Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 10/2008

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.70
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Jakub Stelina

Współdziałanie pracodawcy w indywidualnych sprawach pracowniczych
Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnych związanych z modelem współdziałania pracodawcy w indywidualnych sprawach pracowniczych. Mechanizmy prawne dotyczące tego zagadnienia, których ostateczny kształt został ustalony w 1996 r., nie przeszły pomyślnie - jak się zdaje - próby czasu. Wątpliwości budzą nie tylko szczegółowe rozwiązania zawarte w przepisach kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, ale także powierzenie wyłącznych kompetencji w tym zakresie organizacjom związkowym. Skłania to do krytycznego spojrzenia na obowiązujące regulacje i tym samym formułowania wniosków "de lege ferenda".

Cooperation Between an Empoyer and a Trade Union Organization Concerning Employee's Individual Affairs
The author analyses legal regulations on the model of cooperation between an employer and a trade union organization concerning employee's individual affairs. Legal institutions regulating the issue, which were regarded as formed ultimately in 1996, have not stood the test of time - as it seems nowadays. Sources of doubts are not only special regulations of the labour code and the trade union act, but also trade union organization's statutory exclusiveness in this scope. Described legal status inspires to critical comment on binding regulations and induces to draw "de lege ferenda" conclusions.

Studia i opracowania

Monika Latos-Miłkowska

Kształt powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy
Instytucja powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem jest obecna w polskim prawie pracy już od ponad trzydziestu lat. Coraz częściej jednak przedstawiciele doktryny prawa pracy, pracodawcy, a niekiedy nawet sfery rządowe sygnalizują potrzebę zmiany obowiązującego stanu prawnego. Warto zatem się zastanowić, jaki kształt powinna mieć powszechna ochrona przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy, w którym jednym z podstawowych zadań ustawodawcy jest godzenie potrzeby ochrony pracowników jako słabszej strony stosunku pracy z uzasadnionymi interesami pracodawców działających w trudnych warunkach wolnego rynku. Autorka podejmuje próbę oceny istniejącej w Polsce regulacji na tle aktów prawa międzynarodowego i rozwiązań przyjętych w systemach innych państw oraz przedstawia propozycje zmian w obowiązującym stanie prawnym.

Form of General Protection Against Termination of Employment Contract by Notice in the Current Labour Law
The institution of general protection against termination of employment contract by notice has been existing in Polish labour law for over thirty years. Recently however the necessity of amendment of the present regulation has often been recognized by the doctrine, employers and even by the government. Thus, it's important to discuss the form of general protection against termination by notice in the current labour law. In this article the author tries to evaluate the present regulation in the wide context of international law and the solutions binding in other legal systems, and to present the direction of necessary amendments.

Wykładnia i praktyka

Małgorzata Kurzynoga

Referendum strajkowe jako przesłanka legalnego strajku
Dokonując oceny legalności akcji strajkowej przez pryzmat referendum strajkowego, autorka szczególną uwagę poświęca kwestii głosowania przeprowadzonego wyłącznie wśród pracowników, których praw lub interesów spór zbiorowy dotyczy, z pominięciem innych pracowników zakładu pracy oraz formy głosowania w sprawie strajku. Ponadto analizuje problematykę podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia referendum, przedmiotu referendum, terminu zorganizowania referendum i czasu jego ważności. Problematyka ta nie była do tej pory przedmiotem refleksji naukowej, a na jej potrzebę wskazuje praktyka zbiorowych stosunków pracy i rosnąca w ostatnim czasie liczba strajków.

Strike Balloting as an Integral Part of Legal Industrial Action
Conducting the analysis of the legality of industrial action taken after strike ballots, the author pays particular attention to the issue that arises when the ballot is exclusively conducted among the employees whose rights and interests are the aim of the industrial dispute, ignoring the interests of other employees. Moreover, the author analyses the problem of the body which is entitled to conduct the industrial action ballot, the subject, date and validity of the industrial action ballot. Thus far, this subject matter has not been under scientific discussion, but given the practice of collective industrial relations and the growing number of strikes, it seems a necessity.

Anna Dubowik

Zwolnienia grupowe a prawo pracowników do ponownego zatrudnienia - nowe tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Prawo pracowników zwolnionych w ramach zwolnień grupowych do ponownego zatrudnienia stanowi szczególny przywilej uzasadniony okolicznościami rozwiązania stosunku pracy. Z perspektywy pracodawcy uprawnienie to jest ograniczeniem zasady wolności pracy. Przesłanki realizacji omawianego uprawnienia nie zostały przez ustawodawcę określone w sposób precyzyjny. Wątpliwości powstają m.in. w kwestii możliwości zgłoszenia przez byłego pracownika zamiaru powrotu już po zatrudnieniu innego pracownika w tej samej grupie zawodowej, możliwości uznania żądania przywrócenia do pracy za zgłoszenie zamiaru powrotu czy też rozumienia pojęcia grupa zawodowa. W tym stanie prawnym szczególna rola w wyjaśnianiu tych wątpliwości przypada Sądowi Najwyższemu.

Collective Redundancies and Workers Employment Privilege - New Judgments of Supreme Court
The present regulation of collective redundancies is introduced by the act of March 13th, 2003. One of the means of mitigating the consequences collective redundancies provided by this law is an employer's duty to employ a worker affected by dismissal. According to art. 9 of this act the dismissed workers have employment privilege, which is not simple re-engagement. Employer has a legal duty to employ a worker, who expresses his will to return during one year since dissolution of employment contract. Basic condition of this privilege is - an employer starts to engage new employees belonging to the same vocational group. It would seem the concise regulation of employment privilege should not cause any problems. In a fact it induces many doubts and practical problems. These issues appear in judgments of Supreme Court.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Nabycie uprawnień emerytalnych jako wyłączna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

The Acquisition of the Right to Old-Age Pension as Sole Reason of the Notice of the Contract for Unfixed Term

Jerzy Wratny Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2008 r. (K 23/07) w sprawie trybu wyboru rad pracowników

Gloss on the Verdict of Constitutional Tribunal of First July 2008 (K 23/07) Regarding the Way of Election of Employees' Conseils

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Konsultacje i wyjaśnienia

Czas pracy - cd.

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 159 z 2 września 2008 r. do numeru 171 z 23 września 2008 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 października 2008 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł