Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Celina Nowak
ORCID: 0000-0001-5230-1057
Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN Jest absolwentką WPiA UW oraz studiów podyplomowych na Université de Paris I — Panthéon-Sorbonne. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych, zaś w 2015 r. stopień doktora habilitowanego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie karnym, prawie karnym porównawczym, międzynarodowym i transnarodowym prawie karnym
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.3.2
JEL: K24

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu kryminalizacji zachowań korupcyjnych w sektorze prywatnym. Postawiono w nim tezę, że art. 296a k.k. nie realizuje zaleceń wynikających z prawa międzynarodowego i prawa UE, bowiem odnosi się do korupcji w obrocie gospodarczym, obejmującej zachowania podejmowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Celem artykułu jest krytyczna analiza aktualnie obowiązującego kształtu art. 296a k.k. w świetle prawa międzynarodowego i prawa UE oraz sformułowanie propozycji de lege ferenda nowego brzmienia tego przepisu, które umożliwiłoby w końcu penalizację wszystkich zachowań korupcyjnych mających miejsce w sektorze prywatnym oraz jednocześnie pełne dostosowanie polskiego prawa do wymogów międzynarodowych.

Słowa kluczowe: korupcja gospodarcza; kryminalizacja; korupcja w sektorze prywatnym

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

Jest absolwentką WPiA UW oraz studiów podyplomowych na Université de Paris I — Panthéon-Sorbonne. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych, zaś w 2015 r. stopień doktora habilitowanego. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie karnym, prawie karnym porównawczym, międzynarodowym i transnarodowym prawie karnym oraz prawie karnym UE. Opublikowała liczne artykuły i rozdziały w książkach w jęz. polskim, angielskim i francuskim. Jest autorką dwóch monografii i redaktorką naukową kolejnych dziesięciu. Kierowała i brała udział w licznych komparatystycznych projektach badawczych w Polsce i poza granicą.