Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Bartosz Mielczarek
Doktorant w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych — Academia Rerum Socialium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikant radcowski, autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.3
JEL: K15

Ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469) ustawodawca dodał Dział IIa pt. „Postępowanie w sprawach gospodarczych” (art. 4581–45813 k.p.c.). Postępowanie to jest kolejnym postępowaniem odrębnym, które może być prowadzone w procesie cywilnym w sprawach gospodarczych wymienionych w art. 4582 k.p.c. Wśród przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych ustawodawca zamieścił art. 4589 k.p.c., który dotyczy umów dowodowych. Regulacja umów dowodowych może wywoływać szereg wątpliwości w praktyce stosowania prawa, począwszy od samego charakteru prawnego tych umów, a skończywszy na skutkach prawnych ich wprowadzenia. Opowiadając się za materialnoprawnym charakterem umów dowodowych, należy na gruncie prawa materialnego rozwiązać problemy związane chociażby z wadami woli przy ich zawarciu, wykładnią tych umów czy też ich skutkami prawnymi dla następców prawnych. Problematyczne może się też okazać samo badanie tych umów (czy tylko na zarzut, czy z urzędu). To samo dotyczy skutków prawnych ich wadliwości, a także zagadnienia terminu, w jakim strony mogą się powołać na taką umowę. Celem autorów jest przedstawienie wszelkich aspektów materialnoprawnych oraz procesowych obowiązywania instytucji umów dowodowych, a także wyjaśnienie wątpliwości mogących powstać na tle instytucji w praktyce stosowania prawa.

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne; sprawy gospodarcze; dowody; ograniczenie postępowania dowodowego; dyspozycyjność

Doktorant w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych — Academia Rerum Socialium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikant radcowski, autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego.