Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 12/2007

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2007
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Łukasz Pisarczyk

Stosunek pracy jako zobowiązanie starannego działania
Artykuł analizuje problematykę treści przedmiotu świadczenia pracownika pod kątem objęcia jego zakresem nie tylko określonego sposobu wykonywania pracy, lecz również osiągnięcia rezultatów zakładanych przez pracodawcę. Punktem wyjścia dla przedstawionych rozważań jest podział na zobowiązania starannego działania oraz zobowiązania rezultatu. Autor analizuje konstrukcje prawne odnoszące się przede wszystkim do sfery wynagrodzenia za pracę, które nie naruszając istoty stosunku pracy jako zobowiązania starannego działania pozwalają na wprowadzenie do jego treści pewnych elementów rezultatu. W artykule stawiane są pytania dotyczące wpływu dokonujących się zmian gospodarczych i podejścia do organizacji procesu pracy na przedmiot świadczenia pracownika oraz sposób kształtowania wynagrodzenia za pracę, w tym możliwość stosowania wynikowych systemów wynagradzania w ujęciu indywidualnym oraz zbiorowym.

Employment Relationship as an Obligations of Means
The purpose of the article is to present the employment relationship as an obligation of means (obligation de moyens). Within the employment relationship the employee remains obliged to fulfill his/her duties with due diligence. Consequently, the employee is remunerated not for the results but for his/her efforts. On the other hand, taking into account the changing background of work, it has became necessary to introduce into the conditions of the employment relationship some elements of the results (e.g. piece work, commissions, profit-sharing). The legislator has to seek for the appropriate balance between the need of the flexibilisation of the process of work and the protection of employees. This article discusses the current situation and the future perspectives in this area.

Studia i opracowania

Wojciech Burek

Zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług świadczonych publicznie w prawie polskim - uwagi wokół implementacji dyrektywy rasowej 2000/43/WE
Podstawowa implementacja wspólnotowych dyrektyw antydyskryminacyjnych w Polsce nastąpiła poprzez nowelę do kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r. Jednak zakres przedmiotowy niektórych dyrektyw wychodzi poza stosunki regulowane przez prawo pracy. Szczególnym przykładem jest tzw. dyrektywa rasowa (2000/43/WE). Najbardziej znamienne i kontrowersyjne jest rozszerzenie jej oddziaływania na "dostęp do dóbr i usług oraz dostarczanie dóbr i usług publicznie dostępnych, włącznie z zakwaterowaniem". Nie wprowadzono do prawa polskiego specjalnych przepisów, które implementowałyby tę dyrektywę w powyższym zakresie. Autor wskazuje na obecnie obowiązujące przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu cywilnego, które przy odpowiedniej wykładni mogą mieć zastosowanie do zwalczania dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług świadczonych publicznie.

Prohibition of Discrimination in the Field of Access to and Supply of Goods and Services Which Are Avalaible to the Public in Polish Law. Remarks on Implementation of the Race Equality Directive (2000/43/EC)
The amandments to the Labour Code which entered into force on 1st of January 2004 are the main implementaion of EU anti-discriminations directives in Poland. However some of those directives broadened its material scope outside labour law. That is a case of Race Directive (2000/43/EC). "Access to and supply of goods and services which are avalaible to the public, including housing" is the most significent and controversial exemple. There are none specific regulations covering this field. Author of the article, however, points out previously existing provisions of Penal Code, Petty ofences' Code and Civile Code which with specific interpretation can be use to fight discrimination in the field of access to and supply of goods and services which are avalaible to the public.

Wykładnia i praktyka

Dobowy wymiar dyżuru medycznego
W praktyce organizacji czasu pracy w szpitalach istotne znaczenie ma ustalenie dyżurów medycznych w wymiarze ograniczającym minimalny 11-godzinny dobowy okres odpoczynku. W szczególności chodzi o dyżury medyczne w wymiarze 24-godzin oraz w wymiarze 16 godzin i 25 minut. W artykule wyrażono stanowisko, zgodnie z którym art 32jb ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ustanawia zasadę minimalnego 11-godzinnego dobowego odpoczynku, bez możliwości stosowania wyjątków. W takim stanie prawnym dobowy wymiar dyżuru medycznego może wynosić do 5 godzin i 25 minut - w podstawowym czasie pracy, a jedną godzinę - w razie przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Autor wskazuje na potrzebę nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przez dopuszczenie możliwości skracania dobowego okresu odpoczynku oraz stosowanie równoważnych okresów wyrównawczego odpoczynku.

24-Hours' Medical Duty
According to the regulation 32jb 1 Act concerning Health Care Centres there shall be a minimum 11 hours rest period a day with no exceptions possible. For such legal status a 24-hours medical duty shall be 5 hours and 25 min - regular working time - or one hour longer, having the working hours prolonged to the 12 hours a day. The author suggests the need of the Health Care Centres Act amendment by shortening the rest period per day and applying equivalent compensatory periods of rest.

Krzysztof Stefański

Problem pracy w dni świąteczne
Od 27 października 2007 r. obowiązuje zakaz pracy w palcówkach handlowych w święta. Autor zastanawia się nad ratio legis tej zmiany kodeksu pracy na tle dotychczasowego unormowania dotyczącego pracy w święta.
Problem of Work on Legal HolidaysIn accordance with article 1519 of Labour Code Sundays and legal holidays shall be rest days. New article 15110, legally binding as of 27 October 2007, prohibits work on holidays in shopping outlets. The author of the paper considers ratio legis of the new provisions

Piotr Wąż

Zobowiązania wekslowe w prawie pracy (na tle zagadnienia odpowiedzialności materialnej pracownika)
O zobowiązaniu wekslowym w ramach stosunku pracy najczęściej mówiło się w kontekście zabezpieczenia roszczeń pracodawcy powstałych w związku z niedoborem zaistniałym w mieniu powierzonym pracownikowi. Nie jest to jednak jedyny przykład wykorzystania weksla na gruncie nowoczesnych stosunków prawa pracy. Weksel niejednokrotnie towarzyszy bowiem obecnie umowie o zakazie konkurencji, umowie o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracownika, zabezpieczając ewentualne roszczenia pracodawcy. Teoretycznie nie można także wykluczyć sytuacji, w której to weksel posłuży zabezpieczeniu roszczeń pracownika względem pracodawcy. W praktyce jednak z uwagi na silniejszą pozycję pracodawcy będą to przypadki niezwykle rzadkie. Autor omawia pierwszy z przedstawionych przypadków, czyli wykorzystanie weksla w zakresie zabezpieczenia roszczeń związanych z niedoborem, gdyż zagadnienie dopuszczalności stosowania zobowiązania wekslowego w tym właśnie zakresie wzbudza najwięcej kontrowersji zarówno w praktyce, jak i doktrynie.

Bill of Exchange Liabilities in Labour Law in the Context of Worker' Material Responsibility
The problem of employers' claims protection by means of promissory note, in the range of the worker' material responsibility, is in legal literature the subject of discussion constantly. The present article attempts the settlement of presented opinions. Author declares for admissibility this kind of protections in Polish labour law, disputing with opponents ofthis standpoint. The article also analyses the jurisdiction of the Polish Supreme Court on this subject, which accepts presence of promissory note in employment relationship. Author presents required employer's legal actions, the rules in proceedings before court and the ways of protection the workers during the trial.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2006 (pracownicy delegowani do pracy za granicą w ramach świadczenia usług - cd.)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2006

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem

Basic Rules of Arrangement a Base Amount for Calculation of a Sickness Benefit of Insured Being a Worker

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Ewidencja czasu pracy

Konsultacje i wyjaśnienia

Obowiązki i uprawnienia stron stosunku pracy

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 203 z 2 listopada 2007 r. do numeru 224 z 30 listopada 2007 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 grudnia 2007 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł