Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 09/2007

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2007 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

 

W numerze:
Walerian Sanetra

Wykładnia przepisów układu zbiorowego pracy - problem ciągle aktualny
Układy zbiorowe pracy stanowią szczególnie istotny instrument prawny, stanowiący o swoistości prawa pracy jako odrębnej gałęzi prawa. Jako akty normatywne prawa pracy, podlegają one wykładni tak jak inne źródła prawa. Wykładnia ta wykazuje wszakże pewne cechy szczególne, które są konsekwencją, a jednocześnie potwierdzeniem swoistości układów zbiorowych pracy jako instytucji prawa pracy. Specyfika interpretacji przepisów układowych uwidacznia się w związku z powierzeniem zadania wyjaśniania ich treści stronom układu zbiorowego pracy. Łączy się ona również z wykluczeniem, a co najmniej z istotnym ograniczeniem roli Trybunału Konstytucyjnego w badaniu zgodności układów zbiorowych pracy z nadrzędnymi aktami normatywnymi, a także z zasadą uzależniającą wejście w życie układu zbiorowego pracy od jego rejestracji przez właściwy organ.

Interpretation of Rules of Collective Agreement - Still a Problem of Current Interest
Collective labor agreements are legal instruments of particular importence contributing to perception of labor law as a separate branch of law. As normative acts of labor law, they are subject to interpretation as other sources of law. Nevertheless, the interpretation shows certain characteristic features both resulting from and acknowledging peculiarity of collective labor agreements as an institution of labor law. Specificity of interpretation of rules of collective labor agreements becomes visible in connection with entrusting the parties to collective labor agreements with the task of explaining their contents. It also relates to excluding, or at least severe restricting, the role of the Constitutional Tribunal in examining conformity of collective labor agreements with superior normative acts as well as with the principle making enforcement of collective labor agreements dependent on its registration by a competent authority.

Studia i opracowania

Marzena Wąsowska

Uczestnictwo pracowników w świetle przepisów dyrektywy 2005/56/WE w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych
Autorka, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy uczestnictwo pracowników jest gwarancją utrzymania praw pracowników, czy przeszkodą w transgranicznym łączeniu się spółek, przedstawia historię prac nad dyrektywą 2005/56/WE oraz szczegółowo analizuje jej art. 16 dotyczący uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.

Employees' Involvement in the Light of the Directive 2005/56/EC on Cross Border Mergers of Limited Liability Companies
Employee's participation - guarantee of maintain on employees rights or real obstacle in cross - border mergers? This editorial depicts a history of works under the directive 2005/56/EC and also includes detailed analysis its article 16 concerning employees' participation.

Wykładnia i praktyka

Anna Dubowik

Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania
Trwałość stanowi immanentną cechę stosunku pracy z mianowania. Jest ona jednym z podstawowych czynników gwarantujących profesjonalizm i bezstronność pracowników mianowanych. Pragmatyki w szczegółowy sposób normują wszelkie dopuszczalne przypadki rozwiązania stosunku pracy z mianowania, odwołując się do zdarzeń i faktów nieznanych powszechnemu prawu pracy. Już w tym zakresie stan prawny jest dość złożony, zwłaszcza że niekiedy podstawy rozwiązania stosunku pracy z mianowania zostały ujęte jako klauzule generalne. Dodatkowe komplikacje wynikają z faktu, iż pragmatyki nie zawsze udzielają jasnej odpowiedzi na pytanie o możliwość rozwiązania stosunku pracy z mianowania w drodze wypowiedzenia przez pracownika. Innym spornym zagadnieniem jest zakres stosowania w stosunkach pracy z mianowania przepisów o szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy. W ostatnim czasie w ustawodawstwie uwidoczniły się tendencje świadczące o osłabieniu poziomu ochrony trwałości stosunku pracy z mianowania (służba cywilna).

Durability of Labour Relation Established by Nomination
In a Polish system employment in a public sector is regulated by the labour law. It concerns Civil Service, local government, schools, high schools, courts, public prosecutor's offices. The labour relations in this area are regulated by laws concernig rigts and duties of employees. The Labour Code is applied to these relations only subsidiaryly. According to these regulations the most important act creating labour relation is not a labour contract, but an administrative act - nomination. The most significant feature of labor relation established in this way is durability, which exceeds the level of legal protection against unfair dissmisal created by the Labour Code. This feature is regarded as a guarantee of neutrality and independence of employees realizing public tasks. The author presents problems connected with an application of regulations protected the durability of labour relations based on the nomination increasing in practise and theory. Author deals also with the last changes in the law relevant for the topic, especially in the Civil Service. Some of these changes appear to be dangerous for the principles of employment in a public sector.

Małgorzata Gersdorf
Michał Guzowski
Przemysław Ratajczak

Opodatkowanie przychodów członków zarządu uzyskiwanych na podstawie kontraktów menedżerskich: podatek VAT - cz. 2
Analizując kwestię opodatkowania podatkiem VAT usług wykonywanych przez osoby fizyczne w ramach zawieranych kontraktów menedżerskich, decydujące znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy w ramach wykonywania usług zarządzania menedżerowi można przypisać status podatnika podatku VAT. Nie ulega bowiem w tym przypadku wątpliwości fakt, iż usługi wykonywane w ramach kontraktu menedżerskiego zostały objęte zakresem przedmiotowym ustawy o VAT.

Taxation of Income Gained from Managerial Contrats by Members of Board of Directors - Part 2
The article concerns principles of VAT taxation of services rendered under terms of management contracts by managers within their individual business activity. Authors detail controversies about conceding VAT taxpayer status to managers by VAT Act. Tax authorities interpretations in general agree that obtaining VAT taxpayer status is always dependent on the fact of enclosing within management contract disposition of full responsibility takeover for manager's activity against third parties by managed entity. This standpoint is criticized by authors of article. Authors consider and argue that when manager enters into a contract within the scope of his individual business activity, he always obtains VAT taxpayer status.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2006 (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników podczas pracy)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2006 31

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Ugoda sądowa w sprawach pracowniczych a art. 84 k.p.

Agreement in Court in Labour Relation Cases in the Context of 84th Article of Polish Labour Code

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu choroby pracownika

Konsultacje i wyjaśnienia

Czas pracy i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 138 z 1 sierpnia 2007 r. do numeru 157 z 31 sierpnia 2007 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 września 2007 r.

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł