Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 09/2010

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2010 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści
 
Janusz Wiśniewski
Edukacja a rynek pracy w świetle reform edukacyjnych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmuje działania zmierzające do uruchomienia konkurencji i zmiany panującego na wyższych uczelniach sytemu na bardziej otwarty, projakościowy i prorozwojowy. Wiele uczelni we własnym zakresie dokonuje autotransformacji, wprowadzając nowoczesne modele zarządzania i ewaluacji jakości. Autor podejmuje próbę pokazania takich działań uczelni i ministerstwa, które przyczyniają się do budowania pomostów łączących naukę i gospodarkę, również w procesie dydaktycznym. Wzmacniają one bowiem szanse absolwentów na rynku pracy.
Education and the Labour Market in the Light of Educational Reforms
The Ministry of Higher Education has undertaken some actions, which aim at triggering competition among higher education institutions and changing the prevailing system for the one which is pro-openness, prognality, and prodevelopment. Numerous colleges and universities have also transformed on their own initiative, and have implemented modern models of management and quality evaluation. The author of this work is trying to demonstrate which of the actions undertaken by both the Ministry and higher education institutions indeed contsibute to the bridging the gaps (i.e. through a suitable didactic process) between education, science and economy. Only by developing stronger bonds between these three can we create more opportunities for graduates anto the labour market.
 

Studia i opracowania
 

Maciej Giaro
Członek zarządu spółki kapitałowej jako pracownik per facta concludentia
Autor polemizuje z prezentowaną w orzecznictwie Sądu Najwyższego tezą, zgodnie z którą dopuszczalne jest uznanie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej za zawartą per facta concludentia, tj. przez dopuszczenie do pracy, mimo nieważności zawartej uprzednio w tym przedmiocie umowy. Zdaniem autora teza ta jest nie do zaakceptowania z uwagi na sprzeczność z szeregiem zasad prawnych.
A Member of a Company’s Management as an Employee per facta concludentia
This paper questions a Supreme Court’s stance, according to which a labor contract with a member of a company’s management could be treated as being established per facta concludentia, even if a previous contract in that matter was void. In author’s opinion this stance is inacceptable due to its contradiction with a number of legal principles.
 

Wykładnia i praktyka
 

Aleksandra Wiącek
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w znowelizowanym kodeksie pracy
Autorka analizuje nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Omawiając nowe rozwiązania normatywne, szczególną uwagę skupia na przysługujących pracownikom podnoszącym kwalifikacje w formie studiów podyplomowych i studiów doktoranckich świadczeniach urlopowych. Podejmuje także próbę oceny wprowadzonej do kodeksu pracy nowelizacji pod kątem realizacji zgłaszanych postulatów ujednolicenia przedmiotowej materii w celu eliminacji dotychczasowych wątpliwości wynikających z niespójnych i niezupełnych regulacji.
Improving Employees’ Professional Qualifications in the Amended Labour Code
The article represents an analysis of the new rules of improving the employees’ professional qualifications. While discussing the new legislative regulations, the author is focused on leave regulations concerning employees who attend postgraduate and doctoral programs to improve their qualifications. Finally, the author evaluates the amendment to the Labour Code related to implementing the raised postulates standardizing the objective issue for eliminating the doubts resulting from incoherent and incomplete regulations.
 

Zdzisław Kubot

Prywatyzacje publicznych szpitali
Prywatyzacja publicznych szpitali stanowi przedmiot różnych ujęć: politycznych, ekonomicznych, społecznych, socjalnych, prawnych. Autor omawia prywatyzacje publicznych szpitali w aspekcie instytucjonalnym, czyli w aspekcie przepisów prawnych oraz stosowania tych przepisów. Celem artykułu jest przedstawienie różnych sposobów prywatyzacji publicznych szpitali. Z tego względu używane jest wyrażenie „prywatyzacje publicznych szpitali”, a nie tylko „prywatyzacja publicznych szpitali”.
Privatisation of Public Hospitals
Public hospitals are privatised in various ways. Main forms are: a) sale of the communal or state property used by a public hospital under liquidation, b) creation of a local government - or state-owned company, and then sale of shares (stock) in this company, c) sale of a public health care institution conducted by a local government - or state-owned company.

 
Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2009 (zasada równego traktowania w zatrudnieniu)
The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2009
 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
Praca w szczególnych warunkach wykonywana za granicą u pracodawcy zagranicznego
The Work Under Special Conditions Performed Abroad for the Foreign Employer
 

Karol Pachnik
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lipca 2008 r. (I PK 315/2007) - dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych dla zatrudnionych na część etatu
Gloss to the Supreme Court Judgement of 9 July 2008 (I PK 315/07) Concerning the Title to Remuneration of Employees Who Conduct Their Work Part-Time for Overtime Work
 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
Podróż służbowa kierowcy
 

Konsultacje i wyjaśnienia
Jeszcze o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
 

Nowe przepisy
Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 134 z 23 lipca 2010 r. do numeru 156 z 26 sierpnia 2010 r. 
 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 września 2010 r.

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł