Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 10/2012

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści numeru 10/2012

 

Daniel Eryk Lach

 

Komercjalizacja SPZOZ-ów a obowiązki władzy publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – cz. 2

 

Autor, odnosząc się do krytycznych opinii wyrażonych w piśmiennictwie, przedstawia problematykę zmiany formy organizacyjno-prawnej ZOZ-ów w kontekście obowiązków władzy publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej statuowanych w art. 68 ust. 2 Konstytucji RP. W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze PiZS, autor omówił problematykę zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako konstytucyjnego obowiązku władz publicznych na tle koncepcji państwa gwarantującego oraz uprawnienia władzy publicznej uregulowane w ustawie o działalności leczniczej. Poniżej w części drugiej przedstawia krytyczne wypowiedzi literatury dotyczące przyjętych w ustawie rozwiązań oraz roli i znaczenia SPZOZ-ów jako instrumentu wykonywania tych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, a także prezentuje swoje stanowisko w tej kwestii.

 

The Commercialization of the Health Care Subjects and the Duties of Public Authorities in Ensuring Equal Access to Health Care Services. Part 2

 

This paper, referring to the critical opinions expressed in the literature, is to present the issue of changing the organizational and legal form of the health care subjects in the context of the duties of public authorities in ensuring equal access to health care services, which are established in Article 68 paragraph 2 of the Constitution. Because of the richness of the issue the study was divided into two parts. In the first one will be discussed the issue of ensuring equal access to health care services as a constitutional obligation of public authorities against the background of the concept of the enabling state and the powers of public authorities regulated by the Act of 15 April 2011 on the health care activity. In the second part will be presented the critical statements of the literature concerning the in this Act adopted solutions and the role and importance of the health care subjects as an instrument for performing constitutional tasks by local authorities as well as the author’s statement.

 

Studia i opracowania

 

Katarzyna Leszczyńska

 

Skutki nieuzyskania stopnia naukowego w określonym terminie przez nauczyciela akademickiego

 

Autorka analizuje konsekwencje prawne nieuzyskania w przewidzianym terminie przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego przez nauczyciela zatrudnionego na stanowisku adiunkta. Prawo o szkolnictwie wyższym nie określa długości tych terminów, możliwości ich skrócenia, przedłużenia lub zawieszenia biegu oraz skutków niewywiązania się przez nauczyciela akademickiego z powyższego obowiązku, odsyłając w tym zakresie do postanowień statutów wyższych uczelni. Ustawa z 18 marca 2011 r. nowelizująca prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza z dniem 1 października 2013 r. maksymalny 8-letni okres na uzyskanie każdego z tych stopni, nie określając jednak, czy należy wliczyć do niego dotychczasowy okres zatrudnienia na tych stanowiskach.

 

Results of Unobtainments of Scientific Degrees in Definite Dedline by Academic Teacher

 

The Article concerns the legal consequences of failing to achieve a Ph.D. degree by a university teacher employed as a teaching assistant and a Doctor of Science degree by a teacher employed as a senior lecturer in a given time. This issue has long aroused and still arouses controversy. Higher Education Law does not specify the length of this period, the possibility of extension, shortening or suspension of it, and the result of failing to comply with this obligation. In this field it refers to the provisions of the statutes of universities. The act amending the Law on Higher Education, going into effect on 1 October 2013, introduces a maximum, 8-year period to obtain each of these degrees. It does not specify whether the period of employment in these positions before the act going into effect should be included. Rules of application of the provisions of law after that date raises big controversy. The author analyses ways of settling them in the article.

 

Aleksandra Ziętek, Agnieszka Zwolińska

 

Sprawozdanie z konferencji poświęconej pamięci Profesora Macieja Święcickiego

 

17 maja 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Macieja Święcickiego. Konferencja została zorganizowana przez Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Program konferencji obejmował część naukową oraz wspomnieniową. W ramach części naukowej wygłoszono następujące referaty: „Koncepcja stosunku pracy w pismach Profesora Macieja Święcickiego” oraz „Tradycja i nowe tendencje w dziedzinie wynagrodzenia za pracę”. W drugiej części konferencji głos zabrali uczniowie, przedstawiciele rodziny Profesora M. Święcickiego oraz zgromadzeni goście. W licznych wspomnieniach, często o charakterze osobistym, wiele uwagi poświęcono wyjątkowemu charakterowi, oddaniu rodzinie, jak również światopoglądowi Profesora.

 

The Report of a Conference Dedicated to the Memory of Professor Maciej Święcicki

 

The conference dedicated to the memory of Professor Maciej Święcicki was held on 17th May 2012 at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. It was organised by the Polish Section of the International Society for Labour Law and Social Security and the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. The program of the conference included the scientific and memory part. Papers presented during the scientific part of the conference concerned the following issues: The concept of the employment relationship in the writings of professor Maciej Święcicki and The tradition and new tendencies in the field of the remuneration for work.

 

Wykładnia i praktyka

 

Artur Tomanek

 

Konsekwencje połączenia spółek handlowych w zbiorowych stosunkach pracy

 

Łączenie się spółek handlowych stanowi jedną z postaci szeroko rozumianych procesów przekształceniowych tych spółek, unormowanych w tytule IV k.s.h., zatytułowanym „Łączenie, podział i przekształcanie spółek”. Należy ono do praktyki rozwiniętego obrotu gospodarczego, wpływając również na prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Konsekwencje procesu łączenia spółek dla zbiorowych stosunków pracy nie spotkały się dotąd z szerszym zainteresowaniem w piśmiennictwie. Tymczasem kwestia ta wiąże się z istotnym problemem teoretycznoprawnym. Zachodzi bowiem potrzeba oceny, czy w ramach zbiorowych stosunków pracy istnieje pole do stosowania konstrukcji następstwa prawnego pod tytułem ogólnym (sukcesji uniwersalnej), opartej na przepisach kodeksu spółek handlowych, czy też należy ograniczyć się do przepisów prawa pracy określających skutki przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 23¹ k.p.). Kwestia ta rzutuje na konsekwencje łączenia spółek kapitałowych w sferze układowej i regulaminowej, które są przedmiotem rozważań autora.

 

Legal Consequences of Merger of Companies in Collective Labour Relations

 

Merger of companies is a legal way of widely treated process of transformation of company. Above-mentioned process belongs to the practice of developed market economy. This text focuses on the legal consequences of merger of companies in collective labour relations, including collective agreements and regulations established in a merging company. These consequences depend on the answer whether the concept of universal succession of the company formated as a result of merger which is provided by Polish commercial law may be applied to the relations between the parties of collective labour relations, with special regard to collective agreements.

 

Dorota Dzienisiuk

 

Wymiar czasu pracy w ustawie o emeryturach pomostowych

 

Ustawa o emeryturach pomostowych nakłada na pracodawców obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Pracownikom wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przyznaje prawo do emerytury pomostowej, a niektórym z tych, którzy nie nabędą tego prawa - do rekompensaty. Przepisy ustawy są niejednoznaczne i niespójne. Przykładem jest np. sposób ujęcia w ustawie elementu wymiaru czasu pracy. Ze względu na literalne brzmienie przepisów przyjmuje się, że obowiązek zapłacenia składki na FEP powstaje niezależnie od wymiaru czasu, w jakim wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Autorka podejmuje próbę wykazania, że w związku z tak zakreślonym obowiązkiem odprowadzania składek na FEP i brzmieniem przepisów określających przesłanki nabycia prawa do emerytury pomostowej, prawo to nie jest uzależnione od wykonywania po wejściu w życie ustawy prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Working Time Length in the Old-Age Bridging Pensions Act

 

Legal regulation regarding old-age bridging pensions imposes on the employers the duty to pay contributions to the Bridging Pensions’ Fund. Employees performing works in special conditions or in special character are granted the right to the old-age bridging pension and some of those excluded from this right are entitled to a compensation. The legal provisions are ambiguous and incoherent. One of the examples is the approach to the full-time or part-time work. Due to the literal wording of the provisions it is assumed that the employers are obliged to pay contributions irrespective of the amount of work performed in special conditions or in special character. The aim of this article is to demonstrate that such a scope of the duty to pay contributions and the wording of the provisions imposing conditions of granting bridging pensions rights result in the conclusion that these rights are independent of the requirement of full-time work in special conditions or in special character after the present regulation’s entry into force.

 

Michał Raczkowski

 

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym

 

Praktyka obrotu prawnego dostarcza coraz liczniejszych przykładów sporów o podleganie ubezpieczeniom społecznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje wyłączanie określonych przysporzeń pracowniczych spod oskładkowania, co budzi sprzeciw płatników składek. Z procesowego punktu widzenia ustalenie wartości przedmiotu sporu i zaskarżenia w takich sprawach wydaje się nie mieć znaczenia praktycznego. Sprawy te podlegają bowiem rozpoznaniu przez sądy ubezpieczeń społecznych, których właściwość nie jest warunkowana realizacją przez strony obowiązku określenia wartości przedmiotu sporu. Nawet skarga kasacyjna jest dopuszczalna w sprawach o podleganie ubezpieczeniu społecznemu bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia. Problem pozostaje jednak istotny z perspektywy kosztów postępowania – kosztów zastępstwa procesowego. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wyliczyć wartość tych kosztów w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym. Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie z punktu widzenia zarówno organu rentowego, jak i ubezpieczonych, dotyczy bowiem ważkiej kwestii kosztu prowadzenia i ewentualnej przegranej w sporze.

 

Attorneys’ Fee Reimbursement in Social Security Obligation Cases

 

Maciej Jakub Zieliński

 

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

 

Ustawa z 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa znowelizowała przepis, który określa składniki wynagrodzenia podlegające wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Nowelizacja ta miała realizować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r., wydanego w sprawie o sygn. akt SK 16/06. O ile orzeczenie to było przedmiotem licznych opracowań i omówień, o tyle wspomniana nowelizacja, będąca jego realizacją, nie doczekała się jak dotychczas analizy i oceny. W niniejszym artykule podjęto taką próbę. Na podstawie przeprowadzonej analizy autor formułuje także wnioski de lege ferenda dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i składek na ubezpieczenia chorobowe.

 

Determination of the Sickness Allowance Assessment Base in the Light of the Constitutional Court’s Case Law

 

The Act of 28 August 2009 to Amend the Act on Sickness and Maternity Benefits Payable from the Social Security revised the provision specifying remuneration components excluded from the sickness allowance assessment base. The amendment implemented the Constitutional Court’s ruling of 24 June 2008, issued in case SK 16/06. While the ruling has been the subject of numerous studies and discussions, the amendment, which implements it, has not been analysed and assessed yet. In this paper, an attempt has been made to do that. Based on the outcome of such analysis, some de lege ferenda proposals concerning rules of determining assessment bases for the sickness allowance and sickness insurance contributions were made.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Uzasadnienie odmiennego traktowania ze względu na wiek

 

Justification of Differences of Treatment on Grounds of Age

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie z tytułu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych

 

The Limitation of Claims for a Compensation for the Right to Free Acquire Employee’s Shares

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Umowy na czas określony

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2012 r. od poz. 981 do poz. 1077

 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 października 2012

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł