Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 08/2016

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 08/2016

 

Numer 08/2016 do pobrania w wersji PDF

 

Spis treści

 

Zdzisław Kubot
Swoistości normatywne rynku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Regulacje rynku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wywołują kontrowersje co do różnych elementów (np. wyceny świadczeń), a także co do możliwości kompilowania z dopłatami pacjentów do świadczeń wyższej jakości niż finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rynek ten cechuje segmentyzacja, wielowarstwowa, wielopodmiotowa regulacja, a także taryfikacja świadczeń. Właściwością regulowanego rynku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest eliminacyjno-konkurencyjne postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które powinno być prowadzone przy równym traktowaniu świadczeniodawców oraz zapewnieniu im uczciwej konkurencji. Autor wskazuje na możliwości naruszenia tych zasad w zakresie negocjacji prowadzonych z oferentami, co jest związane z niedokumentowaniem przebiegu negocjacji, a protokołowaniem tylko ich wyniku.

 

Słowa kluczowe: rynek regulowany, konkurencja świadczeniodawców, kryteria konkurencji, najkorzystniejsze oferty, segmenty rynku, specyfika cen umownych.

 

Normative specifities of the market of healthcare services financed from public resources

 

The author of this article presented the market of healthcare services financed from public resources as a regulated market of services guaranteed within the coverage of the general public health insurance. This market is characterized with segmentation according to the kind and scope of services, multi-layer multi-entity regulation and also that the contracting parties agree on the price while referring to the schedule of rates for services. A feature of a regulated market of healthcare services financed from public resources is an eliminative-competitive procedure aiming at making an agreement on providing healthcare services, which procedure should be conducted with equal treatment of the providers and warranted fair competition for them. The author points to the possibilities of violating these rules in the scope of negotiations conducted with the bidders, which could result from not documenting the course of negotiations itself and recording only the final result.

 

Keywords: regulated market, competition of service providers, competition criteria, most beneficial offers, market segments, specificity of contacted proces.

 

Krzysztof Ślebzak
„Delegowanie równoległe” w świetle przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 

W artykule rozważana jest problematyka ustalania ustawodawstwa właściwego na podstawie przepisów dotyczących unijnej koordynacji w przypadku delegowania równoległego. Pod tym terminem należy rozumieć stany faktyczne, w których jedna osoba pozostaje w jednym czasie w stosunku zatrudnienia z dwoma niezależnymi od siebie podmiotami (z punktu widzenia uznania ich za podmioty zatrudniające w rozumieniu przepisów prawa pracy) i jednocześnie zostaje z tych dwóch stosunków zatrudnienia delegowana do wykonywania pracy na terytorium innego bądź innych państw członkowskich. Autor stwierdza, że tego typu konstrukcja prawna jest dopuszczalna. Należy jednak odróżnić od siebie delegowanie w ujęciu prawnopracowniczym od delegowania w ujęciu prawnoubezpieczeniowym. O ile delegowanie prawnopracownicze nakazuje rozpatrywać treść ukształtowanego stosunku zatrudnienia według przepisów miejsca jego wykonywania (co oznacza, że w każdym stosunku zatrudnienia znajdą zastosowanie przepisy miejsca zatrudnienia), o tyle w przypadku delegowania prawnoubezpieczeniowego chodzi wyłącznie o potwierdzenie podlegania ubezpieczeniu jednego państwa członkowskiego (państwa delegowania). Określenie takiego ustawodawstwa i wydanie poświadczenia A1 wywołuje skutki w państwach miejsca wykonywania zatrudnienia, co oznacza, że nie ma możliwości objęcia danej osoby ubezpieczeniem innego państwa członkowskiego. Z kolei zakwestionowanie poświadczenia A1 wymaga wszczęcia procedur uzgodnieniowych wynikających z art. 6 bądź art. 16 rozporządzenia nr 987/2009 (w zależności od tego, jak określona sytuacja zostanie zakwalifikowana). Wówczas nadal delegowanie prawnopracownicze będzie oceniane przez pryzmat prawa właściwego miejsca wykonywania pracy, natomiast delegowanie prawnoubezpieczeniowe zostanie zweryfikowane i ustawodawstwo właściwe ustalone na nowo.

 

Słowa kluczowe: delegowanie pracowników, koordynacja zabezpieczenia społecznego, UE.

 

Parallel posting of workers in the light of EU provisions on social security coordination

 

The article covers the issue of determining the applicable legislation under the provisions on EU coordination in case ofparallelposting of workers. This term should be construed to mean situations in which one person remains at the same time in employment relationships with two independent entities (from the point of recognising them as employing entities within the meaning of the provisions of the labor law), and at the same time,under those two employment relationships,is posted to perform work in one or more other Member States. Consideration conducted herein prove that this type of legal structure is permissible. Oneshould however distinguish between posting workers within the meaning of the labour law and within the meaning of social security law. Posting within the former meaning forces one to consider the content of the employment relationship under the provisions of the place of its execution (which means that in every employment relationship the provisions of the place of employment are applicable), whereas in the case of posting in the latter meaning it all about confirmation of being subject to the legislation of the posting Member State. Determination of such legislation and issuing the A1 certificate has effect in the state of employment. Thus, it is not possible to cover the insured person with social security system of another Member State. On the other hand, challenging A1 certificate requires initiating procedures under Article 6 or Article 16 Regulation No 987/2009 (depending on how specific situation is classified). In such a case posting workers within the meaning of labour law isstill assessed through the prism of the law applicable to the place of work, while postingwithin the meaning of social secirity law should be verified and appropriate legislation determined one again.

 

Keywords: posting of workers, social security coordination, EU.

 

Studia i opracowania

 

Michał Raczkowski
Pomijanie prawnej odrębności członków holdingu w indywidualnym prawie pracy, cz. I

 

Problematyka funkcjonowania grup przedsiębiorstw (holdingów) stanowi coraz częstszy przedmiot zainteresowania praktyki prawa pracy. Popularność wydaje się przy tym zyskiwać koncepcja „unoszenia zasłony osobowości prawnej” czy „przebijania welonu korporacyjnego”. Jest to konstrukcja tyleż ciekawa i praktycznie przydatna, co niebezpieczna, jeśli wykorzystywana zbyt pochopnie. Jej zastosowanie wymaga ustalenia nie tylko fundamentów teoretycznych, ale także ram praktycznych, w których może być stosowana. Prezentowany artykuł stanowi próbę przeprowadzenia takiej analizy. Ze względu na rozmiary zagadnienia został on podzielony na dwie części. W części pierwszej autor zajmuje się konstrukcją pomijania prawnej odrębności członków zgrupowania, w szczególności pojęciami przebicia i przypisania, a także przesłankami umożliwiającymi ich zastosowanie. Natomiast instrumenty prawne służące dokonaniu tych zabiegów zostaną przedstawione w części drugiej, która ukaże się w kolejnym numerze PiZS.

 

Słowa kluczowe: grupa spółek, holding, przebijanie welonu korporacyjnego, unoszenie zasłony osobowości prawnej, pomijanie prawnej odrębności członków holdingu, indywidualne prawo pracy w grupie spółek (holdingu).

 

Bypassing the legal separation of the members of the holding in individual labour law, part I

 

The activity of the groups of enterprises (holdings) has been increasingly an object of labour law practice interest. The idea of so called “piercing corporate veil” has become popular. It is as interesting and practically needed as dangerous if too prematurely used. Strong theoretical fundaments as well as practical framework need to be outlined. Hereby presented analyze attempts to do so. Due to its size it had to be divided in 2 parts. This part explains the concept of bypassing the legal separation of the members of the group, including ideas of “piercing” and “attributing” and the reasons for those activities to be used. The legal instruments enabling piercing and attributing shall be presented in the following part.

 

Wykładnia i praktyka

 

Artur Tomanek
Rozwiązywanie stosunków pracy w świetle nowych przepisów o postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

 

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która reguluje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Jednym z podstawowych celów tego aktu prawnego jest określenie procedur pozwalających na skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji, która następuje na zasadach określonych w znowelizowanej ustawie z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Należy zakładać, że utrzymanie bytu przedsiębiorstwa dłużnika powinno przyczynić się do zachowania miejsc pracy. Założenie to musi być jednak skonfrontowane z treścią nowych rozwiązań prawnych. W tym celu autor poddaje analizie zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy obowiązujące po wszczęciu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

Słowa kluczowe: stosunek pracy, ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne, rozwiązanie umowy o pracę.

 

The termination of labour relations in the light of new rules of insolvency and restructurization procedures

 

The new act of 15 May 2015 on restructurization law came into force with effect from 1st January 2016. Four types of restructurization procedures are regulated by above-mentioned act. The basic aim of legislator is to define proceedings which make possible an effective improvement of the disadvantageous economic situation of debtor’s enterprise and are able to protect from its liquidation which is regulated by amended insolvency law. The continuation of debtor’s enterprise should save the places of employment. The above described assumptions must be confronted with the provisions laid down in the new acts. To this aim the author analyses the rules of termination of labour relations in the context of insolvency and restructurization proceedings.

 

Keywords: labour relation, declaration of insolvency, restructurization proceeedings, termination of a labour contract.

 

Jakub Gołaś
Problematyka stanowczych form udziału zakładowej organizacji związkowej w polityce zwolnień z perspektywy pracodawcy

 

Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza aktualnych rozwiązań prawnych dotyczących stanowczego udziału związków zawodowych w polityce zwolnień pracodawcy. Zdaniem autora obecne konstrukcje prawne umożliwiające organom związkowym wyrażanie zgody lub sprzeciwu w sprawie planowanych przez pracodawcę zwolnień należy uznać za nieprecyzyjne i sprzyjające licznym nadużyciom w płaszczyźnie wolności związkowych. Ustawodawca, wyposażając związki zawodowe w stanowcze uprawnienia w zakresie polityki zwolnień, powinien jednocześnie uwzględniać i chronić słuszne interesy pracodawców.

 

Słowa kluczowe: związki zawodowe, pracodawca, polityka kadrowa, szczególna ochrona trwałości stosunku pracy.

 

The issue of trade unions’ decisive forms of participation in redundancy policy from employer’s perspective

 

The article presents a critical analysis of current legal solutions regarding the trade unions’ decisive co-participation in employer’s dismissal policy. The implementation of particular legal regulations ensuring specific powers of trade unions causes non – rare cases of the substantial limitation of employers’ discretional powers regarding the management of employment structure. The author exposes basic controversies related to analyzed legal regulations and presents its impact on the employer’s legal status. Current legal solutions providing the trade unions’ authorities with power to express biding objection or to deny decisive consent should be considered as imprecise and encouraging numerous malpractices regarding trade-union co-operation with employers. The legislator assuring the trade unions authorities with decisive powers on the field of individual dismissal policy should equally include and protect legitimate interests of employers.

 

Keywords: trade unions, employer, personnel policies, special protection of employment relationship durability.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Prawo do urlopu wypoczynkowego a niezdolność do pracy z powodu choroby

 

Treść art. 7 dyrektywy nr 2003/88 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy stanowiła punkt odniesienia dla dwóch zapadłych w czerwcu/lipcu 2016 r. orzeczeń dotyczących relacji między urlopem wypoczynkowym a szeroko rozumianą niezdolnością do pracy z powodu choroby. Z punktu widzenia polskiej praktyki ciekawszy wydaje się wyrok z 30 czerwca 2016 r., C-178/15, albowiem dotyczy regulacji Karty Nauczyciela. Niemniej jednak także wypowiedzi zawarte w drugim wyroku (z 20 lipca 2016 r., C-341/15) mogą być interesujące, odnoszą się bowiem również do relacji między urlopem a okresem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

 

Słowa kluczowe: urlop wypoczynkowy, niezdolność do pracy z powodu choroby, urlop dla poratowania zdrowia.

 

Right to vacation leave versus illness

 

Two sentences of the CJEU of June/July 2016 based on art. 7 of the 2003/88 Directive refer to the relation between the right to vacation leave and illness. As for polish practice, the judgement of June 30th 2016 seems more important, as it concerns the regulation on Teachers Charter (teachers’ employment relationships’ act). However the second sentence may be interesting as well as the employer had waived the employee from performing work before employment termination and the CJ explained how it affects the right to vacation leave.

 

Keywords: vacation leave, illness, special leave to improve health.

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Długotrwała absencja chorobowa pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

 

W artykule przedstawiono linię orzeczniczą Sądu Najwyższego dotyczącą tytułowego zakresu, zreferowaną i podsumowaną w najnowszym judykacie SN związanym z tą problematyką (wyrok z 17 maja 2016 r., I PK 155/15).

 

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy o pracę – zasadność.

 

Long-term sick absence of employee as a reason for termination of employment contrach with notice

 

The author presents a line of jurisprudence of the Supreme Court concerning the title’s scope, referenced and summarized in the latest order of SC linked to this issue (judgment of 17 May 2016, I PK 155/15).

 

Keywords: termination of employment contract with notice - validity.

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Uprawnienia rodzicielskie pracowników

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2016 r. od poz. 961 do poz. 1140

 

W czasopismach (12)

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r.

Dzieci – inwestycja, seniorzy - amortyzacja

 

Od kilkunastu miesięcy powtarzane jest hasło, że dzieci to nie koszt, lecz inwestycja. Powstaje jednak pytanie, czy w ten właśnie sposób można i należy myśleć i mówić o rodzeniu dzieci. Sugeruje ono - przez użycie ekonomicznego i zdehumanizowanego języka - że rodzenie dzieci ma głównie, jeżeli nie wyłącznie, sens, usprawiedliwienie i cel gospodarczy. Przy takim podejściu okazuje się, że rodzenie dzieci nie ma nic wspólnego ze szczęściem, miłością, przejawianiem postaw altruistycznych oraz społecznie oczekiwanym wysiłkiem i poświęceniem rodziców. W sformułowanym haśle ukryta jest myśl, że głównym celem polityki pronatalistycznej jest zapewnienie bytu rodzicom, gdy się zestarzeją, czy też - mówiąc inaczej - traktowanie aktu rodzenia dzieci jako swoistej polisy emerytalnej. Rodzenie dzieci - w tym ujęciu - ma tylko wtedy i o tyle uzasadnienie, jeżeli służy zapewnieniu pomyślnej przyszłości emerytom. Dzieci wszakże w istocie nie są ani kosztem, ani też inwestycją na przyszłość, a w każdym razie nie powinny być w ten zekonomizowany i zdehumanizowany sposób określane i traktowane.

 

Mówienie o dzieciach, że stanowią koszt czy inwestycję, pozostaje w kolizji z godnością człowieka, także tego, który się dopiero urodził. Prawdopodobnie część z nowonarodzonych, jeżeli podrośnie i dowie się, że znaleźli się na świecie jako inwestycja, a nie jako efekt miłości i dążenia do rodzicielskiego szczęścia, poczuje się mało komfortowo czy wręcz będzie dotknięta w swojej godności. Nie zdziwiłbym się przy tym, że pokolenia zrodzone w okresie i w duchu „inwestycyjnej” ideologii pronatalistycznej odwdzięczą się po latach podobną ideologią i terminologią w przyszłości, gdy jej protagoniści, wraz z całym ich pokoleniem (pokoleniami), znajdą się w wieku poprodukcyjnym i - używając języka ekonomii - staną się wyeksploatowanymi urządzeniami. Wyeksploatowane zaś narzędzia stają się zbędne i przekraczając okres amortyzacji powinny ulec likwidacji czy zezłomowaniu, w każdym razie należy spisać je na straty. Nieraz po przekroczeniu okresu amortyzacji urządzenia nadają się jeszcze do użytku czy wykorzystania. Stosując kategorie ekonomiczne, w taki też sposób można patrzeć na osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego. Mówiąc w sposób niewybredny i obraźliwy, można założyć, że do pewnego stopnia także po okresie amortyzacji mogą być oni przydatni i tylko w takim przypadku ich utrzymywanie jest gospodarczo uzasadnione. Po latach może się więc okazać, że tak jak obecnie twierdzi się, iż dzieci to nie koszt ale inwestycja, tak w przyszłości nowe pokolenia zrewanżują się obecnym ideologom i politykom przez nazwanie ludzi starych przez użycie hasła, w myśl którego seniorzy to nie koszt, ale użyteczna amortyzacja.

 

W istocie jednak, tak jak dzieci nie są kosztem ani inwestycją, a w każdym razie nie powinny tak być traktowane, tak samo niewłaściwe, sprzeczne z humanistyczną etyką jest patrzenie na seniorów jako na koszt czy użyteczną amortyzację. Można oczywiście lekceważąco podchodzić do traktowania problemów rozrodczości w kategoriach ekonomicznych i stosowania terminologii, która prowadzi do odhumanizowania relacji, jakie z tym zjawiskiem się łączą. Nie jest to jednak zasadne z uwagi na konsekwencje, jakie dla kształtowania się świadomości społecznej niesie za sobą stosowanie takiej lub innej aparatury pojęciowej przez ideologów i polityków. Powtarzane ciągle slogany czy wezwania przenikają do ludzkich umysłów w skali masowej i funkcjonują w nich na zasadzie nie zawsze w pełni uświadomionych stereotypów. Często też stają się one źródłem różnego rodzaju nieporozumień i niekorzystnych następstw społecznych. Nie jest więc bez znaczenia to, jakich słów używamy nie tylko w dyskusjach i pracach badawczych, ale także w kampaniach politycznych, których język w znacznie szerszym zakresie przenika do świadomości społecznej.

 

W intencjach wyrażonych w haśle: dzieci to inwestycja chodzi przede wszystkim o to, że polityka pronatalistyczna ma prowadzić do zapewnienia środków utrzymania przyszłym emerytom, choć nie tylko. W tym ujęciu dzieci traktowane są jako inwestycja długoterminowa, która ma się zwrócić po latach, gdy współczesne pokolenia osiągną wiek emerytalny. Konkuruje jednak z nim podejście bardziej konkretne czy codzienne, upatrujące w dzieciach inwestycji krótkookresowej, która zwraca się w comiesięcznych wypłatach 500 zł. Można więc powiedzieć, że dzieci stanowią inwestycję niejako w dwóch wymiarach, a mianowicie dla państwa jest to inwestycja długookresowa, natomiast rodzice często traktują ją czy będą ją traktować jako inwestycję krótkookresową. Nie jest dobrze, jeżeli o dzieciach myśli się głównie, że warto je mieć jako inwestycję krótkookresową, zwracającą się w comiesięcznych 500-złotowych ratach, ale także gdy traktuje się je jako inwestycję długookresową, stanowiącą rodzaj zabezpieczenia emerytalnego.

 

W latach sześćdziesiątych, prowadząc politykę antynatalistyczną rząd Indii - z uwagi na skalę analfabetyzmu - zdecydował się na przeprowadzenie kampanii obrazkowej. Rozklejane obok siebie plakaty przedstawiały w uroczym ogródku rodzinę z dwojgiem dzieci na tle pięknej willi oraz dla kontrastu obdartych rodziców z piętnastoma dziećmi przed rozlatującą się ruderą. Oglądający te plakaty Hindusi na ogół użalali się nad jedną z rodzin w słowach: jacy biedni, tylko dwoje dzieci. Między innymi ta stara historia skłania do wyrażania nieufności wobec przesadnie zekonomizowanego patrzenia na problem dzietności i instrumentów polityki pronatalistycznej. Bardziej należy wierzyć w biologię i liczyć na działanie prawa natury.

 

Walerian Sanetra

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł