Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 11/2012

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści numeru 11/2012

 

Walerian Sanetra

 

Ogólne założenia ukształtowania statusu prawnego pracowników sądowych

 

Pojęciu pracowników sądowych może być nadawany szerszy lub węższy zakres znaczeniowy. W szerszym znaczeniu obejmuje ono referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, „urzędników i innych pracowników sądowych” oraz dyrektorów sądu. Autor wskazuje, że planując zmiany ich statusu prawnego nie należy dążyć do kształtowania korpusu sądowego (korpusu pracowników sądowych) na wzór korpusu służby cywilnej. Uwzględniając uregulowania konstytucyjne, rodzaj i charakter zadań wykonywanych przez pracowników sądowych, sytuację istniejącą na rynku pracy oraz rysujący się obecnie sceptycyzm wobec mianowania jako podstawy stosunku pracy, status tych pracowników powinien być kształtowany zasadniczo na podstawie umowy o pracę. Istnieje merytoryczne uzasadnienie dla jednolitego unormowania sytuacji prawnej ogółu pracowników sądowych, przy dopuszczeniu niezbędnej dyferencjacji ich praw, obowiązków i odpowiedzialności. W aspekcie techniczno-legislacyjnym należy wysunąć postulat konsolidacji odnośnych regulacji prawnych, co powinno nastąpić zwłaszcza przez włączenie do prawa o ustroju sądów powszechnych i jednoczesne zmodernizowanie unormowań prawnych zawartych w tej chwili w osobnych ustawach, tj. w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawie o kuratorach sądowych.

 

General Assumptions for the Development of the Judicial Workers, Legal Status

 

The notion of judical workers may be attributed a broader or narrower scope of meaning. In a broader sense, it includes court clerks, professional probation officers (guardians), judges, assistants, `judicial officers and other court Staff` as well as managers of courts. When envisaging amendements to their legal status one should not aim at forming a judical corps (a corps of judical workers) on the pattern of the civil service corps. Taking into consideration the constitutional provisions, the nature and character of duties performer by judical workers, the developments on the labour market as well as current scepticism towards the nomination as the basis for the employment relationship, the status of such workers should be basically shaped on the basis of an employment contract. There is substantive justificastion for a uniform regulation of the legal status of all judical workers, which at the same time would allow for a necessary differentiation of their rights, obligations and responsabilities. In technical and legislative terms, a demand should be made to consolidate the relevant provisions of law, in particular through the inclusion to the law on the system of common courts and the enhancement of legal regulations which are currently laid down in separate laws, i.e. in the Act on Court and Prosecuting Attorney Office Personnel and the Law on the Probation.

 

Studia i opracowania

 

Katarzyna Roszewska

 

Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

 

Po kilku latach przygotowań Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja została ratyfikowana z zastrzeżeniami i oświadczeniem interpretacyjnym. Jej pełne wdrożenie wymaga jeszcze zmian prawnych i zaangażowania wielu instytucji publicznych. Konwencja zmusza również do nowego spojrzenia na pracę, zatrudnianie i zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych.

 

Ratification of the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities

 

After a few years of arrangements, Poland ratified the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities. The Convention has been ratified with reservations and interpretive statements. Full implementation of the Convention still requires legislative changes and involvement of public institutions. The Convention forces a new view on work, employment, and social security of people with disabilities.

 

Wykładnia i praktyka

 

Małgorzata Gersdorf

 

Pozapracownicze stosunki zatrudnienia w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

 

Autorka omawia nowsze orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące zatrudnienia poza stosunkiem pracy (wolontariat, umowa o dzieło etc.). Stawia tezę, iż zatrudnienie pozapracownicze staje się normalną formą pracy obok stosunku pracy. Stanowi o wolnym wyborze pracującego co do takiej formy aktywności zawodowej, często jednak jest wymuszone trudnym rynkiem pracy.

 

`Non-employee` Employment Relationship in the Newest Judgments of the Supreme Court

 

This paper discusses newest judgments of the Supreme Court concerning employment performed out of the framework of employment relationship (volunteering, performance contract etc.). The Author makes a thesis that the employment out of the framework of employment relationship becomes a regular form of performance of labour besides employment relationship. It constitutes free choice for an employed person as for such a form of professional activity, however, it is caused by the difficult labour market very often.

 

Tomasz Duraj

 

Podporządkowanie co do przedmiotu świadczenia pracownika – wybrane problemy

 

Tematem artykułu jest charakterystyka podporządkowania pracownika pracodawcy w aspekcie przedmiotu świadczenia. Autor poddaje analizie kompetencje pracodawcy w zakresie konkretyzowania określonego w treści umowy o pracę rodzaju pracy oraz podporządkowanie pracownika pracodawcy w aspekcie sposobu wykonywania pracy. W pierwszym przypadku pracodawca poza wyznaczeniem pracownikowi zadań lub czynności mieszczących się w umówionym rodzaju pracy ma możliwość – w zakresie określonym przepisami prawa pracy – przejściowego powierzania mu innego rodzaju pracy. W drugim, podmiot zatrudniający może nie tylko konkretyzować sposób realizacji wyznaczonych pracownikowi zadań, ale także ustalać metody i środki, za pomocą których zostaną one wykonane. Autor wskazuje, iż podporządkowanie pracownika pracodawcy w kontekście przedmiotu świadczenia jest koniecznym elementem każdego stosunku pracy, choć w zależności od specyfiki i charakteru świadczonej pracy oraz niezbędnych do jej wykonywania kwalifikacji ten aspekt podległości w konkretnym stosunku pracy może występować z mniejszą bądź większą intensywnością.

 

Subordination Concerning the Subject of Employee’s Work Performance – Selected Issues

 

The topic of this article is the characteristics of subordination of employee to employer in the aspect of the subject of work performance. In the first part the author is analyzing the competences of employer in the scope of specifying the kind of work which is determined in the work contract. The employer, besides the possibility of assigning employee the tasks and activities contained in the agreed kind of work, has – within the scope specified by labor law – the possibility of temporarily assigning other kind of work to him or her. The subject of the second part of the article is the subordination of employee to employer in the aspect of the manner of work performance. Here the employer can not only specify the manner of realization of the tasks assigned to the employee, but also specify the methods and means by which they will be performed. The presented analysis shows that the subordination of employee to employer in the aspect of the subject of work performance is a necessary element of every work relationship, although, as the above analysis proves, depending on the specificity and characteristics of the performed work and the qualifications necessary for its performance, this aspect of subordination, in a specific work relationship, may occur with bigger or smaller intensity.

 

Mikołaj Rylski

 

Wina umyślna pracownika a miarkowanie odszkodowania

 

Autor podejmuje zagadnienie dopuszczalności obniżenia odszkodowania pracownikowi, który umyślnie wyrządził szkodę w mieniu zakładu pracy. Wykazuje, że prezentowane w orzecznictwie i literaturze powszechne przekonanie o niedopuszczalności stosowania art. 121 k.p. w wymienionych wyżej okolicznościach jest częściowo błędne. Na dowód tego przytacza sześć argumentów, opartych m.in. o wykładnię literalną art. 121 k.p., charakter norm prawa pracy, a także szeroko pojętą autonomię woli stron stosunku pracy. Autor stawia tezę, że pracodawca może na podstawie art. 121 k.p. obniżyć pracownikowi odszkodowanie również wtedy, gdy szkoda została mu wyrządzona w sposób umyślny. Uprawnienie takie nie przysługuje jednak pracodawcom ze sfery publicznej oraz sądom pracy.

 

Employee`s Intentional Guilt and Reduction of Damages

 

The article concerns the issue of potential reduction of damages received from an employee who deliberately caused damage to his workplace properties. The aim of the article is to show that the claim which deals with the inadmissible application of article 121 Labour Code (in the circumstances mentioned above), and which is commonly presented in case-law and literature, is partially incorrect. In order to substantiate the fallacy of the mentioned claim, six arguments have been stated. The arguments are based on literal interpretation of article 121 Labour Code, the character of the standards of Labour Law and broadly understood autonomy of the will of the parties involved in a work relationship. The arguments presented in this article lead to a conclusion that an employer can, pursuant to article 121 Labour Code, reduce an employee’s compensation also in the event of intentional damage being caused to him. Nonetheless, state sector employers and courts of labour are not entitled to such a right.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek a wynagrodzenie za pracę

 

The Principle of Non-discrimination on Grounds of Age (Remuneration)

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Umowy o pracę na czas określony w ustawie antykryzysowej z 2009 r.

 

Fixed-Term Employment Contracts under the Anti-Crisis Law of 2009

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Wynagrodzenie za pracę

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Czas pracy – wybrane zagadnienia

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2012 r. od poz. 1078 do poz. 1178

 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 listopada 2012 r.

Nowelizacje bez końca

 

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej są prowadzone prace nad założeniami kolejnej, jak się wydaje obszernej, nowelizacji kodeksu pracy. Celem projektowanych zmian mają być: dostosowanie zawartych w kodeksie upoważnień ustawowych do wymogów Konstytucji RP; przeniesienie z rozporządzeń wykonawczych do kodeksu i innych ustaw przepisów rangi ustawowej; usuniecie luk prawnych zarówno w przepisach kodeksu, jak i innych ustawach oraz wątpliwości interpretacyjnych związanych z tymi przepisami. Cele te należy uznać za zasadne i należy oczekiwać, że zostaną zadowalająco zrealizowane.

 

Problem blankietowości upoważnień ustawowych był już podnoszony wielokrotnie, także tych, które są zawarte w kodeksie pracy. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy zasadniczej upoważnienie do wydania rozporządzenia wykonawczego powinno m.in. mieć szczegółowy charakter oraz zawierać wytyczne dotyczące jego treści. Prawdą jest, że wiele upoważnień kodeksowych wymogów tych nie spełnia. W czasie wcześniejszych prac legislacyjnych zwracano na to uwagę, ale prawodawca zdawał się tego nie dostrzegać. Zobaczymy, czy obecna inicjatywa sprosta oczekiwaniom.

 

Projektowane zmiany mają dotyczyć w szczególności problematyki urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Do kodeksu zamierza się m.in. wprowadzić przepisy określające sposób obliczania wymiaru urlopu proporcjonalnego, gdy okresy nieobecności pracownika w pracy nie obejmują pełnych miesięcy, sposób obliczania urlopu proporcjonalnego w przypadku nabycia przez pracownika prawa do urlopu w wyższym wymiarze, a także nakładające na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z przesunięciem terminu urlopu wypoczynkowego. Do kodeksu mają być przeniesione również przepisy określające sposób ustalania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

 

Kolejne zmiany mają dotyczyć wynagrodzenia za pracę. W tym zakresie proponuje się wprowadzenie do kodeksu pracy przepisów określających sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, który ma prawo do wynagrodzenia tylko za część miesiąca. Proponuje się także zmiany w przepisach o świadectwie pracy polegające m.in. na: nałożeniu na pracodawcę obowiązku sporządzenia świadectwa pracy w miejsce obowiązku wydania tego dokumentu; nałożeniu na pracodawcę obowiązku pouczenia pracownika o przysługującym mu prawie wystąpienia o sprostowanie świadectwa, a gdy stosowny wniosek nie zostanie uwzględniony – o prawie odwołania się do sądu pracy; nałożeniu na sąd pracy orzekający o odszkodowaniu dla pracodawcy w związku z nieuzasadnionym rozwiązaniem przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków, obowiązku zobowiązania pracownika do przedłożenia pracodawcy świadectwa pracy celem jego sprostowania. Istotnie rozbudowane mają być przepisy dotyczące zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy, lecz istota tych zmian ma polegać głównie na przeniesieniu do kodeksu unormowań zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy, a w szczególności tych, które dotyczą obowiązku pracodawcy udzielania pracownikowi zwolnień od pracy w określonych sytuacjach; określających przypadki, w których pracodawca jest obowiązany albo ma prawo uznać nieobecność pracownika za usprawiedliwioną.

 

Przytoczone propozycje nie są oczywiście wyczerpująco wskazane. Wstępne założenia zmian w kodeksie pracy są bardziej rozbudowane, wskazują one jednak na szeroki, choć w dużym stopniu porządkujący ich charakter. Skłaniają one jednak do postawienia zasadniczego pytania, czy nie nadszedł już czas na podjęcie idei uchwalenia nowego kodeksu pracy, a może w ogóle zrezygnować z kodyfikacji prawa pracy na rzecz ustaw „sektorowych”.

 

Krzysztof Rączka

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł