Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 12/2012

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści numeru 12/2012

 

Łukasz Pisarczyk
Cele prawa pracy a jego funkcje ochronna i organizacyjna

 

Autor stawia pytanie o najważniejsze cele współczesnego prawa pracy, do których zalicza ochronę pracownika oraz promocję zatrudnienia. Podstawowym celem prawa pracy nie jest natomiast tworzenie ułatwień organizacyjnych dla pracodawców, których obecnie chronią mechanizmy rynkowe. Przy tradycyjnym ujęciu tematu uzasadniony byłby w rezultacie wniosek, że prawo pracy pełni funkcje ochronną i promocyjną. Takie podejście ogranicza jednak perspektywę, utrudniając teoretyczny opis prawa pracy. Jego istotą pozostaje bowiem harmonijne ukształtowanie stosunków pracy zależnej, a w konsekwencji zapewnienie stabilnego ładu społecznego.

 

Purposes of Labour Law and its Protective and Organizational Functions

 

The article discusses main purposes of contemporary Polish Labour Law which are protection of employees and promotion of employment. The author excludes from this category organizational facilitations for employers because they are protected first of all by the mechanisms of market economy. As a result, according to the criteria used by the traditional jurisprudence labour law would be treated as performing protective and organizational functions. The author refers, however, to a broader context of discussed regulations. Taking into account the goals of the entire legal system he maintains that the central idea of labour law is to organize harmoniously the relationships connected with dependant work and consequently to ensure stable social order.

 

Studia i opracowania

 

Magdalena Paluszkiewicz
Wyrównywanie szans pracowników starszych w zatrudnieniu w świetle prawa międzynarodowego a prawo polskie

 

Jednym z priorytetów krajowej polityki zatrudnienia powinno stać się w najbliższym czasie wydłużanie aktywności zawodowej. Zdaniem autorki podniesienie przez ustawodawcę wieku emerytalnego jest rozwiązaniem koniecznym, lecz niewystarczającym. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie działania powinien podjąć ustawodawca, by usunąć bariery zatrudniania osób starszych, prezentując najważniejsze międzynarodowe rozwiązania prawne w tym zakresie i konfrontując je z polskimi regulacjami.

 

Equalising the Employment Opportunities of the Older Workers in the Light of the International Law and the Polish Law

 

In the near future, one of the priorities of national employment policy should be the extension of occupational activity. Raising the retirement age by the legislator is, in the opinion of the author, an indispensable but insufficient legal measure. Proposals for other legal solutions to the aforementioned issue had been formulated by the international legislator in Older Workers ILO Recommendation No. 162 of 1980. The aim of the article is to present legal measures proposed in Recommendation and to confront them with the Polish regulations. In consequence, an attempt would be made to assess how older workers’ employment opportunities are equalised by the Polish legislator.

 

Wykładnia i praktyka

 

Zdzisław Kubot
Dyrektor sądu jako organ sądu

 

Dyrektor sądu jako organ sądu działa za sąd w zakresie ustawowo przypisanych mu zadań i kompetencji. Według autora do działań tych znajduje zastosowanie teoria organów jednostek organizacyjnych, obejmująca nie tylko osoby prawne, ułomne (niepełne) osoby prawne, ale także jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności prawnej w rozumieniu prawa cywilnego. Prezes sądu jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu, z zastrzeżeniem art. 171 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Prezes sądu nie może wydawać dyrektorowi sądu poleceń dotyczących kompetencji określonych w art. 31a § 1 pkt. 1-3 i 5 wymienionej wyżej ustawy. Dyrektora sądu zatrudnia na podstawie powołania Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa danego sądu. Minister Sprawiedliwości może odwołać dyrektora sądu w razie negatywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności sądu przez zgromadzenie ogólne sędziów apelacji, a także w przypadku stwierdzenia naruszenia przez dyrektora sądu obowiązków. Minister Sprawiedliwości nie został umocowany do odwołania dyrektora sądu w każdym czasie. Autor wykazuje, że w stosunku zatrudnienia dyrektora sądu Minister Sprawiedliwości posiada odcinkową zdolność prawną, w ramach której należy wyróżnić wycinkowe zdolności prawne, obejmujące powołanie na stanowisko, ustalenie wynagrodzenia oraz odwołanie ze stanowiska.

 

The Director of the Court as the Authority

 

The director of the court is acting as the authority of the court in administrative, financial and property activity of the court. A president of the court is a superior of the director of the court, except for the financial management and management of the court’s budget. In the employment of the director of the court the Justice Minister has a limited legal capacity, including the appointment for the position, setting remuneration and dismissing from the post.

 

Anna Węgrzyn
O zgodzie rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego

 

Autorka omawia wybrane zagadnienia dotyczące problematyki zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Wskazuje na brak spójności znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z Konstytucją RP oraz problemy związane z pozyskaniem przez nauczyciela akademickiego zgody rektora na dodatkowe zatrudnienie.

 

A Few Comments About the Act of Giving Rector’s Approval to Additional Employment of Academic Teacher

 

In the article, we discuss issues concerning problems of employment in the superior educational system. The elaboration shows questions of lack of coherence between amended legal regulations and the Constitution. Moreover, we indicate problems when an academic teacher aims to obtain chancellor consent for additional employment.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Umowy o pracę na czas określony

 

Fixed-term Contracts

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Ochrona macierzyństwa pracownic zatrudnionych na czas określony

 

Maternity Protection of Women Employed on Fixed-Term Contracts

 

Wojciech Ostaszewski
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r. (II PK 175/10) w sprawie reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za naruszenie obowiązków z zakresu bhp

 

Gloss to the Supreme Court Judgment of 27th of January 2011 (II PK 175/10) Concerning the Employers Liability for Damages Related with the Infrigement of the Health and Safety Regulations

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Uprawnienia rodzicielskie

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Równoważny okres odpoczynku

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2012 r. od poz. 1179 do poz. 1315

 

Przegląd wydawnictw

 

Urszula Kalina-Prasznic: Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników – między prawem a rynkiem (State Pension Schemes – Between Law and Market)
rec. Monika Lewandowicz-Machnikowska

 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 grudnia 2012 r.

 

Roczny spis treści 2012

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł