Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 08/2011

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści numeru 8/2011
 
SPIS TREŚCI 
 
Walerian Sanetra
Czy istnieje rynek pracy?
Termin „rynek pracy” jest terminem języka prawnego. Przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i obowiązującej w naszym kraju ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie zawierają wszakże jego definicji. Może więc on być różnie rozumiany. W wąskim rozumieniu rynek ten jest utożsamiany z rynkiem pośrednictwa pracy czy rynkiem promocji zatrudnienia. W sensie ekonomicznym jest odnoszony do mechanizmu polegającego na wymianie pracy za wynagrodzenie. W mechanizmie tym istotne jest zwłaszcza działanie prawa popytu i podaży. W przypadku wymiany pracy i kapitału prawo to jest w zasadniczy sposób ograniczone. W związku z tym w tej sferze można co najwyżej mówić o rynku (pracy) reglamentowanym. Ostatecznie jednak odpowiedź na pytanie, czy istnieje rynek pracy, zależy od tego, jak zostaje on zdefiniowany.
Does the Labour Market Exist?
The term „labour market” is a term from the legal language. The regulations of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as the laws on the employment promotion do not contain its definition. Therefore, it can be understood in various ways. In a narrower sense, this market is equated with the market of employment services or the market of employment promotion. In an economic sense, it is referred to a mechanism involving the exchange of work for remuneration. This mechanism emphasizes in particular the operation of the law of supply and demand. In case of exchange of labour and capital this law is essentially limited. Therefore, in this context we can speak of a regulated (labour) market at most. Ultimately however, the answer to the question whether the labour market exists depends on how it is defined.
 
Studia i opracowania
Zofia Szymanek
Doradca zawodowy – zawód zaufania publicznego?
W wyniku przemian cywilizacyjnych i kulturowych zmieniają sie potrzeby i oczekiwania społeczne. Współczesny człowiek poszukuje różnych form wsparcia, m.in. w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Wzrasta w związku z tym znaczenie poradnictwa zawodowego, a tym samym rola doradców zawodowych. Autorka przedstawia aspekty etyczne pracy doradcy zawodowego w nowym kontekście społeczno-kulturowym i ekonomicznym, który wyznacza jej cele i zadania. Podobnie jak w innych zawodach zaufania publicznego do podstawowych kryteriów profesjonalizmu doradców zawodowych należą wysokie kwalifikacje (kompetencje) zawodowe i moralne oraz zaufanie w relacji klient-doradca.
Vocational Advisor – Profession of Public Trust?
Civilization and cultural transformations result in changing needs and expectations. Modern man looks for various forms of support. The aim of this paper is to emphasise the ethical aspect of vocational of advisor work in the new social, cultural and economic context, which establishes its objectives and tasks. Consequently, there is observed an increasing importance of vocational guidance. Similarly to in the professions of public trust, fundamental criteria of professionalism of vocational advisors include high professional qualifications and moral standards, as well as trust in the relationship between customer and advisor.
 
Wykładnia i praktyka
Zdzisław Kubot
Rodzaje kontraktów cywilnoprawnych personelu medycznego w świetle ustawy o działalności leczniczej
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zawiera regulacje dwóch kategorii kontraktów cywilnoprawnych personelu medycznego. Są to: 1) umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, 2) umowy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w szpitalach klinicznych albo jednostkach innych podmiotów leczniczych udostępnionych uczelni medycznej. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne jest umową, w ramach której personel medyczny świadczy usługi w charakterze podmiotów gospodarczych. Umowa cywilnoprawna stanowiąca podstawę zatrudnienia nauczycieli akademickich w szpitalu klinicznym albo jednostkach innych podmiotów leczniczych udostępnionych uczelni medycznej umożliwia szczególne określanie czasu pracy. Wymiar czasu pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego w szpitalu klinicznym może zostać określony przez wyznaczenie zadań dydaktycznych, badawczych oraz zadań polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a przy tym także przez ustalenie liczby godzin pracy.
Types of Civil-Law Contracts of Medical Personnel in the Light of the Act on Therapeutic Activity
The act on therapeutic activity includes regulations of two categories of civil-law contracts of medical personnel. These are: 1. agreements for granting an order for healthcare services; 2. agreements with university teachers employed in academic teaching hospitals or units of other therapeutic entities available to a medical university. An agreement for granting an order for healthcare services is an agreement under which the medical personnel provides services in the character of business entities. A civil-law agreement, which is the basis for employing university teachers in an academic teaching hospital or units of other therapeutic entities available to a medical university allows for a special determining of the working time. The working time of a university teacher employed at an academic teaching hospital may be determined by defining teaching and research tasks as well as tasks based on providing healthcare services and also by determining the number of working hours.


Inetta Jędrasik-Jankowska
Konstrukcja uznania za pracownika w prawie ubezpieczenia społecznego
Autorka, analizując art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dochodzi do wniosku, że uchwała Sądu Najwyższego z 2 września 2009 r. interpretująca treść tego przepisu jest błędna i niewykonalna. Autorka nie widzi też możliwości przyjęcia proponowanych w literaturze rozwiązań mających umożliwić działanie tego przepisu w zgodzie z uchwałą i proponuje prostsze rozwiązanie w postaci wycofania się z poglądu, że płatnikiem składek z tytułu umowy zlecenia - w sytuacji trójkąta umów, o których mowa w przepisie, tj. umowy o pracę, umowy zlecenia między pracownikiem a osobą trzecią i umowy o podwykonawstwo między pracodawcą i zleceniodawcą - jest pracodawca, a nie zleceniodawca. Cel przepisu zostałby osiągnięty bez całej tej ekwilibrystyki wywołanej uchwałą.
The Recognition of Individual as an Employee in Social Insurance Law 
After a legal analysis of the article No. 8.2a of Law on Social Insurance System the author claims that Supreme Court’s resolution on this article is erroneous and unfeasible. The author states also that solutions of the problem recently formed by the doctrine are not convincing. Moreover, she suggests that the proper approach is a withdrawal from an opinion that in case of triangular civil contracts referred to in the above article, the employer should be the payer of the contributions.
 
Beata Gudowska
Zwrot nienależnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych - cz. 2
Przedmiotem artykułu są zasady zwrotu nienależnych świadczeń zdefiniowanych jako „nienależne świadczenia z ubezpieczenia społecznego”, których ZUS może się domagać na podstawie przesłanek oraz w zakresie i trybie przewidzianym w prawie ubezpieczeń społecznych, z zaznaczeniem, że nienależnie wypłacone świadczenia, które nie mieszczą się w tej definicji, ZUS może odzyskać w drodze procesu cywilnego. W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze PiZS, zwrócono uwagę na świadomość nienależności świadczenia jako istotny element konstrukcyjny nienależnych świadczeń w prawie ubezpieczeń społecznych oraz istotne ograniczenia obowiązku zwrotu uzyskanych kwot. W części drugiej autorka omawia możliwości wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnych świadczeń wobec innego podmiotu niż ten, któremu świadczenie zostało przyznane i wypłacone, oraz możliwość zrzeczenia się przez ZUS zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez odstąpienie od jego żądania lub odroczenie zapłaty.
Recovery of Undue Social Security Benefits. Part 2
The subject of the study is the principles of recovery of undue benefits defined as “undue social security benefits” which ZUS can request the repayment of according to, and in agreement with, the social security law. The author also states that the undue benefits not covered by that definition can be recouped by ZUS through a civil trial. The article highlights the awareness of the illegibility for the benefits as an important constructional element of undue benefits issue in the social security law and substantial limited obligations to repay the acquired sums. The second part of the article deals with a possibility of rendering a judgment requesting a refund of undue benefits from a subject other than the subject who was awarded and received the benefits. The final part of the article deals with the ZUS’s possibility to forego the claim for the refund either by denouncing it completely or by deferring the repayment.
 
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
Social Security for Migrant Workers
 
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
Opłata za czynności pełnomocników w sprawach o odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy
The Fee for Representative’s Acts in the Cases of the Compensation for the Defective Termination of the Employment Relation
 
Konsultacje i wyjaśnienia
Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 
Nowe przepisy
Przegląd Dzienników Ustaw od numeru 131 z 27 czerwca 2011 r. do numeru 152 z 25 lipca 2011 r.
 
Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 sierpnia 2011
 
Felieton

 

 

 


 

FELIETON

 

Kolejny etap „transformacji” czy likwidacja spółdzielczości pracy?

 

Ostatnio pisałam już o zmianach w regulacji zatrudnienia w spółdzielniach pracy i możliwości zatrudniania spółdzielców także na podstawie zwykłej umowy o pracę (PiZS 2011, nr 6). Przysłowiowym „gwoździem do trumny” dla spółdzielczości pracy są jeszcze inne przepisy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (DzU nr 106, poz. 622), która weszła już w życie i zlikwidowała jeszcze jedną „barierę” administracyjną znajdującą się w prawie spółdzielczym, a mianowicie zlikwidowała brak możliwości przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę. Nowe przepisy dotyczą tylko spółdzielni pracy. Nie trzeba przypominać, że bariera obowiązuje wobec innych spółdzielni wytwórców. Nie jest jasne, dlaczego ustawodawca wybrał sobie spółdzielczość pracy na poligon doświadczalny dla tego typu przekształceń. Z tego co mi wiadomo, postulat stworzenia możliwości przekształceń w spółki od lat 90. XX wieku wysuwany był stale przez zarządzających spółdzielniami, a wynikał zasadniczo z tego, że po likwidacji majątek spółdzielni powinien być przeznaczony na cele spółdzielcze. Przy automatycznym przekształceniu taka sankcja nie grozi.
Referując w skrócie zasady przekształcenia, wypada wskazać, że przepisy ustawy z 2011 r. pozwalają na przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową. Przekształcenie to następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru spółdzielnię. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni. Członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu, tj. ci, którzy złożą oświadczenie o uczestniczeniu w spółce, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W dniu przekształcenia spółdzielni pracy spółdzielcze umowy o pracę zawarte z członkami spółdzielni stają się umowami o pracę na czas nieokreślony. Uchwała o przekształceniu wymaga kwalifikowanej większości głosów. Wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej albo wkładami wnoszonymi przez wspólnika do przekształconej spółki osobowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych dotyczących wysokości kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej udziału w spółce kapitałowej. Umowa spółki może przewidywać, że członkowie spółdzielni pracy, którzy przystąpili do spółki, mogą wnosić także inne wkłady. Umowa spółki może przewidywać, że założycielami spółki przekształconej mogą być osoby niebędące członkami spółdzielni przekształcanej. Mogą zatem wejść do przekształconej spółdzielni ze swymi kapitałami. W przypadku przekształcenia spółdzielni w spółkę komandytową albo spółkę komandytowo-akcyjną uchwała o przekształceniu spółdzielni w spółkę wymaga, oprócz uzyskania kwalifikowanej większości, zgody osób, które w spółce przekształconej mają być komplementariuszami. Pozostali członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu stają się komandytariuszami albo akcjonariuszami spółki przekształconej. Do powstałej spółki mogą dołączyć - oczywiście z kapitałem - osoby trzecie i w ten sposób korzystać z majątku i firmy wypracowanych wcześniej przez spółdzielców.
Są to regulacje w pewnym sensie wzorowane na przepisach dotyczących przedsiębiorstw państwowych i ich komercjalizacji. Widać jednak różnice. Spółdzielnia bowiem to już osoba typu korporacyjnego i w tym sensie już skomercjalizowana. Chodzi tu zatem o szybką zmianę typu osoby prawnej i uwolnienie się od zasad spółdzielczych (jeden członek – jeden głos), dobrych dla „malutkich i biednych”, a nieuwzględniających dużych i bogatych ,oraz zamiast społecznej gospodarki rynkowej, określonej w art. 20 Konstytucji RP.
A przecież bogaci zawsze mogli wystąpić ze spółdzielni i tworzyć spółkę, ale na swój koszt i rachunek! Powstaje też pytanie, dlaczego twórcy zmian nie zdecydowali się na takie przekształcenie wobec innych spółdzielni, np. wobec rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Czyżby było to za trudne legislacyjne, czy też u podstaw takiej decyzji leżały inne powody, np. że członkowie spółdzielni powstałych po 1990 r. w wyniku uwłaszczenia chcą teraz przejąć to mienie jako członkowie spółek i w ten sposób – niezmiernie korzystnie dla siebie – zakończyć proces transformacji.


Małgorzata Gersdorf

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł