Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 10/2014

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10/2014

 

Numer 10/2014 do pobrania w wersji PDF

 

Spis treści

 

Walerian Sanetra
Sąd Najwyższy i jego funkcje w polskim systemie sądowniczym

 

Sąd Najwyższy pełni głównie funkcje sądu kasacyjnego. Nie jest jednak typowym sądem kasacyjnym. Obok rozpoznawania skarg kasacyjnych, co stanowi jego główne zadanie, pełni bowiem szereg ważnych i różnorodnych innych funkcji. Wśród nich szczególne znaczenie ma funkcja polegająca na zapewnieniu jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych. Do pewnego stopnia funkcja ta pozostaje w kolizji z zadaniem tego Sądu zapewnienia nadzoru nad orzecznictwem sądów pierwszej i drugiej instancji, realizacją prawa do sądu oraz sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.

 

Słowa kluczowe: władza sądownicza w znaczeniu funkcjonalnym i podmiotowym, jednolitość orzecznictwa sądowego, skarga kasacyjna, sądowa władza interpretacyjna, wykładnia prewencyjna i korekcyjna, wykładnia konkretna i wykładnia abstrakcyjna.

 

The Supreme Court and its functions in the Polish judicial system

 

The Supreme Court performs mainly the functions of a court of cassation. However, it is not a typical court of cassation. In addition to hearing appeals (cassation), which constitutes its main tasks, it performs a number of various and diversified functions. They include in particular the function of ensuring uniformity of judicial decisions of common and military courts. To some extent, this function remains in conflict with the Court’s duty to ensure supervision over judicial decisions of the courts of first and second instance, the enforcement of the right to judgement and administration of justice.

 

Keywords: judicial authority in the functional and subjective sense, uniformity of judicial decisions, final appeal (cassation), interpretative jurisdiction, preventive and corrective interpretation, specific and abstract interpretation.

 

Studia i opracowania

 

Aneta Giedrewicz-Niewińska
Postępowanie w celu uzgodnienia mechanizmów uczestnictwa pracowników w polsko-niemieckiej spółce europejskiej z siedzibą w Niemczech

 

Warunki i sposób utworzenia spółki europejskiej zostały określone w rozporządzeniu Rady 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz. Urz. UE L 294/2001) oraz dyrektywie Rady 2001/86/WE z 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz. Urz. UE L 294/2001). Według danych Europejskiego Instytutu Związkowego (ETUI) 21 marca 2014 r. w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zarejestrowanych było ogółem 2125 spółek europejskich, z których 289 zidentyfikowano jako prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników (tzw. spółki normalne). Odnotowano przy tym przyrost spółek „normalnych” o 20 nowych od października 2013 r. Krajem, w którym siedzibę nadal posiada najwięcej spółek europejskich tego rodzaju, są Niemcy (138). Ze względu na doniosłość problematyki oraz w celu zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców tą formą działalności autorka przedstawia rozwiązania w zakresie negocjacji, z jakimi będą miały do czynienia polskie podmioty, jeśli zdecydują się na założenie polsko-niemieckiej spółki europejskiej z siedzibą w Niemczech.

 

Słowa kluczowe: spółka europejska, uczestnictwo pracowników, procedura negocjacyjna.

 

Procedure aimed at arranging the mechanisms of worker participation in the Polish-German European company established in Germany

 

The conditions and manner of formation of a European Company are set out in the Regulation on the Statute for a European Company no. 2157/2001 of 8.10.2001. The regulation is supplemented by Council Directive 2001/86/EC of 8.10.2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees. Year after year, the number of cross-border enterprises set up in the form of a European company is growing. According to estimates of the European Trade Union Institute (ETUI), on 21 March 2014 in 25 countries belonging to the European Companies (SE) 289 were identified as conducting economic activity and employing workers (also known as “normal”). Since October 2013 that number has increased by 20 normal SE. Germany remains the country with the highest number of SE headquarters (138). Due to the importance of the issues and with a view to increasing the entrepreneurs' interest in this form of activity, it seems desirable to delineate the actions which the authorities of domestic companies and worker representatives will have to take in order to arrange the mechanisms for the participation of employees in the European company.

 

Keywords: European company, involvement of employees, negotiating procedure.

 

Wykładnia i praktyka

 

Zdzisław Kubot
Rola spółki dominującej w sporze zbiorowym pracowników spółki zależnej. Część I

 

Artykuł zawiera analizę roli spółki dominującej w sporze zbiorowym pracowników spółki zależnej. Spółka dominująca nie może występować w takim sporze w charakterze strony. Stroną w sporze zbiorowym, o którym mowa, jest pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, a więc spółka zależna. Spółka dominująca może wpływać na przebieg i wynik sporu zbiorowego w ramach swoich cząstkowych praw pracodawcy konstytucyjnego, pracodawcy kapitałowego. W drugiej części artykułu, który ukaże się w 12 (grudniowym) numerze „Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”, autor podda analizie czynności spółki dominującej dotyczące sporu zbiorowego pracowników spółki zależnej dokonywane w ramach cząstkowych praw pracodawczych tej spółki.

 

Słowa kluczowe: strony sporu zbiorowego, pracodawca bezpośredni, pracodawca pośredni, pracodawca kapitałowy, cząstkowe prawa pracodawcy.

 

The role of dominating company in the industrial dispute of the dependent company. Part I

 

The article contains the analysis of the role of dominating company in the industrial dispute in the dependent company. The dominating company cannot act in such a dispute as a party. The party in an industrial dispute is an employer in the sense of article 3 of Labour Code, so the dependent company. The dominating company can influence the proceedings and result of the industrial dispute within range of its partial rights of constitutional employer, capital employer. In the second part of the article that will apperar in no. 12 PiZS, the author will analyze the actions of the dominating company that concern the industrial dispute in the dependent company performed within the range of partial employer rights of this company.

 

Keywords: industrial dispute parties, direct employer, indirect employers, capital employer, partial right of an employer.

 

Helena Szewczyk
Płeć jako jedno z kryteriów dyskryminacyjnych w zatrudnieniu wyznaczających zakres podmiotowy dyskryminacji

 

Autorka omawia kryteria dyskryminacyjne wynikające z kodeksu pracy na tle regulacji międzynarodowych i Unii Europejskiej. Polski ustawodawca w kodeksie pracy wskazał na szerszy katalog kryteriów dyskryminacyjnych w porównaniu z prawem UE. Lista kryteriów dyskryminacyjnych zawartych w polskim kodeksie pracy nie jest jednak zamknięta. Obok najczęściej występujących w praktyce kryteriów dyskryminacji związanych z cechami osobowymi pracownika oraz z jego wyborami życiowymi niezwiązanymi z wykonywaną pracą, takimi jak płeć, można również wyodrębnić pozostałe kryteria dyskryminacji, w szczególności związane z wykonywaną pracą (jej rodzajem i charakterem, warunkami jej wykonywania, zakresem odpowiedzialności itp.) oraz ze statusem pracodawcy. Płeć stanowi jedno z kryteriów dyskryminacyjnych w zatrudnieniu związanych z cechami (właściwościami, przymiotami) osobowymi pracownika (kandydata do pracy). Podobnie jak inne kryteria dyskryminacyjne (nazwane i nienazwane) może ona być zarówno dozwolonym jak i niedozwolonym prawem kryterium rozróżnienia (dyferencjacji), a także niedozwolonym kryterium dyskryminacji w zatrudnieniu.

 

Słowa kluczowe: dyskryminacja, zatrudnienie, kryteria dyskryminacji, płeć.

 

Sex as one of discrimination criteria in employment which define subjective scope of discrimination

 

The Polish legislator pointed out in the Labour Code a wider range of discrimination criteria than the law of the European Union. However, the list of discrimination criteria included in the Polish Labour Code is not closed. Apart from the discrimination criteria appearing in practice most often, which are related to the personality traits of an employee or their life choices not connected to work, such as sex, other discrimination criteria can be set apart, especially ones connected to the performed work (its kind and nature, conditions of performing it, scope of responsibility, etc.) and the status of the employer. Sex is one of the discrimination criteria in employment which is connected with personality traits (characteristics, attributes) of an employee (a candidate for a job). Similarly as other discrimination criteria (named and non-named), it may be a criterion of differentiation that is both allowed and not allowed by the law, as well as an unlawful discrimination criterion in employment.

 

Keywords: discrimination, employment, discrimination criteria, sex.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Coroczny płatny urlop

 

W artykule opisano trzy orzeczenia Trybunału poświęcone interpretacji art. 7 dyrektywy 2003/88 dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Trybunał podjął w nich rozstrzygnięcia dotyczące m.in. ustalania wysokości wynagrodzenia w okresie korzystania przez pracownika z corocznego urlopu, pokrywania się zaplanowanego terminu corocznego urlopu z okresem korzystania przez pracownika ze zwolnienia chorobowego oraz zastępowania corocznego urlopu wypłatą ekwiwalentu pieniężnego.

 

Słowa kluczowe: składniki wynagrodzenia, termin udzielenia urlopu, ekwiwalent pieniężny.

 

Paid annual leave

 

The article concerns three judgments of the Court on the interpretation of Article 7 of directive 2003/88 concerning certain aspects of the organisation of working time. The Court has delivered conclusions on the calculation of the worker’s remuneration in respect of his annual leave, the period of scheduled annual leave coinciding with sick leave and the replacement of annual leave by an allowance in lieu.

 

Keywords: composition of remuneration, period of leave, allowance in lieu.

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Należności z tytułu podróży służbowej przysługujące kierowcy w transporcie międzynarodowym

 

W ostatnim czasie zapadła uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego II PZP 1/14. Ma ona fundamentalne znaczenie dla warunków zatrudniania kierowców w transporcie międzynarodowym i z pewnością będzie miała znaczący wpływ na bilans ekonomiczny przedsiębiorców działających w tej branży oraz ich konkurencyjność na rynku. Artykuł przestawia główne tezy tego judykatu oraz wiodące motywy jego uzasadnienia.

 

Słowa kluczowe: podróż służbowa poza granicami kraju, zatrudnienie kierowców w transporcie międzynarodowym.

 

Business travel allowances for drivers in international transport

 

The seven-judge panel of the Supreme Court has recently passed resolution II PZP 1/14. It is crucial for the employment conditions of drivers in international transport. Furthermore, it will certainly have a significant impact on the economic standing of businesses operating in the industry and their competitiveness on the market. The author introduces the main theses of the ruling and the fundamental grounds for its justification.

 

Keywords: business trip abroad, employment of drivers in international transport.

 

Hipoteka przymusowa na nieruchomości wspólnej małżonka i dłużnika z tytułu zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne – najnowsze orzecznictwo
Ewa Pietrzak

 

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 października 2012 r. (III UZP 3/12) w kwestii ustalania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie zmiany wysokości powtarzającego się świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw za 2014 r. od poz. 1146 do poz. 1294

 

Przegląd wydawnictw

 

System prawa pracy. Tom V Zbiorowe prawo pracy, redakcja naukowa Krzysztof W. Baran
rec. Antoni Dral, Aneta Kowalczyk

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 października 2014 r.

Kolejny raz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może stać się zapleczem finansowym rządu

 

Z expose Ewy Kopacz wynika, iż państwo przeznaczy 500 mln złotych na pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami w handlu z Rosją. Skąd te pieniądze? Jak zwykle wypłaty mają być dokonywane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sposób analogiczny do wypłat mających charakter przeciwdziałania zapaści ekonomicznej w czasie kryzysu i ograniczania miejsc pracy.

 

Przypomnijmy, że ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców zakładała łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego wypłatami z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które nie znajdowały się w katalogu świadczeń gwarantowanych Funduszem i nie realizowały celów Funduszu. W felietonie w 2009 r. pisałam, iż przyjęte wówczas rozwiązania stwarzają niebezpieczeństwo wykorzystywania także w przyszłości funduszu celowego jako środka „łatania dziur budżetowych”.

 

Na takie wykorzystanie nie trzeba było długo czekać.
Zostało to dokonane szybko, bo już ustawą antykryzysową z 2013 r. (ustawa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy).

 

Obscnie szykuje się nowy akt prawny. Media informują, że będą w nim mechanizmy podobne do znanych z ustawy z 2013 r., tj. dopłaty do etatów, z tym że uzależnione od spadku obrotów związanych z ograniczeniem handlu z Rosją .
Na pewno istnieje konieczność wsparcia finansowego firm związanych z handlem z Rosją, ale też istotne jest żeby nie zaprzepaścić celów Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Już teraz wiadomo, że nadwyżki Funduszu nie będą prowadziły do poszerzenia ochrony niewypłaconych wynagrodzeń, lecz będą przeznaczone na wspomaganie polityki zatrudnienia i walki państwa z kryzysem. Rozwiązania podobne, tj. sięganie do zasobów finansowych Funduszu, mają swoją dłuższą tradycję (od ustaw antypowodziowych) i można powiedzieć, że nie mają już czasowego charakteru. Każdy rząd ma potrzebę wydatkowania jakiś sum ze składek, których nie płaci. To wygodne, ale czy prawidłowe?

 

Niedobre wzorce i niszczenie zadań instytucji stworzonej w innym celu, tymczasowość rozwiązań, która przechodzi do tradycji, to całe zło tej legislacji. Mam nadzieję, że rząd zrekompensuje Funduszowi te dodatkowe wydatki zgodnie z art. 21a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 

Niezależnie od tego, czy odpowiedź na postawiony problem jest pozytywna, czy negatywna, nieszablonowe, ale przechodzące już do tradycji rozwiązania w zakresie wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wymuszają podjęcie dyskusji o celach i zadaniach tego Funduszu jako funduszu celowego, a także konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy kryzys usprawiedliwia destrukcję Funduszu i de facto zamianę składek odprowadzanych na ten Fundusz w kolejny podatek. Już z góry i kolejny raz pragnę wyrazić przekonanie, że takie działanie jest wadliwe. Niweczy cel Funduszu i mechanizm równoważenia składki z potrzebami. Jeśli Fundusz ma „za dużo” pieniędzy, można zmniejszyć składkę lub zwiększyć statuowaną przez Fundusz ochronę roszczeń pracowniczych.

 

Jeżeli Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma się stać kasą zapomogowo-pożyczkową rządu na stałe, to trzeba to zadanie wpisać do celów Funduszu, a to nie będzie już dobrze widziane w UE.

 

Małgorzata Gersdorf

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł