Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 12/2015

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12/2015

 

Numer 12/2015 do pobrania w wersji PDF

 

Spis treści

 

Ludwik Florek
Umowa o pracę na czas określony

 

Autor przedstawia ocenę nowej regulacji prawnej umowy na czas określony, która wchodzi w życie 22 lutego 2016 r. Opiera się ona przede wszystkim na porównaniu funkcji tej umowy z jej regulacją prawną. Pozwala to na ukazanie zarówno pozytywnych stron zmienionych przepisów kodeksu pracy, jak i pewnych ich słabości. Szczególną uwagę autor poświęca zasadniczej zmianie, jaką jest ograniczenie czasu, na jaki ta umowa może być zawarta. Omawia również sytuacje, z którymi związana jest możliwość jej przedłużenia.

 

Słowa kluczowe: umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa na czas wykonania określonej pracy, maksymalny okres zatrudnienia czasowego, wypowiedzenie umowy o pracę.

 

Fixed-term employment contract

 

The article presents an assessment of the new legal regulation in respect of a fixed-term employment contract which comes into force on 22nd February 2016. It is based on a comparison between the function of a fixed-term employment contract and its legal regulation. That allows to reveal the positive aspects of the amended provisions of the Labour Code, as well as their deficiencies. Particular attention has been paid to a crucial change which involves the limitation of duration of such an employment contract. Situations in which a prolongation of such an employment contract is permitted also have been presented in the article.

 

Keywords: fixed-term employment contract, employment contract for an indefinite period of time, employment contract for the time of the completion of a specific task, maximum total duration of fixed-term employment, termination of an employment contract with notice.

 

Studia i opracowania

 

Daria Świerblewska
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w prawie zamówień publicznych w świetle regulacji krajowych i unijnych

 

Autorka omawia przyznane zamawiającym uprawnienie do wymagania od wykonawców lub podwykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zatrudnienia osób realizujących czynności w trakcie zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli jest to uzasadnione charakterem lub przedmiotem tych czynności. Przedstawia kwestię zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamówienia w świetle prawa unijnego oraz omawia zasadę swobody umów w kontekście wymagania od wykonawcy zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. Wskazuje na przesłanki pozytywne i negatywne stosunku pracy, a także analizuje wymóg zatrudnienia w świetle prawa zamówień publicznych.

 

Słowa kluczowe: prawo zamówień publicznych, prawo pracy, umowa o pracę, klauzula społeczna.

 

The requirement of employment contract in public procurement law based on polish and EU law

 

Each of the EU Member States will have made transpose the regulations of Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC by 16th April 2016. According to the Directive Member States shall take appropriate measures to ensure that in the performance of public contracts economic operators comply with applicable obligations in such areas as labour law. The Republic of Poland last amendments of the Act of 29 August 2014 on public procurement law has introduced some rules of the Directive. As a result, de lege lata, contracting authorities may lay down special conditions relating to the performance of a contract which include inter alia conditions that contractors have to hire employees working in a public contract on the basis of an employment contract, if it is justified by the labour law.

 

Keywords: public procurement law, employment contract, labour laws.

 

Wykładnia i praktyka

 

Zdzisław Kubot
Negocjacje komisji konkursowej NFZ z oferentami: władza komisji

 

Autor wykazuje, że komisja konkursowa, mimo formalnoprawnej równości stron negocjacji, może uzyskać wobec oferentów władzę faktyczną. Istota tej władzy polega na możliwości podejmowania działań na korzyść jednych oferentów, a niekorzyść innych. Władza faktyczna komisji konkursowej jest władzą kauzalną, polegającą na zdolności wywoływania zamierzonych skutków. W artykule wyróżniono rodzaje władzy faktycznej komisji konkursowej, między innymi władzę negocjacyjną, władzę dystrybucyjną, władzę akceptacyjną, władzę wycinkową, władzę chwili.

 

Słowa kluczowe: władza faktyczna, władza negocjacyjna, władza dystrybucyjna, władza akceptacyjna, władza wycinkowa, władza chwili.

 

Negotiations of NFZ competition committee with their bidders: power of the commission

 

The Author indicates that despite the formal and legal equality of the negotiating parties, the commission which takes the final decision in a call for offers may gain actual power over the bidders. The essence of this power lies in a possibility to take action in favour of some bidders which can be adverse for the others. The deciding commission’s power is a causal power, which involves ability to evoke intended results. The article discusses types of the deciding commission’s actual power, including negotiation power, distribution power, acceptance power, segmental power and power of the moment.

 

Keywords: actual power, including negotiation power, distribution power, acceptance power, segmental power and power of the moment.

 

Kamil Antonów
Czy członek OFE jest konsumentem? Uwagi na tle pozwu zbiorowego w tzw. sprawie OFE

 

Artykuł dotyczy kwestii dopuszczalności złożenia pozwu zbiorowego w sprawie przekazania środków z OFE do ZUS w następstwie umorzenia 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków OFE. Autor wyraża pogląd, że tzw. sprawa OFE nie może być rozpoznana w postępowaniu grupowym, gdyż niespełniony został warunek zakwalifikowania jej do kategorii spraw o roszczenia o ochronę konsumentów. W szczególności nie można uznać, że członek OFE jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. Z treści stosunku członkostwa w OFE (w tym z zawartej umowy miedzy członkiem OFE a OFE) nie wynikają żadne uprawnienia członka OFE, które mogłyby stanowić podstawę zgłoszenia roszczenia o ochronę konsumentów przeciwko OFE/PTE, co jest spowodowane regulowaniem członkostwa w OFE bezwzględnie wiążącymi przepisami prawnymi rangi ustawowej uniemożliwiającymi ukształtowanie tej więzi prawnej wedle uznania stron.

 

Słowa kluczowe: pozew zbiorowy, członek otwartego funduszu emerytalnego (OFE), konsument, powszechne towarzystwo emerytalne (PTE).

 

Is member of an Open Pension Fund (OFE) a consumer? Remarks related to a class action in the so-called “OFE case”

 

The article regards the admissibility of a class action in the case of transfer of funds from Open Pension Funds (OFE) to the Social Insurance Institution (ZUS) as a result of amortization of 51,5% settlement units recorded on the OFE member accounts. The author of the article expresses a standpoint that the co-called “OFE case” cannot be examined in class action proceedings as the condition of classifying the case as a consumer protection claim has not been met. In particular, it is not possible to determine that a member of an OFE is a consumer within the meaning of article 221 of the Polish Civil Code. From the content of an OFE membership relation (in particular from an agreement concluded between an OFE and an OFE member) no entitlements of an OFE member arise, which entitlements could be the basis of filling a consumer protection claim against the OFE/Universal Pension Company (PTE), what is caused by the fact that the OFE membership is regulated by peremptory provisions of law in the form of acts, what prevents shaping this legal bond by the parties thereto according to their will.

 

Keywords: class action, member of an Open Pension Fund (OFE), consumer, Universal Pension Company (PTE).

 

Anna Musiała
Kwestia spełnienia przesłanek okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach dla celów emerytalnych w świetle orzecznictwa sądowego

 

Przepisy art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawierają unormowanie, zgodnie z którym ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w przepisach art. 32, 33, 39 i 40 tej ustawy, jeżeli w dniu jej wejścia w życie osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 tej ustawy. Najwięcej problemów związanych z orzekaniem na podstawie wyżej wskazanych przepisów dotyczy wykazania spełnienia przesłanki wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze „stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku”.

 

Słowa kluczowe: emerytura w obniżonym wieku, praca w szczególnych warunkach, praca w szczególnym charakterze.

 

Question of fulfillment of prerequisites for employment period ‘in special conditions’ or ‘in special capacity’ in light of the court jurisdiction

 

The provisions of Art. 184 of the Act on Old Age and Disability Pensions from Social Insurance Fund dated 17 December 1998 stipulate that the insured born after 31 December 1948 are entitled to an old age pension as soon as they reach the age specified by the regulations of Articles 32, 33, 39 and 40 of the aforementioned Act, if at the date this Act is enforced they have had: i) an employment period in special conditions or in special capacity required by the existing regulations in order to grant an old age pension entitlement at the age of less than 60 years for women and 65 for men, and ii) a premium period paid and a premium period not paid, as referred to in the provisions of Art. 27 of the said Act. Most of the problems related with decision-taking process on the basis of the above regulations concerns the fulfillment of prerequisites for the performance of work in special conditions or in special capacity ‘regularly and full time for a given job’.

 

Keywords: old age pension at an earlier age, work in ‘special conditions’, work in ‘special capacity’.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Umowy na czas określony

 

Wchodzące w życie 22 lutego 2016 r. zmiany kodeksu pracy w istotny sposób będą dotyczyły zatrudniania na czas określony. Nowe brzmienie art. 251 § 4 k.p. przewiduje liczne przypadki, w których będzie dopuszczalne odstępstwo od reguły przekształcenia umów na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Z tego względu warto przyjrzeć się orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącemu tej problematyki.

 

Słowa kluczowe: umowa o pracę na czas określony, przeciwdziałanie ponawianiu zatrudnienia na czas określony.

 

Fixed time employment contracts

 

On February 22nd 2016 a major change of the Labour Code enters into force, affecting the regulation of fixed time contracts. According to the new wording of art. 251 § 4 LC such contracts may be renewed on certain grounds without being regarded as concluded for the indefinite period of time. For this reason it is worth to present the recent judgements of the Court of Justice of the EU concerning this matter.

 

Keywords: fixed time employment contract, contradicting consecutive fixed time employment.

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Tryb dostosowania warunków wynagradzania do przepisów ustawy kominowej

 

Zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie zarysowały się odmienne poglądy na temat trybu dostosowania warunków wynagradzania pracownika do przepisów ustawy kominowej, którymi jest on objęty. W szczególności, czy wymagane jest w tym przypadku wypowiedzenie zmieniające. Artykuł omawia najnowszy judykat Sądu Najwyższego odnoszący się do tego zagadnienia, który jest szczególnie ważny, gdyż stanowisko w nim zawarte, w obliczu wspomnianych rozbieżności, można określić jako kompromisowe.

 

Słowa kluczowe: ustawa kominowa, wypowiedzenie zmieniające, zmiana treści stosunku pracy ex lege.

 

Procedure to adjust the conditions of remuneration to the provisions of the Public Sector Salary Cap Act

 

Both in case law and doctrine emerged differing views on the procedure for adjusting the terms of remuneration of the employee to the provisions of the Public Sector Salary Cap Act, which is covered. In particular, if is required in this case the changing notice. The article discusses the latest judgment the Supreme Court relating to this issue, which is particularly important because the position contained in it, in the face of these discrepancies can be described as a compromise.

 

Keywords: Public Sector Salary Cap Act; changing notice, change in the content of the employment relationship ex lege.

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Dokumentacja pracownicza

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2015 r. od poz. 1744 do 1984

 

W czasopismach (7)

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 grudnia 2015 r.

 

Roczny spis treści 2015

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł