Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.3.2
JEL: K24
Celina Nowak ORCID: 0000-0001-5230-1057 , e-mail: cnowak|inp.pan.pl| |cnowak|inp.pan.pl

O potrzebie rzeczywistej kryminalizacji korupcji w sektorze prywatnym

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu kryminalizacji zachowań korupcyjnych w sektorze prywatnym. Postawiono w nim tezę, że art. 296a k.k. nie realizuje zaleceń wynikających z prawa międzynarodowego i prawa UE, bowiem odnosi się do korupcji w obrocie gospodarczym, obejmującej zachowania podejmowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Celem artykułu jest krytyczna analiza aktualnie obowiązującego kształtu art. 296a k.k. w świetle prawa międzynarodowego i prawa UE oraz sformułowanie propozycji de lege ferenda nowego brzmienia tego przepisu, które umożliwiłoby w końcu penalizację wszystkich zachowań korupcyjnych mających miejsce w sektorze prywatnym oraz jednocześnie pełne dostosowanie polskiego prawa do wymogów międzynarodowych.

Słowa kluczowe: korupcja gospodarcza; kryminalizacja; korupcja w sektorze prywatnym

Bibliografia

Bibliografia/References

Bojarski, J. (2015). Korupcja gospodarcza. Studium z dziedziny polityki kryminalnej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bojarski, J., Oczkowski, T. (2004). Penalizacja korupcji gospodarczej w polskim prawie karnym. Prokuratura i Prawo, (4).

Gardocki, L. (1990). Zagadnienia teorii kryminalizacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Golonka, A. (2013). Korupcja gospodarcza jako przestępstwo przeciwko zasadom uczciwej konkurencji. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, (3).

Górniok, O. (1995a). O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2–3).

Górniok, O. (1995b), O korupcji gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej. Problemy Prawa Karnego, 21.

Iwański, M. (2009). Nowa postać łapownictwa gospodarczego (po nowelizacji ar t. 296a § 1 k.k.). Państwo i Prawo, (10).

Iwański, M. (2016). Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne. Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja.

Kardas, P. (2011). Przestępstwo łapownictwa gospodarczego. W: R. Zawłocki (red.), System prawa karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Warszawa: C.H. Beck.

Kardas, P. (2016). W: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363 k.k., wyd. IV. Warszawa.

Komisja Europejska (2019). Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady oceniające, w jakim zakresie państwa członkowskie podjęły środki niezbędne do zapewnienia zgodności z decyzją ramową Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, 26.7.2019, COM(2019) 355 final. Bruksela.

Kunicka-Michalska, B. (2004). Polityka kryminalna w dziedzinie korupcji w sektorze prywatnym w Polsce. W: J. C. Ferré Olivé, E. Musco, B. Kunicka-

Michalska, J. A. Cabral i in., Korupcja prywatna. Corrupción en el sector privado. Corruzione nel settore privato. Corrupçao no sector privado. Program Grotius II 

Penal. Materiały z konferencji w Krakowie, 10–13.07.2003 r., INP PAN, Warszawa.

Matusiak, A. (2013). Przekupstwa menadżerskie. Ius Novum, 7(3).

Nowak, C. (2008a). Korupcja w polskim prawie karnym na tle rozwiązań międzynarodowych. Warszawa: C.H. Beck.

Nowak, C. (2008b). O pojęciu „osoba pełniąca funkcję publiczną”. W: J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński (red.), Reforma prawa karnego.

Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor B. Kunickiej-Michalskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rada Europy (1999). Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption, Strasbourg.

Stefański, R. A. (2004). Przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a k.k.). Prokuratura i Prawo, 3.

Zawłocki, R. (2004). W: A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Zawłocki, R. (2012). Przestępstwo korupcji menedżerskiej (analiza dogmatyczna przepisu art. 296a § 1 k.k.). Przegląd Antykorupcyjny, (2).

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę