Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.6
JEL: K29, K34, K40

Aspekty podatkowe ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych — ulga na złe długi w PIT i CIT

Celem nieniniejszego artykułu jest analiza wybranych zmian prawnych wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Wskazana ustawa wprowadziła tzw. ulgę na złe długi do ustaw o podatkach dochodowych. Wierzyciel uzyskał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Dłużnik zaś został zobowiązany do doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie. Przepisy wprowadzają katalog przesłanek, które muszą zostać zrealizowane, aby mechanizm ulgi mógł mieć zastosowanie.

Słowa kluczowe: ulga na złe długi; opóźnienie w płatności; zatory płatnicze

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Kościelicki, K. (2019). Od nowego roku znów trzeba korygować przychody i koszty, http://www.prawo.pl (23.12.2019).

Krywan, T. (2019). W jaki sposób rozliczać w CIT ulgę na złe długi po stronie dłużników? Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Malinowski, D. (2019). Ulga na złe długi w podatkach dochodowych. Nowe regulacje obowiązujące od 2020 r. Przegląd Podatkowy, (12), 3.

Różycki, K. (2019). Ulga na złe długi w podatkach dochodowych. Komentarz praktyczny. Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Zalewski, Ł. (2019). Nowa ulga na złe długi. Zyska fiskus i to nawet podwójnie. Gazeta Prawna z 22.10.2019 r. (23.12.2019).

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.).

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.).

Ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Ustawa z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).

Ustawa z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649).

 

Inne źródła/Other sources

Minister Rozwoju (2019). Nowe narzędzia prawne w walce z zatorami płatniczymi — broszura informacyjna, https://www.gov.pl/web/rozwoj/nowe-narzedzia-prawne-w-walce-z-zatorami-platniczymi (30.12.2019).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Druk sejmowy nr 3474 z dnia 20 maja 2019 r., http://sejm.gov.pl (23.12.2019).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę