Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 11/2010

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2011 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści
 

Daniel Eryk Lach

Nabycie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Przedmiotem artykułu jest prawna problematyka nabycia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Nabycie prawa do świadczeń w ramach systemu zabezpieczenia społecznego było omawiane w literaturze prawa socjalnego wielokrotnie, jednak uwagi te odnosiły się przede wszystkim do nabywania prawa do świadczeń pieniężnych - emerytalnych - i to w kontekście ochrony praw nabytych. Tymczasem analiza procesu nabywania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej musi uwzględniać tę szczególną okoliczność, że tzw. fazy gwarancyjna i realizacyjna mogą w stosunku opieki zdrowotnej występować jednocześnie, co więcej inne są obowiązki świadczeniodawcy (świadczenie opieki zdrowotnej) i organizatora systemu (świadczenie gwarancji opieki zdrowotnej). Autor omawia możliwość konstruowania ekspektatywy, obowiązki organizatora i świadczeniodawców w kontekście subiektywnego charakteru ryzyka niezdrowia, a także relacje między obowiązkami zgłoszeniowymi i opłaceniem składek a nabyciem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
The Acquisition of Right to Health Care Services
The subject of this paper is the legal issue of the acquisition of right to health care services. The acquisition of right to benefits and services in the social security system has been repeatedly discussed in the literature of the social law, but the comments concerned mostly the acquisition of right to benefits - old-age pension – in the context of the protection of the acquired rights. The analysis of the process of the acquisition of right to health care services has to take into consideration this special feature, the so-called guaranty and realization stages can simultaneously occur in the relation of the health care, what is more, there is a difference between the obligations of the services-bearer (the health care service) and the system manager (the guaranty of the health care service). Author describes the possibility to construct the expectative, the obligations of the services-bearer and the system manager in the context of subjective character of the social risk of “unhealth”, and the relations between the obligations concerned application and the payment of the premium and the acquisition of right to health care services.
 

Studia i opracowania
Kamila Kuzak
Pojęcie przedsiębiorcy a ustawa antykryzysowa
W dobie globalnego kryzysu ekonomicznego rząd przygotował wiele regulacji określanych mianem „pakietu antykryzysowego”, mających na celu ograniczenie jego skutków. Kluczowym elementem tego pakietu jest ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Na jej wykonanie zarezerwowano w Funduszu Pracy 1460 mln złotych. Autorka przedstawia uwagi dotyczące określonego w ustawie kręgu adresatów pomocy oraz analizuje wybrane podmioty w kontekście pojęcia przedsiębiorcy, podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, które z tych podmiotów mogą skorzystać z pomocy, a także dokonuje oceny rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę.
The Concept of the Entrepreneur and the Anti-crisis Act
In a time of global economic crisis, Polish Government prepared several regulations called “the anti-crisis package”, to reduce it’s consequences. Fundamental element of this package is Act which purpose is mitigating the consequences of economic crisis for employee’s and entrepreneurs. An amount of 1460 million zl from Labour Fund is reserved for it’s performance. In the article the Author presents remarks about specified in this Act circle of addressees of help and analyses selected entities in view of the entrepreneur term. The goal of this article is finding an answer to question which entities can exercise the anti-crisis assistance from the Act and assessment of solution adopted by the Legislator. 
 

Wykładnia i praktyka
Michał Raczkowski
Niewypłacalność pracodawcy – przypadki transgraniczne
Z upływem lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej umacnia się integracja gospodarcza z jej krajami członkowskimi. Coraz częściej polscy przedsiębiorcy angażują się w działalność gospodarczą poza terytorium naszego kraju, zaś w Polsce podejmują aktywność przedsiębiorcy unijni. Powoduje to wzrost znaczenia unormowań transgranicznych zawartych w źródłach prawa europejskiego, a problemy na tym tle przychodzi i przyjdzie zapewne coraz częściej rozpatrywać polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Autor przedstawia wątpliwości dotyczące ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Warto zauważyć, że globalizacja życia gospodarczego prowadzi do ekspansji polskich przedsiębiorców także poza obszary Unii. Również i te przypadki mają charakter transgraniczny i wyjaśnienia wymaga, czy i w jakim zakresie będą oni zobowiązani do zapewnienia ochrony osobom przez nich zatrudnionym.
Employer's Insolvency - Transnational Cases
The author attempts to confront polish regulation in case of employer’s insolvency with EU Directive as to the transnational cases. First of all the analyze results in critical estimation of art. 9 of Directive 2008/94. Its main disadvantage lies in breaking connection between contribution and responsibility as one institution may receive contributions while another is obliged to satisfy the employee. The Directive does not even attempt to solve this problem. The other one lies in difference between English and French versions of Directive compared to e. g. German and Polish. English and French text of the art. 9 section 1 of the Directive denote “(..)Member State in whose territory they work or habitually work” while the other two may be translated as “(..)Member States in whose territory they habitually work or worked”. This second meaning might result in excluding protection in cases, where a usual place of work could not be indicated. Therefore one should base on French and English text of Directive as to this matter. Polish regulation does not implement transnational regulations in accordance with the Directive at all which cannot be accepted.
 

Eliza Maniewska
Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
16 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy w zakresie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Autorka analizuje zagadnienia związane z nową regulacją jako podstawą zawarcia przez strony stosunku pracy umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przedstawiając jej najistotniejsze aspekty.
Improvemet of Professional Qualifications Contarct
The Labour Code amendment regarding the rules and conditions for the improvement of professional qualifications by employees was entered into force on 16th July 2010. The author analyses issues related to the new regulation as the ground for concluding improvement of professional qualifications contracts by the parties of a labour relation, and considers its most important aspects.
 

Wojciech Ostaszewski
Wykupiony przez pracodawcę pakiet świadczeń medycznych a przychód pracownika
Artykuł poświęcony jest konsekwencjom przyjęcia w myśl uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. (II FPS 1/10), że wykupiony przez pracodawcę dla pracownika pakiet świadczeń medycznych stanowi jego przychód. Autor wskazuje rozbieżności w dotychczasowym orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego poświęconym kwalifikacji podatkowej pakietu medycznego. Zwraca uwagę na obowiązki podatkowe i związane z ubezpieczeniami społecznymi pracodawców, a także rozważa skuteczność wystąpienia pracodawców z roszczeniami regresowymi przeciwko pracownikom.
Medical Care Services Plan (Financed by Employer) Relation to Employee Income
Article is dedicated to consequences of  undertaking the Supreme Administrative Court resolution form 24th of May 2010 (II FPS 1/10) stating that employees' medical care services plan (financed by the employer) should be treated as his income. Author indicates the differences between heretofore adjudications of Voivodeship Administrative Courts and Supreme Administrative Court and considering medical care services plan tax qualification. Thereafter he signalizes the tax duties linked with employers social insurance and examines possibilities of employer efficient reimbursement claims against employees.
 

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2009 (ochrona roszczeń pracowniczych na wypadek niewypłacalności pracodawcy)
The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2009
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
Roszczenia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
The Claims Relating to the Breach of Principle of Equal Treatment in Employment
 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
Dyskryminacja i mobbing
 

Konsultacje i wyjaśnienia
Rozwiązanie stosunku pracy - przyczyny niedotyczące pracownika
 

Nowe przepisy
Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 177 z 14 września 2010 r. do numeru 198 z 26 października 2010 r. 
 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 listopada 2010

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł