Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 11/2007

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2007 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Walerian Sanetra

Kilka uwag o pojęciu odpowiedzialności w prawie pracy
Odpowiedzialność w prawie pracy wymaga stałej refleksji badawczej, w tym także dotyczącej jej aspektów pojęciowych. Zmieniają się bowiem odnośne regulacje prawne oraz praktyka ich stosowania. Główne rodzaje odpowiedzialności to odpowiedzialność majątkowa (kompensacyjna) i niemajątkowa, która dzieli się na odpowiedzialność porządkową (dyscyplinarną) oraz odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa. Obok tego należy wyróżnić szczególne formy odpowiedzialności w prawie pracy. Odpowiedzialność ta jest także zróżnicowana z uwagi na podmioty, które jej podlegają. W związku z tym wyróżnia się zwłaszcza odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz odpowiedzialność załogi zakładu pracy. W analizie tej odpowiedzialności powinny być uwzględniane odpowiedzi na takie główne pytania, jak: 1) na jakiej podstawie, 2) wobec kogo, 3) za co, 4) przez kogo, 5) w jakim trybie i 6) jakie sankcje mogą być stosowane.

Some Notes Relating to the Concept of Responsability in Labour Law
The responsability in Labour Law requires constant research analysis, also with respect to its conceptual aspects. It is because relevant legal provisions and their application practices are changing. The main types of responsability are: the financial liability (compensatory) and non-financial liability, which is divided into responsability for keeping to order (disciplinary) and liability for offences and crimes. Additionally, specific forms of responsability in Labour Law should be distinguished. This responsability is diversified also due to entities which are subject to it. Therefore, we may distinguish in particular the employee's responsability, the employer's responsability, the responsability of trade unions and employers associations and the responsability of plan's staff. The analysis of this responsability should address essential questions, such as: 1) on what basis, 2) to whom, 3) for what, 4) assumed by whom, 5) in what manner and 6) what sanctions can be applied.

Studia i opracowania

Iwona Ortylewska

Dziecko jako pracownik
Autorka podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, kto według przepisów prawa pracy jest dzieckiem. W tym celu prezentuje i dokonuje analizy wybranych międzynarodowych i europejskich regulacji, które legły u podstaw krajowych przepisów dotyczących minimalnego wieku dopuszczenia do zatrudnienia.

Child as a Worker
The aim of this publication is to answer to the question who is a child under Labour Law regulations. The article contains analisis of international and European regulations which refer to child labour. Author shows how they influenced national policy concerning the minimum age of admission to employment.

Wykładnia i praktyka

Zdzisław Kubot

Dni wolne od pracy za dyżury medyczne
Artykuł zawiera ocenę czasu pracy lekarzy pełniących dyżury medyczne w wymiarze 16 godzin i 25 minut (po przepracowaniu 7 godzin i 35 minut w normalnych godzinach pracy), a w soboty, niedziele i święta w wymiarze 24 godzin. Ocena czasu pracy w takich wymiarach została przeprowadzona według przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów kodeksu pracy, z uwzględnieniem norm wspólnotowych. Zaliczenie dyżurów medycznych do czasu pracy oznacza, że za pełnienie dyżurów medycznych w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy lekarzowi przysługują poza wynagrodzeniem przewidzianym w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej jeszcze świadczenia przewidziane w kodeksie pracy (dni wolne od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie niemożliwości ich udzielenia - dodatkowe wynagrodzenie).

The Days Off for Medical Duty
Classification of the medical duty on Sundays and holidays as work done on Sundays and holidays means that under the Article 151(11) of the Labour Code the employer should grant the employee another day off in return for the work on Sunday and a holiday. If it is not possible to have a day off in return for the work done on Sunday and a holiday within the settlement period the employee is entitled to a bonus on top of his/her salary. Classification of the medical duty on Saturdays as the work done on days off being the result of a five-day working week means that in return for this the doctor is entitled to another day off work till the end of the settlement period at a date agreed with him.

Michał Raczkowski

Stan uregulowania pozorności w prawie pracy
Problematyka pozorności w stosunkach pracy budzi dość żywe zainteresowanie judykatury prawa pracy. Liczba orzeczeń, jakie zapadły w ostatnim dziesięcioleciu w tej materii, sprawia, że pozorność stanowi wadę oświadczenia woli, na której skupia się największa uwaga. Za jedno z najbardziej istotnych zagadnień dotyczących pozorności należy, zdaniem autora, uznać kwestię stanu uregulowania pozorności w prawie pracy. Autor stara się zanalizować te kwestie, poddając w wątpliwość niektóre z prezentowanych w literaturze przedmiotu poglądów.

Simulation in Labour Law - Actual Status of Regulation
The author presents part of the problem of simulation in polish labour law. The article consist of basic presentation of the way simulation is regulated in civil law, as this regulation is to be used for the purpose of labour relationship. The author finds that simulation is partially regulated in labour law when comes to simulating labour agreement under civil law employment contract. As for the other matters, the author presents the aspects of civil code regulation applied to labour relationship. The conlcusion points the need of such an application because the whole number of simulation matters is not being regulated by labour law independently.

Małgorzata Gersdorf
Michał Guzowski
Przemysław Ratajczak

Opodatkowanie przychodów członków zarządu uzyskiwanych na podstawie kontraktów menedżerskich - cz. 3
Tekst części 3 opracowania nieco odbiega od profilu PiZS, ale zdaniem redakcji dobrze się stanie, gdy wszystkie sprawy związane z kontraktami menedżerskimi zostaną omówione na łamach jednego pisma. W tej części autorzy przedstawiają zagadnienie: wykonywanie kontraktu menedżerskiego w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego w cenie towarów i usług nabywanych dla potrzeb tej działalności. W części 1 artykułu (opublikowanego w numerze 7 z br.) autorzy omówili możliwości zatrudnienia członka zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz konsekwencje podatkowe takiego zatrudnienia. Część 2 (nr 9) dotyczyła podatku VAT.

Taxation of Income Gained from Managerial Contracts by Members of Board of Directors - Part 3
This article is a continuation of earlier article which concerned principles of VAT taxation of services rendered under terms of management contracts by managers within their individual business activity. Authors widely discuss problem of recovery of tax input in the price of goods and services purchased for needs of managerial activity taxed with VAT. Arguments quoted by the authors confirm that VAT taxpayers who render management services under terms of management contracts despite the fact they settle deductible costs with flate-rate, as a rule they have right to recovery of input tax regarding purchase of goods and services connected with supplying in management services.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2006 (pracownicy delegowani do pracy za granicą w ramach świadczenia usług)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2006

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Nagroda uznaniowa a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

A Discretionary Award and a Base Amount for Calculation of a Sickness Benefit

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Rozkłady czasu pracy

Konsultacje i wyjaśnienia

Rozkłady czasu pracy

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 179 z 28 września 2007 r. do numeru 202 z 31 października 2007 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 listopada 2007 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł