Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.3
JEL: K12, K15, K22, K23

Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zarządu

Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu jest często spotykanym rozwiązaniem praktycznym na gruncie spółek kapitałowych. Ustawodawca takie uprawnienie rady nadzorczej przewidział tylko w odniesieniu do spółki akcyjnej. Wydaje się, że jest to uzasadnione potrzebami praktycznymi, jakie powstają w odniesieniu do funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosunek prawny spółki z o.o. przemawia za tym, aby takie uprawnienie rady nadzorczej było też udziałem tej spółki.

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie dopuszczalności zastosowania instytucji delegowania członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu w spółce z o.o. i znalezienie argumentów prawnych przemawiających za takim rozwiązaniem.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: rada nadzorcza; zarząd; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; delegowanie członka rady nadzorczej; zawieszanie w czynnościach członków zarządu

Bibliografia

Bielski P. (2010). Zasady stosowania kodeksu cywilnego w sprawach ze stosunków prawnych spółki handlowej i spółdzielni. Cz. 1. Prawo Spółek (9), 59.

Dziurzyński T. (1991). W: T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy z komentarzem, t. 3, Bytom.

Karaszewski G. (2014). W: Kodeks cywilny. Komentarz, J. Ciszewski (red.), Warszawa.

Kidyba A. (2004), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kraków.

Kidyba A. (2001). Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków.

Kidyba A. (2019). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Kozłowska-Chyła B. (2015b). Glosa do wyroku WSA w Kielcach z 9.06.2011 r., I SA/Ke 227/11. Glosa (2), 34.

Kozłowska-Chyla B. (2015a). Tryb zawieszania w czynnościach członka zarządu spółki akcyjnej oraz przywrócenia do pełnienia funkcji. Przegląd Prawa Handlowego (7), 28–29.

Kruczalak K. (1996). Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa, s. 103.

Naworski J. P. (2002). Delegowanie członków organów nadzoru spółki kapitałowej do zarządu. Prawo Spółek (2), 7.

Naworski J. P. (2001), Ustawowy zakaz konkurencji niektórych członków rady nadzorczej spółki akcyjnej. Prawo Spółek (12), 2.

Nowacki A. (2010), Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu. Przegląd Prawa Handlowego (10), 18.

Opalski A. (2016). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: System Informacji Prawnej LEGALIS.

Osajda K. (2017). W: Kodeks cywilny. Komentarz, K. Osajda (red.), Warszawa, t. 3a.

Pazdan M. (2001). Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny. Państwo i Prawo (2), s. 33.

Popiołek W. (2001). W: W. Popiołek, J. A. Strzępka, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, Warszawa.

Romanowski M. (2000). Oddelegowanie członka rady nadzorczej spółki z o.o. do zarządu. Przegląd Prawa Handlowego (8), 40.

Safjan M. (1997), Komentarz do kodeksu cywilnego, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa, t. 1.

Siwik R. (2019). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Z. Jara (red.), Warszawa: System Informacji Prawnej LEGALIS.

Sołtysiński S. (2001a) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa.

Sołtysiński S. (2001b). Przepisy ogólne kodeksu spółek handlowych. (Wybrane zagadnienia). Państwo i Prawo (7), s. 9.

Strzępka J. A., Zielińska E. (2012) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa.

Strzępka J. A., Zielińska E. (2001). W: W. Popiołek, J. A. Strzępka, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, Warszawa.

Strzępka W. (2001). Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w spółce z o. o. Prawo Spółek (5), 25.

Szumański A. (1999), Ograniczona wolność umów w prawie spółek handlowych. Gdańskie Studia Prawnicze (5), s. 415.

Szumański A. (2017), Organ spółki akcyjnej uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności zarządu w trybie art. 383 § 1 k.s.h. Monitor Prawa Handlowego (1), 10.

Wiśniewski A. (1995). W sprawie odwoływania członków rad nadzorczych spółek akcyjnych (polemika). Przegląd Prawa Handlowego (11), 25.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę