Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 09/2008

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.70
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Barbara Wagner

Niektóre elementy regulacji stosunku pracy w projekcie kodeksu pracy
Autorka przedstawia niektóre z najbardziej kontrowersyjnych propozycji regulacji typowego stosunku pracy w projekcie kodeksu pracy przygotowanym przez powołaną w tym celu Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. W projekcie zrezygnowano z powołania i wyboru jako samoistnych podstaw nawiązania stosunku pracy. Utrzymano ograniczenie dopuszczalności odnawiania umów o pracę na czas określony, zmieniając wszakże sposób tego ograniczenia. Okres próbny miałby być realizowany w formie zastrzeżenia umownego (klauzuli próby), a nie - jak obecnie - odrębnej rodzajowo umowy. Zmiany dotyczyłyby również sposobu konsultacji wypowiedzenia i niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę z przedstawicielstwem pracowników. W zakresie roszczeń pracowników z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy istotna jest propozycja możliwości zwolnienia się pracodawcy z obowiązku przywrócenia pracownika do pracy za zwiększonym odszkodowaniem, co nie miałoby jednak zastosowania do pracowników, których stosunek pracy jest szczególnie chroniony.

Some Regulations of an Employment Relationship in Labour Code's Project
The article sets out some of the issues relating to the regulation of the typical employment relationship in a draft of a Labour Code prepared by the Labour Law Codification Committee. It discusses chosen, the most controversial proposals of the amendments of the effective regulations by law. The proposals call for, among other things, the basis of the establishment of an employment relationship (resignation from the employment relationship based on appointment and based on election), termination of the contract of employment (general and specific protection of the durability of an employment relationship) and also claims, that the employee is entitled to, on the grounds of the faulty termination of an employment relationship.

Studia i opracowania

Alina Wypych-Żywicka

Co dalej z rentą rodzinną?
Zbliżająca się realizacja wypłat emerytur obliczanych na podstawie reguł nowego systemu emerytalnego (ustalenie świadczenia w systemie zdefiniowanej składki) i nowy projekt ustawy emerytalnej, zmieniający m.in. formułę wymiaru rent z tytułu niezdolności do pracy, uzasadniają poszukiwanie odpowiedzi na pytanie postawione w tytule artykułu. O konieczności zachowania renty rodzinnej jako świadczenia zapewniającego środki utrzymania dla osób uprawnionych po śmierci żywiciela rodziny nie trzeba przekonywać, chociaż za dyskusyjny można uznać krąg uprawnionych do tego świadczenia, warunki podmiotowe, jakie muszą spełnić poszczególne ich kategorie, niedostateczne zabezpieczenie środków dla małżonka zmarłego żywiciela przy utrzymaniu reguły renty łącznej. Zasadniczym problemem wydaje się jednak kwestia, czy w obliczu zmian formuły wymiaru emerytury (zmiany realnej) i renty (zmiany prognozowanej) nie dojdzie do drastycznego obniżenia wysokości renty rodzinnej, co spowoduje niemożność zabezpieczenia skutków zdarzenia losowego - śmierci żywiciela.

What Now From the Family Pension?
Family pension is one of the derivative services. Changing the canon of exchanging the old-age pension and the disability payment, right to complete work disability, will cause the change of the amount of family pensions. The amont of this service will approach the minimal. The question is if it can secure the life incidents' results- the death of the family provider.

Wykładnia i praktyka

Monika Gładoch

Zakładowe organizacje związkowe w systemie przedstawicielstwa pracowników
Zakładowe organizacje związkowe z racji przyznanych im kompetencji, a także ugruntowanej tradycji pełnią rolę najważniejszego organu przedstawicielskiego pracowników. W ostatnim czasie zmienia się znaczenie związków zawodowych, choć raczej w kierunku osłabienia ich pozycji w zakładzie pracy, nawet pomimo przyznania im nowych uprawnień. Przyczyną jest ogólny spadek liczby członków związków zawodowych. Jednocześnie pojawiają się nowi przedstawicieli pracowników w zakładzie pracy (w następstwie transpozycji dyrektyw unijnych). W orzeczeniu z 1 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że należy odróżnić uprawnienia zakładowych organizacji związkowych od rad pracowników. Zdaniem Trybunału, rady pracowników powinny sprawować mandat w imieniu całej załogi i być przez nią wybierane. Wobec tego można się zastanawiać, czy pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi a pozostałymi przedstawicielami pracowników będzie narastać wzajemna konkurencja i ewentualnie co to oznacza dla samych reprezentowanych, tj. załogi.

The Trade Unions in a System of the Employees Representation
Traditionally well established and because of given competence, the union organisation of an enterprise plays a major role as the employees representation. Recently however, the importance of the unions is changing towards weakening its position, despite newly allowed rights. The reasons are declining number of the unions members and creation of the new kinds of the employees representation (as a consequence of the EU regulations). In the ruling of the Constitutional Tribunal on the 1 of July 2008 it was stated that there should be a differentiation of the rights between the unions and the employees councils. According to Tribunal councils should be given the mandate on behalf of the entire personnel and should be elected by it. So it rises some questions about the competition between the unions and other representations of the employees and about the consequences for those who are represented. Relation between the unions and the employees representation in Poland is the subject of this article.

Zdzisław Kubot

Kompensacyjny czas wolny - analiza pojęcia
Autor analizuje znaczenie i charakter pojęcia "kompensacyjny czas wolny". Pojęcie to, użyte w uchwale Sądu Najwyższego z 13 marca 2008 r., I PZP 11/07, zostało zakwalifikowane jako pojęcie prawne zrekonstruowane w ramach interpretacji przepisów dyrektywy 2003/88. Kompensacyjny czas wolny jako pojęcie prawnicze powinno być używane w tym samym znaczeniu jak pojęcie prawne. "Kompensacyjny czas wolny" jako pojęcie języka prawniczego jest tu powtórzeniem znaczenia wyrażenia "kompensacyjny czas wolny" w języku prawnym. Kompensacyjny czas wolny to szczególne świadczenie przysługujące pracownikom w razie niezrealizowania ich prawa do dobowych oraz tygodniowych okresów odpoczynku. Prawo do kompensacyjnego czasu wolnego wynika bezpośrednio z dyrektywy 2003/88.

Compensatory Off Work - Analysis of Conception
Compensatory off work is a special benefit of an employe in case of unfulfillment of his/her right to twenty-four-hour and week rest periods. According to the Polish Supreme Court Resolution from 13th March 2008 I PZP 11/07, the right to the compensatory off work results directly from the Directive 2003/88.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2007 (delegowanie pracowników do pracy za granicą w ramach świadczenia usług).

The Review of the Labour Law Jurisdiction in 2007

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

The Limitation Period of the Duties of the Social Security Contributions

Michał Raczkowski Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 października 2007 r. (II PK 29/07) w sprawie prawa do odprawy z tytułu zwolnień grupowych w razie wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy

Gloss to the Supreme Court Sentence of June 5th 2007 (II PK 29/07) on the Right to the Severence Pay for Collective Redundancies in Case of Unjustified Termination of the Labour Relationship

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Prawo do nagrody

Konsultacje i wyjaśnienia

Czas pracy

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 131 z 23 lipca 2008 r. do numeru 158 z 29 sierpnia 2008 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Stan na 1 września 2008 r.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł