Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 12/2010

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2011 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści

 

Bogusław Cudowski
O niektórych kontrowersjach w sprawie ustalenia sposobu ustania stosunku pracy
Zgodnie z regulacją kodeksu pracy do ustania umowy o pracę może dojść wskutek jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Do wygaśnięcia umowy dochodzi w przypadkach określonych w kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych. Jednak do ustania stosunku pracy dochodzi również w nietypowych okolicznościach, które nie są uregulowane wprost w przepisach prawa pracy. Powoduje to konieczność ustalenia sposobu ustania stosunku pracy. Na tym tle dochodzi do wielu sporów i kontrowersji. W szczególności, kontrowersyjnym problemem jest możliwość kwalifikowania specyficznych przypadków ustania stosunku pracy, których przepisy nie wymieniają wśród katalogu przyczyn jego wygaśnięcia. Doktryna prawa pracy zajmuje w tej kwestii jednolite stanowisko, przyjmując, że zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy są określone w prawie pracy w sposób wyczerpujący. Odmienne stanowisko zostało zaprezentowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zdaniem Autora, do wygaśnięcia stosunku pracy może dojść wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa pracy. Tym samym należy uznać, że katalog przypadków wygaśnięcia ma charakter wyczerpujący i zamknięty. Z tego powodu należy też wykluczyć możliwość stosowania przepisów kodeksu cywilnego o wygaśnięciu zobowiązań do stosunku pracy. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie konstrukcji dorozumianego rozwiązania stosunku pracy. Podkreślenia wymaga to, że rozstrzygnięcie o sposobie ustania stosunku pracy ma nie tylko charakter teoretyczny. Decyduje to bowiem o wielu podstawowych prawach i obowiązkach stron stosunku pracy (np. o prawie do odprawy pieniężnej) czy o rodzaju ubezpieczenia społecznego.
 

Certain Controversies Over Cessation of Employment Relation
According to labour code regulations cessation of employment contract may occur as a result of its termination or expiration. Expiration might occur in cases specified by labour code and detailed regulations. However, cessation of employment relation might also occur in untypical circumstances which are not regulated directly in labour law regulations. It provokes the necessity to determine the way of cessation of employment relation. Against this background disputes and controversies arise. Particularly controversial issue is the possibility to qualify specific cases of cessation of employment relation which are not mentioned by regulations in the catalogue of causes of its expiration. Labour law doctrine takes a uniform stand concerning this issue, assuming that events causing expiration of labour relation are specified in labour law exhaustively. Different position is presented in judicial decisions of the Supreme Court. In the author’s opinion the expiration of employment relation may exclusively occur in cases provided for in regulations of labour law. The solution to this problem is application of implied termination of employment relation. What requires emphasis is the fact that decision about the way of cessation of employment relation is not only of theoretical character since it decides about numerous basic rights and duties of employment relation parties (e.g. the right to severance pay) or national insurance type. 
 

Studia i opracowania
Maciej Łaga, Jakub Szmit
 

Zbiorowe prawo pracy w XXI w. Sprawozdanie z konferencji
W dniach 15–17 września 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy konferencja naukowa zatytułowana „Zbiorowe prawo pracy w XXI w.”. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników, w tym goście z zagranicy, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także przedstawiciele lokalnych władz. Okazją do zorganizowania konferencji była przypadająca w tym roku 30. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i co się z tym wiąże 30. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Rok 1980 może być zatem uznany za ponowne narodziny zbiorowego prawa pracy w Polsce. W toku konferencji zostało wygłoszonych kilkanaście referatów, obejmujących różnorodne aspekty zbiorowego prawa pracy, którym towarzyszyła ożywiona dyskusja. Wszystkie wygłoszone referaty opublikowano w książce „Zbiorowe prawo pracy w XXI w.”.
 

Report of the International Conference ‘Collective Labour Law in XXIst Century’
Between 15th and 17th September 2010 on the Faculty of Law and Administration University of Gdansk was held the International Conference ‘Collective Labour Law in XXIst Century’ organized by Labour Law Chair from there. Above 100 participants including international guests, trade unions and employers’ organization representatives and local authorities took part in this event. The occasion to organize the conference was the thirtieth anniversary of signing the August Agreements and founding the first free, self-governing and independent trade union 'Solidarity'. The 1980 was the year of renesance of collective labour law in Poland. During the Conference over a dozen papers were presented. The papers included different aspects of collective labour law. Referents’ speeches were associated by lively discussion. It ought to be emphasized that all presented papers were published in a book ‘Collective Labour Law in XXIst Century’.
 

Wykładnia i praktyka
 

Krzysztof Stefański
Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy
Od 1 stycznia 2011 r. będzie obowiązywać nowa regulacja art. 130 § 21 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, jeśli święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy, nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Autor omawia nową regulację, konfrontując ją z zasadą pięciodniowego tygodnia pracy. Wskazuje też na zagrożenia, jakie mogą płynąć ze stosowania nowego uregulowania w praktyce.
 

Legal Holidays and a Principle of Five-day Work Week
According to the regulation 130 § 2 Labour Code, legal holidays occurring in a settlement period and on a day other than a Sunday shall decrease the amount of working time by 8 hours. In accordance with the new regulation 130 § 21 , legal holidays occurring in a settlement period on a rest day of five day working week shall not decrease the amount of working time. The author of the article analyses the new regulation of Labour Code, compares it with the principles of five -day working week and indicates how the new regulation may affect employee rights.
 

Marcin Myszka
Skuteczność implementacji prawa wspólnotowego do polskiego prawa pracy w zakresie terminowych umów o pracę
Od czasu nowelizacji kodeksu pracy zmierzającej do dostosowania regulacji prawa polskiego do wymagań prawa unijnego w zakresie terminowych umów o pracę minęło siedem lat. Mimo to nadal budzi wątpliwości zarówno skuteczność zagwarantowania pracownikom zatrudnionym na podstawie takich umów uprawnień porównywalnych z przysługującymi zatrudnionym bezterminowo, jak i przeciwdziałania długoterminowemu kształtowaniu stosunków pracy na podstawie umów terminowych. Artykuł porusza związane z tym problemy, konfrontując regulacje kodeksu pracy i dyrektywy w sprawie pracy na czas określony, zawiera również przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie interpretacji przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony.
 

Effectiveness of Union Law Implementation to Polish Labour Law in Terms of Fixed-Term Contracts of Employment
It has been 7 years since the polish labor law novelisation which was due to make it’s regulations stand up to the union standards in terms of fixed-term contracts of employment. Yet the effectiveness of guaranteeing the fixed-term worker’s rights comparable to those of permanent workers as well as of preventing long-term employment on the basis of fixed-term contracts still breeds controversies. The article follows these problems, confronting the regulations of the polish Labour Code with the union fixed-term employment directive’s, it also includes a revise on Supreme Court’s cases concerning the interpretation of Labor Code’s fix-term employment regulations.
 

Antoni Dral
Staż dla bezrobotnych i praktyka absolwencka jako instytucje promocji zatrudnienia absolwentów
Przedmiotem artykułu jest staż dla bezrobotnych oraz praktyka absolwencka wprowadzona ustawą z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Autor dokonuje analizy sytuacji prawnej stażysty i praktykanta, m.in. w zakresie charakteru i treści umów stanowiących podstawę odbywania stażu i praktyki absolwenckiej oraz ich uprawnień i ochrony na gruncie prawa pracy. Obie instytucje, mając przypisany podobny cel, jakim jest aktywizacja zawodowa, istotnie się od siebie różnią, m.in. konstrukcją prawną podstawy jej odbywania. Bezrobotny odbywa staż w ramach umowy zawartej między organizatorem stażu a powiatowym urzędem pracy, a więc na podstawie umowy, której nie jest stroną. Cechą umowy stażowej jest jej sformalizowanie przez ustawę i przepisy wykonawcze. Absolwent natomiast odbywa praktykę na podstawie umowy, którą zawiera z podmiotem przyjmującym na praktykę, co oznacza, że ma wpływ na ukształtowanie jej treści. W stosunku do umowy o praktykę absolwencką ustawodawca określił bowiem jedynie podstawową treść umowy, pozostawiając stronom możliwość ustalenia szczegółowych warunków odbywania praktyki. Analiza obu instytucji wskazuje na większy stopień ochrony bezrobotnego absolwenta stażysty niż absolwenta praktykanta. 
 

Unemployed Probation and Graduate Internship as a Means for Promoting Graduates Employment
This article presents the unemployed probation and graduate internship which were enacted on the basis of Graduate Internship Bill of 17th July 2009. The legal condition of probationer and intern is analaysed by the author in as far as capacity and subject-matter of contracts on the basis of which trainees and interns do work experience. The author also analysis their rights and protection in relation to labour law. Despite the fact that both, unemployed probation and graduate internship, aim at activating the unemployed, they differ considerably from each other, e.g. they have different legal structure concerning the terms of serving the probation and internship. The unemployed serves the probation on the basis of contract in which he is not a party. A contract is signed between the body who organizes the probation and Poviat Office of Employment. The probation contract is formalized by the bill and administrative regulations. The graduate serves the internship on the basis of the contract who is signed with the body organizing the internship. It means that they have influence on the subject-matter of this contract. The legislator determined  the basic subject-matter of graduate internship contract only. It means that the parties have opportunity to specify the terms of serving a graduate internship. The analysis has shown that unemployed probationer is better protected than graduate trainee.
 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2009 (praca na czas określony)
 

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2009
 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
 

Roszczenia z tytułu mobbingu
The Claims Relating to the Mobbing
 

Konsultacje i wyjaśnienia
 

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 

Nowe przepisy
Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 199 z 27 października 2010 r. do numeru 221 z 24 listopada 2010 r.
 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 grudnia 2010 r.
 

Roczny spis treści 2010

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł