Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Anna Golonka, prof. URz
ORCID: 0000-0002-0199-2203
Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Zakładu Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych (Wydział Prawa i Administracji) w Kolegium nauk społecznych. Autorka blisko 90 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, w tym monografii poświęconych problematyce prania pieniędzy oraz niepoczytalności i poczytalności zmniejszonej.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.2
JEL: G2, K14

Przedmiotem niniejszego artykułu są zagadnienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Istotne zmiany w systemie prewencji przed tym zjawiskiem przyniosła ustawa z 1.03.2018 r. i przepisy wykonawcze do niej. Wejście w życie tej ustawy zostało podyktowane przede wszystkim potrzebą dostosowania krajowych przepisów do unormowań unijnych, w szczególności IV i V dyrektywy AML. Celem analizy przepisów ustawy z 1.03.2018 r. jest jednak nie tylko ukazanie zmian oraz ocena kształtu bieżących rozwiązań prawnych, ale przede wszystkim wskazanie kierunku
pożądanych jej nowelizacji. Wysunięcie stosownych postulatów de lege ferenda jest uzasadnione w szczególności potrzebą implementacji do krajowego porządku prawnego odnośnych dyrektyw Unii Europejskiej w pełnej rozciągłości.

Słowa kluczowe: pranie pieniędzy; dyrektywa UE; ocena ryzyka; waluta wirtualna

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Zakładu Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych (Wydział Prawa i Administracji) w Kolegium nauk społecznych. Autorka blisko 90 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, w tym monografii poświęconych problematyce prania pieniędzy oraz niepoczytalności i poczytalności zmniejszonej.