Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 12/2013

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
51.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12/2013

 

Numer 12/2013 do pobrania w wersji PDF

 

Spis treści

 

Józef Iwulski
Aktualne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 

Autor przedstawia w aspekcie prawnym i na konkretnych przykładach proces powstawania rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ich usuwania, prowadzącego do jednolitości wykładni prawa oraz jej utrwalania. Omawia problemy dotyczące pojęcia rozbieżności w orzecznictwie i środków prawnych służących ich usunięciu, w szczególności dotyczące rozbieżności w orzecznictwie w zakresie podróży służbowej pracowników mobilnych, przedawnienia roszczeń, przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, procedury w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, stosowania weksla in blanco, roszczeń pracownika w razie rozwiązania się umowy terminowej oraz zastrzeżenia prawa odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji. Tekst ten był wygłoszony na konferencji, która odbyła się w dniach 27-28 września 2013 r. z okazji Jubileuszu Profesora Waleriana Sanetry, Prezesa Sądu Najwyższego.

 

Current Issues in Labour Law and Social Insurance in the Case Law of the Supreme Court

 

This is a paper presented at the conference which was held on 27-28 September 2013 on the occasion of the Jubilee of Professor Walerian Sanetra President of the Supreme Court. The author presents in it in the legal aspect and on concrete examples the process creating discrepancies in the jurisprudence of the Supreme Court, their removal to make uniform in interpretation of the law and its preservation. There are discussed issues of law about discrepancies in the jurisprudence and the legal measures aimed at their removal, particularly in regard of the mobile workers business trips, the limitation of actions, the employers transition, the procedures in matters relating to social insurance, using a blank bill, the employee’s claims in the event of labour contract terminable dissolution, and reserving the right of withdrawal in case of non-competition agreement.

 

Zbigniew Góral
Wspomnienie o Profesorze Henryku Lewandowskim (1933-2013)

 

A remembrance of Professor Henryk Lewandowski (1933-2013)

 

Studia i opracowania

 

Daniel Eryk Lach
Rola i zadania OFE a powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego

 

Zamierzona reforma kapitałowego filaru ubezpieczenia emerytalnego budzi szereg wątpliwości związanych przede wszystkim z sytuacją prawną i uprawnieniami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) dotyczącymi powierzonych im, w celu lokowania, środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych. Autor przedstawia zadania OFE i ich relacje z ubezpieczonymi przez pryzmat tezy o powierniczej technice zabezpieczenia społecznego. Omawia także zagadnienia dotyczące roli władzy publicznej w wyznaczaniu zadań i przydzielaniu środków podmiotom wykonującym zadania publiczne z zakresu zabezpieczenia społecznego.

 

The Role and Tasks of OFE (Open Pension Funds) and the Trust as the Method of Implementation of the Social Security

 

The intended reform of the capital pillar of the pension insurance raises a number of questions related, primarily, to the legal situation and rights of the OFE (open pension funds) concerning to entrusted to him, in order to invest, funds from insurance premiums. This paper presents the tasks of OFE and its relationship with the insured through the prism of the thesis about the trust as the method of implementation of the social security. There are also discussed issues related to the role of public authorities in the assignment of tasks and allocation of resources to entities providing public tasks in the field of social security.

 

Wykładnia i praktyka

 

Krzysztof Rączka
Czas pracy w służbie cywilnej

 

Czas pracy członków korpusu służby cywilnej został odrębnie uregulowany w ustawie z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Zgodnie z jej art. 9 ust. 1 w sprawach dotyczących stosunku pracy nieunormowanych w tej ustawie stosuje się przepisy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy. Oznacza to, że przepisy ustawy o służbie cywilnej dotyczące czasu pracy mają pierwszeństwo przed przepisami kodeksu pracy o czasie pracy. Autor omawia odrębne regulacje czasu pracy w służbie cywilnej, a tym samym zakres wyłączeń regulacji kodeksowych, oraz ocenia adekwatność tych szczególnych unormowań.

 

Working Time in the Civil Service

 

Working time in the civil service is regulated in provisions of the Civil Service Act of 21st November 2008. According to its art. 9 (1), in cases related to employment relationship not regulated by the provisions of this Act, the provisions of the Labour Code and other provisions of labour law shall apply. It means that the provisions of the Civil Service Act on working time prevail over the provisions of the Labour Code on working time. The Author discusses the separate regulations on working time in the civil service thus analyzing the scope of exclusions of the Labour Code regulations, he also evaluates the adequacy of these specific regulations.

 

Agata Drabek, Tatiana Wrocławska
Nowe rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy – zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy „antykryzysowej” z 11 października 2013 r.

 

Obowiązująca od 21 listopada br. tzw. ustawa antykryzysowa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, pomimo częściowego wzorowania się na rozwiązaniach poprzedniej ustawy „antykryzysowej” z 2009 r., wprowadziła nowe instrumenty pomocy finansowej w celu przeciwdziałania konsekwencjom dekoniunktury gospodarczej. Autorki omawiają nową regulację, w tym przede wszystkim zakres zastosowania wprowadzonych rozwiązań oraz funkcjonowanie szczególnego mechanizmu uruchamiania pomocy, wskazując jednocześnie na pewne wątpliwości interpretacyjne, jakie z niej wynikają. Ze względu na wielowątkowość zagadnień poniższy artykuł dotyczy zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy. Natomiast w kolejnym numerze PiZS autorki omówią warunki pozyskiwania pomocy.

 

New Solutions for the Jobs Protection - Scope of Application (Subjective and Objective) of ‘Anti-Crisis’ Law of 11 October 2013

 

The experiences of the functioning of Law on Mitigating the Effects of Economic Crisis for Entrepreneurs and Employees of 1st July 2009 have shown that the some regulations still should be provided. On October of 2013 the new law have been adopted. New legal act is aimed at providing the financial support for entrepreneurs in order to maintain employment and avoid dismissals. Accordingly to introduced instruments entrepreneurs could temporarily get aid based on subsidizing workers’ remunerations during the economic stoppage or during the period of reduced working time. The proposed solutions may prevent employers from the negative effects of the economic crisis giving at the same time the possibility to improve employees’ situation through the attaining of professional skills accordingly to employer’s current needs. For that reasons it will also have positive impact on labour market as well as for the competitiveness of business activity. The presented paper contains the general characterization of the new law regulation, taking into account the scope of the implemented solutions as well as the specific mechanism of its functioning. Because of multithreading issues and their scope, it was decided to enclose the presented matter in series of two articles. The first is relates to comments on the scope of the new law, while the second deals with the functioning mechanism issues.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – cz. 2

 

The Rights of Employees in Relation to Parenthood – Part 2

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Skutki naruszenia art. 13 ustawy antykryzysowej z 2009 r.

 

The Consequences of the Infringement of Article13 of the Anti-Crisis Law of 2009

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Umowa na zastępstwo a ciąża pracownicy

 

Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Jeszcze o uprawnieniach rodzicielskich – cd.

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2013 r. od poz. 1273 do poz. 1409

 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na dzień 1 grudnia 2013 r.

 

Roczny spis treści 2013

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł