Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 9/2012

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści numeru 09/2012

 

Daniel Eryk Lach

 

Komercjalizacja SPZOZ-ów a obowiązki władzy publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - cz. 1

 

Autor, odnosząc się do krytycznych opinii wyrażonych w piśmiennictwie, przedstawia problematykę zmiany formy organizacyjno-prawnej ZOZ-ów w kontekście obowiązków władzy publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej statuowanych w art. 68 ust. 2 Konstytucji RP. Ze względu na obszerność zagadnienia artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej autor omawia problematykę zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako konstytucyjnego obowiązku władz publicznych na tle koncepcji państwa gwarantującego oraz uprawnienia władzy publicznej uregulowane w ustawie o działalności leczniczej. W drugiej części, która będzie opublikowana w następnym numerze PiZS, zostaną przedstawione krytyczne wypowiedzi przedstawicieli doktryny dotyczące przyjętych w ustawie rozwiązań oraz roli i znaczenia SPZOZ-ów jako instrumentu wykonywania tych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zostanie zaprezentowane stanowisko autora w tej kwestii.

 

The Commercialization of the Health Care Subjects and the Duties of Public Authorities in Ensuring Equal Access to Health Care Services

 

This paper, referring to the critical opinions expressed in the literature, is to present the issue of changing the organizational and legal form of the health care subjects in the context of the duties of public authorities in ensuring equal access to health care services, which are established in Article 68 paragraph 2 of the Constitution. Because of the richness of the issue the study was divided into two parts. In the first one will be discussed the issue of ensuring equal access to health care services as a constitutional obligation of public authorities against the background of the concept of the enabling state and the powers of public authorities regulated by the Act of 15 April 2011 on the health care activity. In the second part will be presented the critical statements of the literature concerning the in this Act adopted solutions and the role and importance of the health care subjects as an instrument for performing constitutional tasks by local authorities as well as the author’s statement.

 

Studia i opracowania

 

Kinga Kowalska

 

Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę w niemieckim prawie pracy

 

Konstrukcja prawna zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w niemieckim prawie pracy nie różni się w istotny sposób od konstrukcji przewidzianej w polskim kodeksie pracy. Autorka przedstawia najistotniejsze zagadnienia prawa niemieckiego dotyczące wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Wskazuje przesłanki prawidłowego wypowiedzenia, a także niektóre z przyczyn uzasadniających wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, z uwzględnieniem ustawowego rozróżnienia na przyczyny dotyczące pracownika i przyczyny dotyczące pracodawcy.

 

The Legitimacy of Dismissal With Notice of Employment Contract in German Labour Law

 

The legal construction of legitimacy of dismissal with notice of employment contract in German labour law does not differ significantly from the construction in polish labour code. The object of analysis are the most important questions, that concern employer’s dismissal with notice of employment contract for an indefinite period. The author shows circumstances of correct dismissal with notice and also some of reasons, that justify dismissal with notice, allowing for statutory distinction between reasons concerning employee and reasons concerning employer.

 

Wykładnia i praktyka

 

Halina Kiryło

 

Wypowiedzenie przez pracodawcę warunków pracy i płacy pracowników w związku z wejściem w życie nowego układu zbiorowego a procedura zwolnień grupowych

 

Autorka szeroko omawia wpływ wejścia w życie nowego układu zbiorowego pracy na treść indywidualnych stosunków pracy, analizując m.in. cele ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W świetle poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego przedstawia budzące wątpliwości kwestie dotyczące treści pojęcia „zwolnień grupowych” i procedury ich przeprowadzania, a także uwagi na temat modyfikacji ochrony trwałości stosunku pracy w kontekście przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. i art. 24113 § 2 k.p.

 

A Notice of Termination of Work and Remuneration Conditions in Case of the Introduction of New Collective Labour Agreement in the Light of Collective Dismissal Procedure

 

Authoress discusses the influence of introduction of new collective labour agreement on the substance of individual employment legal relation. Analyzes the purposes of the legal act on specific terms and conditions for terminating employment relationships with employees for reasons not related to the employees. The article concerns the concept of “collective dismissals” and its introduction procedure. The article presents also the matters of modifications of employment relation durability protection in the light of the legal act on collective dismissal procedure and the article 24113 § 2 of the labour code.

 

Andrzej Drozd

 

Żądanie przez związek zawodowy informacji objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych (ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli „zastrzeżone”)

 

Autor przedstawia problemy, z jakimi wiąże się żądanie informacji niejawnych przez związek zawodowy. Szczególny nacisk kładzie na klauzulę „zastrzeżone”, którą wielokroć w praktyce opatruje się informacje pomimo tego, że nie zawsze jest to uzasadnione. Artykuł kończą rozważania na temat odpowiedzialności za „blokowanie dialogu społecznego” poprzez klasyfikowanie informacji jako niejawnych.

 

Trade Union's Request for Classified Information (With Particular Emphasis On Confidential Information)

 

The aim of this publication is to consider problems arising from requests made by the trade unions in order to obtain classified information. The paper underlines the practical importance of confidential information which should not be classified because it hinders the social dialogue. The liability for hindering the social dialogue is also being analyzed.

 

Anna Reda

 

Praca tymczasowa na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

Umowy cywilnoprawne jako podstawa zatrudnienia są obecnie coraz częściej stosowane przez agencje pracy tymczasowej. Nie dziwi więc, że problem ten stał się przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. W uchwale z 12 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że nie jest wyłączone stosowanie art. 22 § 1 k.p. do umów cywilnoprawnych zawieranych przez te agencje. Autorka, uznając to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego za trafne, analizuje powody dużego zainteresowania zatrudnieniem cywilnoprawnym przez agencje pracy tymczasowej, przedstawiając różne problemy z tym związane, a także wskazuje możliwe zmiany legislacyjne mające na celu ograniczenie tego zjawiska.

 

Temporary Agency Work on a Basis of Civil Contract

 

This article is about temporary agency employment on a basis of civil contract. The purpose of this article was judgement of Polish Supreme Court of 12th December 2011 on, who admitted that it is not legal to use civil contract to replace employment contract. The article concerns many problems of using civil contract by the temporary agencies, and at the end of the article the author presents his own concepts on this issue.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Ustawodawstwo właściwe dla zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących – cd.

 

Legislation Applicable to Social Security for Migrant Workers

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych a ochrona danych osobowych – rozbieżność orzecznictwa

 

Article 30 Paragraph 21 of the Law on Trade Unions and the Protection of Personal Data – the Divergence of the Judicature

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Badania lekarskie pracowników

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Kontrola pracownika w miejscu pracy

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw za 2012 r. od poz. 866 do poz. 980

 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na dzień 1 września 2012 r.

FELIETON

 

Czy choroba ma prowadzić do ubóstwa?

 

Problem nadmiernego wykorzystywania zwolnień lekarskim i związanych z tym wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych stale powraca na łamy prasy codziennej i fachowej. Ciągle wskazuje się na nadużywanie tych świadczeń przez ubezpieczonych i w związku z tym poszukuje się instrumentów uszczelniania systemu ubezpieczenia chorobowego.
Dotychczas nie znaleziono zadowalającego remedium na nadużycia istniejące w praktyce w tym zakresie.
Pojawiły się w związku z tym głosy o konieczności ograniczenia wysokości świadczeń za czas choroby, co miałoby prowadzić do nieopłacalności wykorzystywania zwolnień lekarskich w czasie choroby („Gazeta Prawna” z 10 września 2012 r., B. 9). Najlepiej, by świadczenie stanowiło 50% wynagrodzenia. Innymi słowy, chodziłoby o doprowadzenie do sytuacji, w której ubezpieczony pracowałby w czasie niezdolności do pracy jeśli tylko może temu sprostać, nie licząc się z konsekwencjami zdrowotnymi takiego działania. Przedstawiając taką propozycję powołano się na istniejące rozwiązania prawne w innych krajach europejskich, nie zaznaczając jednak, że płace w Polsce nie należą do wysokich i ich ograniczenie spowoduje, iż niektórzy z ubezpieczonych w czasie choroby popadną w ubóstwo i zadłużenie. Nie przeprowadzono też symulacji co do konsekwencji społecznych takiego pomysłu legislacyjnego, np. w sferze możliwości utrzymania się za 50% pensji w czasie choroby.
Zmiany prawa w zakresie wysokości zasiłku chorobowego są częste. Stanowią akademicki przykład na istniejące związki prawa socjalnego z gospodarką i finansami państwa. W czasach, gdy zadekretowano, że jesteśmy na drodze do komunizmu i jest dobrze, obowiązywało prawo do 100% zasiłku chorobowego, którego podstawę stanowiły wszystkie dochody pracującego, łącznie z wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe (lata 70. XX wieku), co oczywiście doprowadziło do praktycznych nadużyć w tym zakresie. Pogorszenie finansów ZUS i państwa prowadziło do zmniejszania wysokości zasiłku, ciągle jednak ma on realną wartość ekonomiczną.
Przypomnijmy, że ubezpieczenie na wypadek choroby jest jednym z najstarszych. Składki zaś na to ubezpieczenie obecnie opłaca zainteresowany, i w związku z tym ma prawo do świadczenia. Przypomnijmy też, że celem zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego jest zapewnienie ubezpieczonemu możliwości godnego utrzymania się w okresach niezdolności do pracy na skutek choroby. Chodzi tutaj o stworzenie odpowiednich warunków dla życia, opłaty świadczeń i wreszcie – co najważniejsze - powrotu do pełnego zdrowia po okresie często drogiego leczenia. W przeciwnym razie chroniczna choroba zmieni się w inwalidztwo.
W doktrynie podnosi się wątpliwości co do słuszności aktualnej regulacji prawnej tylko w zakresie udziału pracodawców w ponoszeniu ciężarów finansowych związanych z okresową niezdolnością do pracy z powodu choroby. Nie wskazuje się natomiast by zasiłek mógł być jeszcze niższy. Trzeba uwzględnić fakt, że pracujący nie zawsze jest zdrowy i silny, że ma prawo do grypy, zapalenia woreczka czy nawet złamanej nogi. To są ryzyka ubezpieczenia chorobowego, od których pracujący się ubezpiecza. Ubezpieczenie zaś ma to do siebie, że musi być realne.
Inną natomiast kwestią jest skuteczna kontrola wykorzystywanych świadczeń, i na tym trzeba się skupić, by nie wylać dziecka z kąpielą. Patologia nie może zaprzeczać istocie ubezpieczenia.

 

Małgorzata Gersdorf

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł