Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 12/2017

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12/2017

 

Plik do pobrania

 

Spis treści

 

Anna Musiała
Prawo pracy: prawo publiczne czy prawo prywatne?

 

W najnowszej literaturze przedmiotu dość mocno jest forsowana wizja publicznoprawnego charakteru prawa pracy. Pojawiają się także głosy wskazujące na konieczność obrony prywatnoprawnego charakteru prawa pracy. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście należy mówić o potrzebie występowania w obronie prywatnoprawnego charakteru prawa pracy, a przede wszystkim czy w ogóle zasadne jest używanie swoistego zmilitaryzowanego języka, który sugerowałby potencjalną walkę i zwalczające się strony. Autorka wskazuje na istotę podziału systemu prawa na prawo prywatne i publiczne oraz podejmuje próbę ustalenia czym owo prawo pracy jest: czy prawem publicznym, czy prawem prywatnym.

 

Słowa kluczowe: publiczne prawo pracy, prywatne prawo pracy.

 

Labour law: is it public law or private law?

 

Most recent secondary sources advocate quite strongly the vision of a public-law nature of labour law. After all, seen from the perspective of science in a broader sense, it has never been deemed entirely single, for attention has often been drawn to the public-law character of this branch of law in science understood in this way, that is, comprehensively. The following article aims at answering the question of whether the need to defend the private-law character of labour law should actually be discussed and, first of all, whether it is justified at all to use that peculiar militarised language that would suggest potential struggle or opposing parties. First and foremost, I would like to point out the essence of the division of the legal system into private law and public law, and next — should it actually prove possible to divide the legal system dichotomously this way — I would like to answer the question of what labour law is, namely whether it is public law or private law.

 

Keywords: public labour law, private labour law.

 

Studia i opracowania

 

Katarzyna Roszewska
Stanowienie prawa do zabezpieczenia społecznego (na przykładzie ryzyka niezdolności do pracy)

 

Na zakres ochrony ryzyk socjalnych wpływa proces legislacyjny. Jego prawidłowość może być rozpatrywana w różnych aspektach. Według autorki na szczególną uwagę zasługuje jakość tworzonego prawa i proces demokratyzacji w jego stanowieniu. Każda norma prawa krajowego powinna się wywodzić bądź z ustawy, bądź z aktu wydanego na podstawie ustawy. W przypadku prawa do zabezpieczenia społecznego co najmniej zakres i formy muszą być uregulowane w akcie prawnym rangi ustawy.

 

Słowa kluczowe: Konstytucja RP, źródło prawa, relacja między ustawą i aktem wykonawczym, konsultacje publiczne.

 

Creating the right to social security (on the example of the risk of incapacity for work)

 

The scope of protection of social risks is influenced by the legislative process. Its correctness may be considered in various aspects. Particular attention deserves the quality of the law created and the process of democratization in its creation. Every norm of national law should derive either from an act of parliament or from an act issued under the act. In the case of the right to social security, at least its scope and forms must be regulated in a statutory act of law.

 

Keywords: Constitution of the Republic of Poland, sources of law, relations between statute and regulation, public consultations.

 

Wykładnia i praktyka

 

Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Roszczenie o ponowne zatrudnienie w art. 53 § 5 k.p.

 

Artykuł poświęcony jest szerszemu omówieniu art. 53 § 5 k.p. nakazującego w warunkach przez ten przepis określonych ponowne zatrudnienie pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 53 § 1 lub § 2 k.p. Autorka analizuje także regulacje wynikające z pragmatyk odnoszące się do obowiązku przeprowadzenia konkurencyjnego i otwartego naboru.

 

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika.

 

Claim for re-employment in Article 53 § 5 of the Labour Code

 

The article discusses more widely the interpretation of Article 53 § 5 of the Labour Code, -which orders - on the terms set out by this provision — to re-employ an employee with whom an employment relation was terminated pursuant to Article 53 § 1 or § 2 of the Labour Code. This paper covers also the issues of the regulations that introduce the obligation to conduct a competitive and open recruitment process.

 

Keywords: termination of an employment contract without notice through no fault of an employee, duty to re-employ an employee.

 

Jacek Borowicz
Obowiązki poufności pracowników współpracujących z wykonawcami wolnych zawodów

 

Wykonywanie wolnego zawodu wiąże się z uzyskiwaniem przez profesjonalistę dostępu do wielu informacji istotnych z punktu widzenia interesów klienta. Na mocy przepisów regulujących wykonywanie danego zawodu na profesjonaliście ciąży prawny obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy (tajemnica zawodowa). Jednocześnie wykonując czynności zawodowe może on korzystać z pomocy innych osób, do zadań których będzie należało zapewnienie mu niezbędnego wsparcia, np. o charakterze administracyjno-biurowym czy technicznym. Profesjonalista może także wchodzić w relacje współpracy merytorycznej przy wykonywaniu czynności zawodowych kooperując zarówno z innymi wykonawcami wolnego zawodu, jak i w określonym przepisami zakresie z innymi członkami personelu pomocniczego. Osoby te w konkretnym przypadku mogą mieć status pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez danego profesjonalistę. Mogą też być pracownikami podmiotu, który zatrudnia obok nich również wykonawcę wolnego zawodu, na rzecz którego będą wykonywać czynności pomocnicze. W nieunikniony sposób między profesjonalistą i pracownikami wchodzącymi w skład personelu pomocniczego będzie dochodzić do przepływu informacji, które co najmniej w jakiejś części będą się mieściły w domenie tajemnicy zawodowej wolnego zawodu. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pojawiające się w praktyce pytanie o relację między obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu wynikającym z przepisów regulujących wykonywanie wolnego zawodu a pracowniczym obowiązkiem poufności wynikającym z przepisów kodeksu pracy.

 

Słowa kluczowe: wolny zawód, tajemnica zawodowa, obowiązki pracownicze, pracowniczy obowiązek zachowania tajemnicy.

 

Confidentiality duties of employees cooperating with members of liberal professions

 

Exercising a liberal profession involves obtaining access to a range of information relevant to the client's interests by a professional. Under the provisions governing the pursuit of the profession concerned, a Professional is obliged to keep this information confidential (professional secrecy). At the same time, professional who performs professional activities can be assisted by other people, whose tasks will include the necessary suport such as office or technical tasks. A professional may also enter into a relationship of substantive cooperation in exercising professional activities and cooperate both with other members of liberal professions and, in the prescribed manner, other auxiliary staff members. These persons may have, in the specific case, the status of employees directly employed by a particular professional. They may also be employees of an entity which employs a professional in addition to them for whom they will per form ancillary activities. Inevitably, the cooperation of a professional and the auxiliary staff members will lead to the flow of information, which will at least partially belong to the domain of professional secrecy of the liberal profession. In this connection, a question arises about the relationship between the obligation of professional secrecy within the meaning of the provisions governing the exercise of the liberal profession and the employee's obligation of secrecy under the provisions of the Labour Code.

 

Keywords: liberal profession, professional secrecy, employee obligations, employee obligation of professional secrecy.

 

Konrad Kamiński
Prawo do odprawy emerytalnej pracowników samorządowych w przypadku rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 k.p.

 

Autor omawia kwestie związane z przyznaniem pracownikom samorządowym prawa do odprawy emerytalnej w przypadku rozwiązania z nimi stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 k.p., opierając się na dotychczasowym dorobku orzeczniczym Sądu Najwyższego. Wskazuje na szereg argumentów przemawiających za tezą, że rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 k.p. skutkuje brakiem związku między rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na emeryturę. Chociaż artykuł skupia się na prawie do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikom samorządowym, to uwagi w nim zawarte można odnieść również do odprawy przysługującej na podstawie art. 921 k.p.

 

Słowa kluczowe: pracownicy samorządowi, odprawa emerytalna, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Self-government employees’ right to retirement severance pay in case of termination of the employment contract under the conditions set up in Article 52 par. 1 of the Labour Code

 

Author discusses issues related to granting self-government employees right to retirement severance pay in case of termination of their employment relationship pursuant to Article 52 par. 1 point 1 of the Labour Code basing on the judgments of the Supreme Court. The article has shown a number of arguments in favor of the thesis that termination of employment based on Article 52 par. 1 of the Labour Code results in a lack of connection between termination of employment and retirement. Although the article focuses on the right to retirement severance pay for self-government employees, the comments contained therein can also be refered to the retirement severance pay due to the Article 921 of the Labour Code.

 

Keywords: self-government employees, retirement severance pay, termination of the employment contract without notice due to the fault of the employee.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć w dostępie do zatrudnienia – wymóg minimalnego wzrostu

 

W wyroku z 18 października 2017 r., C-409/16, Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton przeciwko Marii-Eleni Kalliri, Trybunał Sprawiedliwości UE po raz kolejny zajmował się kwestią równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Tym razem ocenił uregulowanie uzależniające dopuszczenie kandydatów do konkursu wstępnego do szkoły policyjnej, bez względu na ich płeć, od spełnienia wymogu minimalnego wzrostu 170 cm, z punktu widzenia dyskryminacji pośredniej ze względu na płeć.

 

Słowa kluczowe: dyskryminacja ze względu na płeć, równość traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy.

 

Indirect discrimination on the grounds of sex in access to employment – a minimum physical height requirement

 

In the judgment of 18 October 2017, C-409/16, case Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton vs. Maria-Eleni Kalliri, the Court of Justice of the EU once again analyzed a problem of equal treatment of men and women in matters of employment. This time the Tribunal considered a law which makes candidates’ admission to the competition for entry to the police school, whatever their sex, to a requirement that they are of a physical height of at least 1.70 m, from the point of view of discrimination on the ground of sex.

 

Keywords: discrimination on the ground of sex, equal treatment of men and women in matters of employment and occupation.

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Limitowanie dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez pracownika lub ubezpieczonego przedstawicielowi związku zawodowego (art. 465 § 1 k.p.c.) – najnowsze orzecznictwo

 

Autorka relacjonuje rozbieżność w orzecznictwie Sądu Najwyższego w kwestii dopuszczalności limitowania reprezentacji procesowej pracownika i ubezpieczonego przez przedstawiciela związku zawodowego w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo procesowe, sprawa z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, związek zawodowy.

 

The limit of the admissibility to give by an employee or an insured person the power of attorney to trade union representative (article 465 § 1 of the Civil Procedure Code) - the latest case law

 

The author reports a discrepancy in the Supreme Court's jurisprudence regarding the admissibility of limiting to give by an employee or an insured person the power of attorney to trade union representative in the light of the latest case law of the Supreme Court.

 

Keywords: warrant of attorney, labour law or social insurance case, trade union.

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zwolnienia grupowe

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2017 roku od poz. 2042 do poz. 2221

 

Przegląd wydawnictw

 

System prawa pracy. Tom 2. Indywidualne prawo pracy – część ogólna, pod red. G. Goździewicza
rec. Jakub Stelinaa

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 grudnia 2017

 

 

 

Roczny spis treści 2017

 

Index 2017

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł