 prawo do sądu, który ma być właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły, a do tego jeszcze rozpoznawać sprawy sprawiedliwie, jawnie i bez nieuzasadnionej zwłoki. W tej pięknej formule dostrzegana jest pułapka polegająca na jej zbyt dosłownym odczytaniu. Po 1989 r. nigdy nie cofaliśmy się w Polsce w jurydyzacji naszego życia ani o krok wstecz. Stale poszerzano kognicje sądów. Był to wyraz zaufania społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Zlikwidowano państwowy arbitraż gospodarczy, kolegia do spraw wykroczeń oraz zminimalizowano znaczenie społecznych komisji pojednawczych. Lawinowo wzrastała liczba spraw w sądach. Aktualnie jest ich ok. 15 mln rocznie. To powoduje zatory i przewlekłość w rozstrzyganiu spraw. Aby tej przewlekłości przeciwdziałać, należy zmierzać do ograniczenia kognicji sądów, do rozwijania nowych alternatywnych form rozstrzygania sporów. Ale - jak dotychczas - tylko się o tym debatuje w parlamencie, natomiast projektuje się normy przyjmujące inne założenie, rozszerzające zakres zadań sądów.

 

Pewnego minimalizowania owej kognicji sądów upatrywałam w przekazaniu spraw, których przedmiotem jest liczebność zakładowej organizacji związkowej, do PIP. Niestety, wszystko wskazuje na to, że to się nie uda. Nowe zadania obciążą sądownictwo powszechne, a to niewątpliwie nie przyspieszy czasu rozstrzygania spraw.

 

Małgorzata Gersdorf

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł