Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 12/2014

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12/2014

 

Numer 12/2014 do pobrania w wersji PDF

 

Spis treści

 

Monika Latos-Miłkowska
Prawo pracy wobec prognoz demograficznych

 

W najbliższych latach w Polsce wystąpią poważne zmiany demograficzne. Zmniejszy się liczba ludności, a co za tym idzie znacząco spadnie liczba osób pracujących. Polskie społeczeństwo będzie również szybko się starzało. Prawo pracy jest jedną z gałęzi prawa, w których ustawodawca powinien podejmować działania mające na celu łagodzenie niekorzystnych zmian demograficznych. Mogą one wystąpić w kilku sferach: działania na rzecz podniesienia dzietności, godzenia pracy z wykonywaniem obowiązków opiekuńczych nad dziećmi i osobami starszymi, stymulowanie wydłużenia aktywności zawodowej, ale także przeciwdziałania negatywnym tego skutkom dla stanu zdrowia pracowników. Konieczne może być także znacznie większe niż do tej pory pozyskiwanie pracowników z zagranicy. Autorka podejmuje próbę wskazania działań, jakie w obliczu niekorzystnych prognoz demograficznych ustawodawca może podejmować w prawie pracy.

 

Słowa kluczowe: demografia, populacja, godzenie, zatrudnienie, cudzoziemcy, dzietność, starzenie, usługi opiekuńcze.

 

Labour law versus demographic forecasts

 

In the next years serious demographic changes will appear in Poland. The number of people will decrease, and – consequently – the number of working people will also reduce. Very important factor is quick ageing of polish society. Labour law is one of the law branches in which the legislator may, and should, provide solution against negative consequences of demographic changes. It is necessary to increase the rate of births, especially provide solutions facilitating work life balance. It is also necessary to prolong the period of professional activity of peoples, as well as facilitate employment of foreigners. Important social problem will be also the necessity of care of huge number of elderly people. This article is an attempt to show, what kind of activities the legislator can provide against consequences of negative demographic tendencies in labour law.

 

Keywords: demography, population, work life balance, employment, foreigners, elderly, birth.

 

Studia i opracowania

 

Katarzyna Roszewska
Aksjologiczne podstawy unormowania zatrudnienia pracowniczego osób z niepełnosprawnościami w kodeksie pracy

 

Autorka porusza zagadnienie pozycji źródeł regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Podstawowym aktem, który reguluje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, jest kodeks pracy. Zakłada on możliwość kształtowania stosunków pracy dla określonych kategorii pracowników w przepisach szczególnych. Zasadniczo jednak w sposób odrębny regulowane są stosunki pracy osób zatrudnionych w sektorze publicznym, w wyspecjalizowanych jednostkach wykonujących zadania szczególne i z uwagi na szczególną rangę i odrębności danego zawodu. Kryterium wyodrębnienia ma zatem charakter funkcjonalny i opiera się na szczególnej pozycji lub roli danej grupy bądź zadaniach,, jakie wykonuje. W art. 5 k.p jest mowa o określonej kategorii pracowników, czyli jakiejś grupie osób świadczącej pracę mającej cechy wspólne. Zdaniem autorki wyodrębnienie do oddzielnego aktu prawnego zatrudnienia pracowniczego pewnej kategorii pracowników tylko dlatego, że ich wspólną cechą jest niepełnosprawność, budzi wątpliwości aksjologiczne.

 

Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, prawo do pracy, przepisy szczególne, odrębne regulacje.

 

Axiological basis for regulation of employment of people with disabilities in the Labour Code

 

The article raises the issue of the position of legal sources regulations concerning the employment of people with disabilities. The main act, which regulates the rights and duties of employees and employers is the Labour Code. It assumes the ability to shape employment relationships for specified category of employees by special provisions. Essentially, only employment relationships for people employed in the public sector, in specialized units performing specific tasks, or because of the particular importance and distinctiveness of the profession are governed in a special way. Thus, the criterion of separation is, firstly, functional character, the secondly, is based on a particular position or role in the group, or task to be performed. Keep in mind that art. 5 speaks clearly about specified category of employees - a group of persons performing the work, which has similar characteristic. On this background, separating to another legal act the employment of certain categories of employees because of their common characteristic- disability - raises axiological doubts.

 

Keywords: people with disabilities, the right to work, special acts, the specific regulations.

 

Wykładnia i praktyka

 

Zdzisław Kubot
Rola spółki dominującej w sporze zbiorowym pracowników spółki zależnej. Część II

 

Część I artykułu, opublikowana w numerze 10 PiZS z br., zawierała rozważania dotyczące pozycji spółki dominującej jako pracodawcy kapitałowego oraz cząstkowych praw pracodawczych tej spółki. W części II autor wykazuje, że rola spółki dominującej w sporze zbiorowym pracowników spółki zależnej jest specyficzna. Spółka dominująca nie jest stroną w sporze zbiorowym pracowników spółki zależnej, ale może wywierać różnorodny wpływ na przebieg oraz wynik tego sporu. Spółka dominująca może dokonywać rozmaitych działań w ramach cząstkowych praw pracodawczych, jak też w zakresie władztwa korporacyjnego wobec spółki zależnej. W sporze zbiorowym pracowników spółki zależnej spółka dominująca może występować jako partner społeczny wchodząc w niewładcze relacje ze związkami zawodowymi prowadzącymi spór zbiorowy.

 

Słowa kluczowe: spółka dominująca, spółka zależna, cząstkowe prawa pracodawcze, władztwo korporacyjne, czynności niewładcze, czynności nieformalne, czynności pośrednie.

 

The role of dominating company in the industrial dispute of the dependent company. Part II

 

The author of this article proves that the role of parent company in the collective dispute of subsidiary company’s employess is specific. The parent company can not be a party in such a dispute, but can exert various impact on the course and out come of the dispute. The parent company can perform variety of actions with in either partial employer's constitutional right sor corporate governance to the subsidiary company. In the employees' labour dispute of the subsidiary company, the parent company may act as a social partner entering into non-governative relationships with trade unions involved into the collective dispute.

 

Keywords: parent company, subsidiary company, collective dispute, partial right soft he employer, corporate governance, non-governative actions, informal actions, indirect actions.

 

Ryszard Sadlik
Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części za składki na ubezpieczenia społeczne

 

Nabywca przedsiębiorstwa lub jego części odpowiada za zaległe składki na ubezpieczenia społeczne obciążające zbywcę. Dotyczy to również składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Kontrowersyjne jest natomiast, czy odpowiedzialność ta obejmuje także nabywców gospodarstwa rolnego lub gruntów rolnych.

 

Słowa kluczowe: nabycie przedsiębiorstwa, składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Liability of the transferee of the enterprise or its part for social insurance contributions

 

The transferee of the enterprise or its part is liable for outstanding social insurance contributions assigned to the transferor. This also applies to farmers’ social insurance contributions. However, it remains controversial if such liability covers transferees of agricultural farms or agricultural lands.

 

Keywords: transfer of the enterprise, social insurance contributions.

 

Piotr Prusinowski
Sekwencyjność nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

 

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych przewiduje różnego rodzaju przesłanki uzależniające powstanie prawa do świadczenia. Koncentrują one uwagę na osobie uprawnionej, a także polegają na konieczności zachowania określonej sekwencji zdarzeń. Złożony zestaw warunków uprawniający do otrzymania należności jest źródłem rozbieżności występujących w orzecznictwie. Wykładnia przepisów ustawy powinna uwzględniać, że świadczenia przedemerytalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Zdaniem autora upoważnia to do kontestowania zabiegów odwołujących się do pozajęzykowych sposobów interpretacji tekstu normatywnego. W szczególności dyskusyjne jest posługiwanie się regułami wykładni funkcjonalnej.

 

Słowa kluczowe: świadczenie przedemerytalne, zasiłek dla bezrobotnych, rozwiązanie stosunku pracy, zabezpieczenie społeczne, powiatowy urząd pracy.

 

Sequentiality of the acquisition of the right to pre-retirement allowance

 

The Pre-retirement Allowances Act provides for various types of prerequisites conditioning establishing of the right to obtain the allowance. They focus attention on the entitled person and rely on the necessity to maintain a certain sequence of events. A complex set of conditions entitling individuals to obtain receivables is a source of inconsistencies within jurisprudence. Interpretation of the provisions of the Act should take into consideration the fact that pre-retirement allowances are financed from the means of the Labour Fund. This introduces the right to contest the measures referring to non-linguistic methods of interpreting the legislative instrument. The use of functional interpretation principles is particularly questionable.

 

Keywords: pre-retirement allowance, unemployment benefit, termination of employment, social security, the poviat employment office.

 

Justyna Okurowska
Świadczenia rodzinne dla rencistów

 

W myśl przepisów unijnych osoba jest uprawniona do świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawodawstwem właściwego państwa członkowskiego włącznie ze świadczeniami dla członków rodziny, którzy zamieszkują w innym państwie członkowskim. W pierwszej kolejności świadczenia rodzinne przyznawane są z tytułu wykonywania pracy bądź działalności na własny rachunek. Nie można jednak zapominać, że również emeryci i renciści są uprawnieni do świadczeń rodzinnych w państwie właściwym, mimo że ich dzieci mieszkają w innym państwie. Obecnie stosowane rozporządzenia, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/09 z 16 września 2009 r., nie określają jednak jaki rodzaj renty umożliwia pobieranie świadczeń na dzieci. Autorka omawia orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 lutego 2014 r. w sprawie Würker, w którym dokonano wykładni w tym zakresie, jednocześnie odnosząc się do prawa polskiego.

 

Słowa kluczowe: świadczenia rodzinne, renta, prawo unijne.

 

Family benefits for pensioners

 

Under the EU provisions a person shall be entitled to family benefits in accordance with the legislation of the competent Member State, including for his/her family members residing in another Member State. Firstly, family benefits shall be provided on the basis of an activity as an employed or self-employed person. Note, however, that a pensioner shall be entitled to family benefits in accordance with the legislation of the Member State competent for his/her pension. Currently applicable provisions (Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009) do not specify, however, what type of pension allows to receive family benefits. In its judgment, the Court of Justice of the European Union of 27 February 2014 in the case C-32/13 (Würker) interpreted the provisions regarding pensioners of the regulations being in force both until 1.05.2010 (Council Regulation (EC) No 1408/71 of 14 June 1971 and Council Regulation (EEC) No 574/72 of 21 March 1972) and those which apply after that date, i.e. Regulation 883/04 and 987/09.

 

Keywords: family benefits, pension, EU law.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Przejście do pracy w pełnym wymiarze godzin bez zgody pracownika

 

W artykule opisano wyrok w sprawie Mascellani, w którym Trybunał dokonał wykładni prawa Unii w kontekście ustanowienia przez państwo członkowskie przepisów umożliwiających pracodawcy jednostronne modyfikowanie treści stosunku pracy w ten sposób, że pracownik zostaje zobowiązany do zmiany pracy w niepełnym wymiarze godzin na pracę w pełnym wymiarze godzin.

 

Słowa kluczowe: praca w niepełnym wymiarze godzin, jednostronne przekształcenie stosunku pracy, odmowa pracownika przejścia do pracy w pełnym wymiarze godzin.

 

Transfer to full-time work without the worker’s consent

 

The article concerns the judgment in Mascellani where the Court interpreted the provisions of Union law in the context of national regulations allowing an employer to modify an employment relationship unilaterally, thereby requiring the worker to change from part-time to full-time employment.

 

Keywords: part-time work, unilateral conversion of an employment relationship, a worker’s refusal to transfer to full-time work.

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika na podstawie art. 53 § 5 k.p.

 

Na przestrzeni ostatnich lat brakowało istotnych wypowiedzi Sądu Najwyższego dotyczących wykładni art. 53 § 5 k.p. nakazującego - w warunkach przez ten przepis określonych - ponowne zatrudnienie pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 53 § 1 lub § 2 k.p. Problematyka ta, zwłaszcza obecnie, gdy odnotowujemy istotne trudności na rynku pracy, jest jednak nadal aktualna. Lukę tę wypełnia jeden z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego (I PK 255/13), który porządkuje wiele spornych kwestii dotyczących tego zagadnienia. Artykuł jest poświęcony szerszemu omówieniu jego najważniejszych tez.

 

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika.

 

Duty to re-employ an employee under Article 53 § 5 of the Labour Code

 

Over the last years, there haven’t been any significant statements by the Supreme Court concerning the interpretation of Article 53 § 1 of the Labour Code, which orders – on the terms set out by this provision – to re-employ an employee with whom an employment relation was terminated pursuant to Article 53 § 1 or § 2 of the Labour Code. In the current time of a difficult labour market in particular, these issues are still up-to-date. This gap has been filled with one of the latest judgments of the Supreme Court (I PK 255/13), which clarifies numerous contentious issues relating to the problem. The article discusses more widely the main theses of the judgement.

 

Keywords: termination of an employment contract without notice through no fault of an employee, duty to re-employ an employee.

 

Maciej Jakub Zieliński
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2014 r. (I PK 312/2013) dotyczącego charakteru normatywnego tzw. porozumień strajkowych i postrajkowych

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Czas pracy

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Ekwiwalent za urlop

 

Świadectwo pracy

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw za 2014 r. od poz. 1490 do poz. 1664.

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 grudnia 2014 r.

 

Roczny spis treści 2014

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł