Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.2
JEL: G2, K14
Anna Golonka ORCID: 0000-0002-0199-2203 , e-mail: anna_golonka|o2.pl| |anna_golonka|o2.pl

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w obliczu zmian wprowadzonych IV i V dyrektywą AML

Przedmiotem niniejszego artykułu są zagadnienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Istotne zmiany w systemie prewencji przed tym zjawiskiem przyniosła ustawa z 1.03.2018 r. i przepisy wykonawcze do niej. Wejście w życie tej ustawy zostało podyktowane przede wszystkim potrzebą dostosowania krajowych przepisów do unormowań unijnych, w szczególności IV i V dyrektywy AML. Celem analizy przepisów ustawy z 1.03.2018 r. jest jednak nie tylko ukazanie zmian oraz ocena kształtu bieżących rozwiązań prawnych, ale przede wszystkim wskazanie kierunku
pożądanych jej nowelizacji. Wysunięcie stosownych postulatów de lege ferenda jest uzasadnione w szczególności potrzebą implementacji do krajowego porządku prawnego odnośnych dyrektyw Unii Europejskiej w pełnej rozciągłości.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pranie pieniędzy; dyrektywa UE; ocena ryzyka; waluta wirtualna

Bibliografia

Bala, S., Kopyściański, T., Srokosz, W. (2016). Kryptowaluty jako elektroniczne insrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomicz-
ne i prawne, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cyman, D. (2013). Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Czarnecki, J. (2017). Wirtualne waluty w projekcie ustawy o Centralnej Bazie Rachunków, Biuletyn Nowych Technologii, 2.
Dąbrowska, J. (2017). Charakter prawny bitcoin, Studia i Artykuły, 1.
Golonka, A. (2009). „Kolejna” dyrektywa unijna w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy — czas na ocenę dostosowania polskich regulacji
prawnych, Studia Europejskie CE UW, 1.

Golonka, A. (2008). Prawnokarne zagadnienia przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie-
ujawnionych źródeł, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Grynfelder, J. (2020). W: W. Kapica (red.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Warszawa: LEX, komen-
tarz do art. 58 u.p.p. https://doi.org/10.21697/kpp.2015.13.2.01.

Kaczmarek, T. T., Królak-Werwińska J. (2008). Handel międzynarodowy — zarządzanie ryzykiem — rozliczenia finansowe, Warszawa: Wolters Klu-
wer Polska.

Mackiewicz, P., Musiał, M. (2014). Rozwój wirtualnych systemów monetarnych, Nauki o finansach (Financial Sciences), 1.
https://doi.org/10.15611/nof.2014.1.12.
Srokosz, W. (2011), Instytucje parabankowe w Polsce, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Wójcik, J. W. (2002), Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Warszawa: Wydawnictwo Twigger.
„Wspólne wytyczne” z 4.01.2018 r. w sprawie uproszczonych i wzmożonych środków należytej staranności wobec klientów oraz czynników, które
instytucje finansowe powinny uwzględnić podczas oceny ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w powiązaniu z indywidualnymi

stosunkami gospodarczymi i transakcjami sporadycznym (JC 2017 37), https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guideli-
nes%20on%20Risk%20Factors_PL_04-01-2018.pdf (29.03.2020 r.), dalej Wspólne wytyczne. https://doi.org/10.1787/9789264308121-pl

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę