Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2019

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
372.00 zł
334.80
372.00 zł
334.80
Od numeru:
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
744.00 zł
558.00
803.52 zł
558.00
Od numeru:

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2019 
Rok LXXII nr 10 (październik) ISSN 0137-5490

 

Spis treści

 

Artykuły

 

dr hab. Jerzy Rotko

Profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

E-mail: rotkojerzy@poczta.onet.pl

nr ORCID: 0000-0001-7858-9773

 

Ocena wodnoprawna w świetle przepisów ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.1

 

Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest nowa instytucja ustawy — Prawo wodne, którą jest ocena wodnoprawna. Określenie to zarezerwowano dla decyzji wydawanej po przeprowadzeniu sformalizowanego postępowania na etapie (z zasady) poprzedzającym udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Jej treść oddaje wynik badania wpływu „inwestycji lub działań”, których dotyczy wniosek o udzielenie pozwolenia, na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy — Prawo wodne. Decyzja taka ma w większości przypadków charakter prejudycjalny. Niejasno zostały zredagowane przepisy określające właściwość organów wydających takie decyzje. Dyskusyjne jest także określenie przypadków, gdy przepisy o ocenie wodnoprawnej mają zostać zastosowane „odpowiednio” w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej.

Słowa kluczowe: ocena wodnoprawna, ocena oddziaływania na środowisko, prawo wodne, administracyjna kontrola wstępna

 

Legal-water assessment in meaning of the Water Law Act of 20 July 2017

 

Summary

The article refers to the new solution of the Water Law Act. It is a decision on water-legal assessment. It is issued in a formal mode, usually before obtaining a water law permit. The body decides in it whether the "investment or action" to which the permit application relates may affect the achievement of environmental objectives referred to in the Act in art. 56, art. 57, art. 59 and in art. 61. Such a decision is in most cases a reference for a preliminary ruling. Competence regulations are unclear. Similarly, the scope of cases is unclear when the provisions on the water-legal assessment are applied "appropriately" in the proceedings for issuing the environmental decision.

Key words: water-legal assessment, environmental impact assessment, water law, administrative preliminary control

 

Bibliografia

Dobrowolski, G. (2011). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Jendrośka, J., Bar, M. (2005). Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław: Centrum Prawa Ekologicznego.

Nowe Prawo wodne. Przewodnik po zmianach przepisów (2017). Warszawa: INFOR.

Radecki, W. (2010). Ocena oddziaływania na środowisko. W: Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza — rozwój — perspektywy. W. Radecki (red.), s. 250–302. Warszawa: Difin.

Rotko, J. (2018). Kierunki zmian w prawie wodnym w świetle ustawy z 20.07.2017 r. — Prawo wodne. W: Rozważania o..., s. 329–343. Katowice: Grupa INFOMAX.

Rotko, J. (2013). Ramowa dyrektywa wodna — analiza prawna. Poznań: Wydawnictwo WSPiA im. Mieszka I.

Zimmermann, J. (2010). Prawo administracyjne, Warszawa: Wolters Kluwer.

 

 

dr Michalik Andrzej

Współpracownik Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

E-mail: andrzejmichalik66@wp.pl

 

Konsorcjum spółdzielcze szansą na zwiększenie ekonomicznej pozycji sektora spółdzielczości socjalnej

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.2

JEL: K150, K220, K340

 

Streszczenie

Social cooperatives are important element which reduce social exclusion in the local market. In the last few months legislator introduced radical changes in social cooperative act. It imposed the possibility to create cooperative consortium between social cooperatives and organizations which support then in built stable working places for barred persons. This solution helps to improve its economic potential and solve problems witch government procurement agreement. A cooperative consortium can also impose limitations. One of them is additional acts of administration and financial responsibility impose on cooperative consortium members. In the article reader can also find information about future development of social cooperatives in Poland.

Słowa kluczowe: konsorcjum spółdzielcze, spółdzielnia socjalna, współpraca, ruch spółdzielczy

 

Cooperative consortium as a chance for development social cooperative movement

 

Summary

The article refers to the new solution of the Water Law Act. It is a decision on water-legal assessment. It is issued in a formal mode, usually before obtaining a water law permit. The body decides in it whether the "investment or action" to which the permit application relates may affect the achievement of environmental objectives referred to in the Act in art. 56, art. 57, art. 59 and in art. 61. Such a decision is in most cases a reference for a preliminary ruling. Competence regulations are unclear. Similarly, the scope of cases is unclear when the provisions on the water-legal assessment are applied "appropriately" in the proceedings for issuing the environmental decision.

Key words: cooperative consortium, social cooperative, cooperation, cooperative movement

 

Bibliografia

Bartczak, A. (2016). Jak ugryźć konsorcjum. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Brzeziak, M. (2017). Nowe rozwiązania dla spółdzielni socjalnej. ESOES, (1), 4–9.

Chorążuk, J. Nałęcz, S. (2008). Warsztaty terapii zajęciowej jako forma nowej gospodarki społeczne. j W: S. Nałęcz (red.). Gospodarka społeczna w Polsce. Warszawa: ISP PAN.

Chrząszcz, A. (2013). Konsorcjum w zamówieniach publicznych, Przegląd Prawa Handlowego, (7), 41–47.

Dobicka, K. (2012). Klub integracji społecznej w polskim prawodawstwie i w systemie pomocy, W: A. Markiewicz (red.). Klub Integracji Społecznej w praktyce. Puszczykowo: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Chrząszcz, A. (2013). Konsorcjum oraz inne formy współpracy przedsiębiorstw. Studia ekonomiczne i regionalne, (6), 43–46.

Chrząszcz, A. (2015). Kilka uwag na temat konsorcjum bankowego. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, (3), 99–107.

Hilla, J. (2005). Prawne problemy funkcjonowania konsorcjum. Radca Prawny, (5), 1–14.

Horubski, K., Kocowski, T. (2014). Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Prawo Zamówień Publicznych, (1), 40–60.

Kańtor, K. Wróblewska, K. (2015). Umowa konsorcjum — konsekwencje w zakresie VAT. Przegląd Podatkowy, (12), 20–30.

Katner, J. (red.) (2010). System prawa prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań — umowy nienazwane, Warszawa: C.H. Beck.

Kawka, P. (2016). Centrum Integracji Społecznej i jego rola w realizacji założeń systemu zatrudnienia socjalnego. Roczniki Nauk Prawnych KUL, (4), 205–225.

Kowalski, E. Mogilski, W. W. (2014). Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia publicznego. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (1), 33–43.

Król, B. Śnieżko, K. (2015). Współpraca przedsiębiorców w ramach umowy konsorcjum. Geoinżynieria drogi. Mosty i tunele, (1), 96–97.

Krzyszkowski, J. (2011). Diagnoza sytuacji ekonomii społecznej w województwie łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kurleto, M. (2016). Możliwości wykorzystania rozwiązań biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce — teoria i praktyka, (3), 23–34.

Łukasik, J. (2010). Specyfika projektów realizowanych w konsorcjum. Bezpieczeństwo i technika pożarnicza, (1), 7–17.

Matkowska, J., Marciniak, S. (2015). Konsorcjum jako umowa o współpracy gospodarczej. Prawo i podatki, (6), 21–22.

May J. (2015). Dochodzenie roszczeń przez uczestników konsorcjum. Prawo Zamówień Publicznych, (2), 70–80.

Miżejeski, C. (2015). Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych. Warszawa: Wydawnictwo OZRSS.

Mucha, A. (2013). Odpowiedzialność uczestnika konsorcjum. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, (13), 43–58.

Muchowska-Zwara, K. (2015). Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych, Warszawa: C.H. Beck.

Nartowski, A. S. (2011). Perspektywa samoregulacji polskiego rynku. Umowa społeczna czy interwencja państwa? [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Warszawa: C.H. Beck.

Nieradko-Iwanicka, B., Iwanicki, J. (2010a). Warsztaty terapii zajęciowej: geneza, rozwój, zadania, perspektywy. Problematyka higieny epidemiologicznej, (2), 332–334.

Nieradko-Iwanicka, B., Iwanicki, J. (2010b). Zakłady aktywności zawodowej: rola w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i perspektywy dalszego rozwoju. Problematyka higieny epidemiologicznej, (2), 329–331.

Owczarczyk, M. (2015). Wspólne ubieganie się o zamówienia publiczne. Prawo zamówień publicznych, (4), 204–2014.

Piechowski, A. (2013). Wartości i zasady spółdzielcze, a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna. Ekonomia Społeczna, (6), 34–47.

Politaj, A. (2016). Zakład Aktywności Zawodowej oraz Zakłady Pracy Chronionej jako pracodawcy osób niepełnosprawnych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (450), 446–456.

Politaj, A. Koza A. (2012). Centra Integracji Społecznej i ich efektywność w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (19), 126–137.

Romanowski, M. (2009). Czy należy regulować umowy nazwane. Studia Prawa Prywatnego, (2), 122–138.

Rydwańska, P. Sadowska S. (2017). Osoby wykluczone jako adresacji działań Klubów Integracji Społecznej prowadzonych przez fundacje. Prace

naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (492), 60–70.

Sieradzka, M. (2015a), Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sieradzka, M. (2015b), Antykonkurencyjny czy prokonkurencyjny cel udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego — analiza i ocena. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (4), 36–49.

Sobczak, M. (2016). Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sobiech, A. (2016). Współpraca w ramach wspólnego przedsięwzięcia — wybrane aspekty podatkowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (5), 129–139.

Starnawska, M. (2016). Między wspólnotą a biznesem — system rządzenia w przedsiębiorstwie społecznym — studia przypadku. Przegląd Organizacji, (1), 28–36.

Szafrański, M. (2016). Rehabilitacja zawodowa w warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywizacji zawodowej — realizacja czy jej brak? Zbliżenia cywilizacyjne, (2), 120–137.

Szostak, R. (2014). Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, (1), 10–20.

Szpon, J., Kosobucka, M., Serej, P. (2016). Analiza funkcjonowania i zarządzania spółdzielnią socjalną w ujęciu konkurencyjności na lokalnym rynku. Studia Zarządzania i Finansów WSB w Poznaniu, (10), 71–84.

Wierzbicki, P. (2014). Skutki upadłości członka konsorcjum. Przetargi publiczne, (6), 47–49.

Włodyka, S. (2000). Strategiczne umowy przedsiębiorców. Warszawa: C.H. Beck.

Zakrzewska-Materys, E. (2017). Ogólnopolskie forum Warsztatów Terapii Zajęciowej – anatomia rodzącego się ruchu społecznego. Folia Sociologica, (60), 47–55.

 

 

dr Grzegorz Sikorski

Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

E-mail: grzegorz.sikorski@sikorski.pl

nr ORCID: 0000-0002-1523-7946

 

Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zarządu

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.3

JEL: K12, K15, K22, K23

 

Streszczenie

Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu jest często spotykanym rozwiązaniem praktycznym na gruncie spółek kapitałowych. Ustawodawca takie uprawnienie rady nadzorczej przewidział tylko w odniesieniu do spółki akcyjnej. Wydaje się, że jest to uzasadnione potrzebami praktycznymi, jakie powstają w odniesieniu do funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosunek prawny spółki z o.o. przemawia za tym, aby takie uprawnienie rady nadzorczej było też udziałem tej spółki.

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie dopuszczalności zastosowania instytucji delegowania członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu w spółce z o.o. i znalezienie argumentów prawnych przemawiających za takim rozwiązaniem.

Słowa kluczowe: rada nadzorcza, zarząd, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, delegowanie członka rady nadzorczej, zawieszanie w czynnościach członków zarządu

 

Delegating a member of the supervisory board of a limited company to the management board

 

Summary

Delegating members of the supervisory board to temporarily perform the duties of members of the management boardis a common practical solution in the field of limited companies. Meanwhile, the legislator provided for such powers of the supervisory board only in relation to a joint-stock company. It seems that this is justified by practical needs that arise in relation to the functioning of a limited company. Legal relationship of the limited liability company argues that such a power of the supervisory board should also be owned by this company.

The purpose of this article is to analyze the admissibility of using the institution of delegating members of the supervisory board to temporarily perform management functions in a limited liability company and finding legal arguments for such a solution.

Key words: supervisory board, management board, limited liability companies, delegation of a member of the supervisory board, suspension of management board members

 

Bibliografia

Bielski P. (2010). Zasady stosowania kodeksu cywilnego w sprawach ze stosunków prawnych spółki handlowej i spółdzielni. Cz. 1. Prawo Spółek (9), 59.

Dziurzyński T. (1991). W: T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy z komentarzem, t. 3, Bytom.

Karaszewski G. (2014). W: Kodeks cywilny. Komentarz, J. Ciszewski (red.), Warszawa.

Kidyba A. (2004), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kraków.

Kidyba A. (2001). Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków.

Kidyba A. (2019). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Kozłowska-Chyła B. (2015b). Glosa do wyroku WSA w Kielcach z 9.06.2011 r., I SA/Ke 227/11. Glosa (2), 34.

Kozłowska-Chyla B. (2015a). Tryb zawieszania w czynnościach członka zarządu spółki akcyjnej oraz przywrócenia do pełnienia funkcji. Przegląd Prawa Handlowego (7), 28–29.

Kruczalak K. (1996). Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa, s. 103.

Naworski J. P. (2002). Delegowanie członków organów nadzoru spółki kapitałowej do zarządu. Prawo Spółek (2), 7.

Naworski J. P. (2001), Ustawowy zakaz konkurencji niektórych członków rady nadzorczej spółki akcyjnej. Prawo Spółek (12), 2.

Nowacki A. (2010), Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu. Przegląd Prawa Handlowego (10), 18.

Opalski A. (2016). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: System Informacji Prawnej LEGALIS.

Osajda K. (2017). W: Kodeks cywilny. Komentarz, K. Osajda (red.), Warszawa, t. 3a.

Pazdan M. (2001). Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny. Państwo i Prawo (2), s. 33.

Popiołek W. (2001). W: W. Popiołek, J. A. Strzępka, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, Warszawa.

Romanowski M. (2000). Oddelegowanie członka rady nadzorczej spółki z o.o. do zarządu. Przegląd Prawa Handlowego (8), 40.

Safjan M. (1997), Komentarz do kodeksu cywilnego, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa, t. 1.

Siwik R. (2019). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Z. Jara (red.), Warszawa: System Informacji Prawnej LEGALIS.

Sołtysiński S. (2001a) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa.

Sołtysiński S. (2001b). Przepisy ogólne kodeksu spółek handlowych. (Wybrane zagadnienia). Państwo i Prawo (7), s. 9.

Strzępka J. A., Zielińska E. (2012) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa.

Strzępka J. A., Zielińska E. (2001). W: W. Popiołek, J. A. Strzępka, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, Warszawa.

Strzępka W. (2001). Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w spółce z o. o. Prawo Spółek (5), 25.

Szumański A. (1999), Ograniczona wolność umów w prawie spółek handlowych. Gdańskie Studia Prawnicze (5), s. 415.

Szumański A. (2017), Organ spółki akcyjnej uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności zarządu w trybie art. 383 § 1 k.s.h. Monitor Prawa Handlowego (1), 10.

Wiśniewski A. (1995). W sprawie odwoływania członków rad nadzorczych spółek akcyjnych (polemika). Przegląd Prawa Handlowego (11), 25.

 

 

dr Robert Zieliński

Adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

E-mail: rzielinski@kozminski.edu.pl

nr ORCID: 0000-0002-0100-1457

 

Problematyka przedawnienia opłaty dodatkowej za parkowanie samochodu w strefie płatnego parkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.4

JEL: K34, H71

 

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena poglądów judykatury sądowoadminstracyjnej dotycząca możliwości stosowania do opłaty dodatkowej pobieranej za parkowanie w strefie płatnego parkowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej, w szczególności przepisów w zakresie przerwania biegu przedawnienia. Zagadnienie to jest przedmiotem licznych orzeczeń, w których można odnaleźć dwie konkurujące ze sobą linie orzecznicze.

Słowa kluczowe: przedawnienie, opłata dodatkowa za parkowanie, strefa płatnego parkowania, orzecznictwo sądów administracyjnych

 

Issues of the statute of limitations on additional fees for parking vehicles in the paid parking zone in case law of administrative courts

 

Summary

The objective of this article is to present and evaluate the views of the judicial-administrative judicature on the possibility of applying to additional fees for parking in the paid parking zone the provisions of Chapter III of the Tax Ordinance, in particular those relating to the interruption of the limitation period. This issue is the subject of numerous rulings, in which two competing lines of jurisprudence can be found.

Key words: statute of limitations, additional fee for parking, paid parking zone, case law of administrative courts

 

Bibliografia

Brzezicki T., Morawski W. (2011). Przedawnienie obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych (7–8).

Brzezicki T., Morawski W. (2010). Stosowanie Ordynacji podatkowej do świadczeń publicznoprawnych uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. W: Opłaty samorządowe w Polsce. Problemy praktyczne, G. Liszewski (red.). Białystok: Temida 2.

Grabowski A. (2016). Środki ochrony dłużnika przed egzekucją administracyjną w przypadku powstania tytułu egzekucyjnego z mocy prawa na przykładzie „opłaty dodatkowej”. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ (3).

Huchla A. (2001). Świadczenia, do których stosuje się Ordynację podatkową. W: Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza: studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, R. Mastalski (red.). Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Unimex”.

Kabat A. (2019), Art. 13. W: S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Kwietko-Bębnowski M. (2016). Ordynacja podatkowa. 426 wyjaśnień i interpretacji. Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Majka P. (2019). Art. 60 i art. 67. W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Morawski W., Brzezicki T. (2009). Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (6).

Niezgódka-Medek M. (2019), Art. 2. W: S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Popławski M. (2019). Art. 2. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Siemieniako J., Wróblewska E. (2010). Problemy związane z kwestią stosowania Ordynacji podatkowej w odniesieniu do opłat. W: Opłaty samorządowe w Polsce. Problemy praktyczne, G. Liszewski (red.) Białystok: Temida.

Sobieralski K. (2009a). Dodatkowa opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Nowe Zeszyty Samorządowe, (2).

Sobieralski K. (2009b). Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. Nowe Zeszyty Samorządowe, (5).

Strachowska R. (2012). Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Teszner K. (2019), Art. 13. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Ślifirczyk M. (2007). Niepodatkowe należności budżetowe — pojęcie i systematyka. Gdańskie Studia Prawnicze, (1).

Ušák M. (2010). Niepodatkowe należności budżetowe w nowej ustawie o finansach publicznych. Finanse Komunalne, (4).

Zaborniak P. (2010). Art. 13. W: W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa: System Informacji Prawnej LEX.

Orzecznictwo

Wyrok NSA z 12.03.2013 r., II GSK 2152/11, LEX nr 1340118

Wyrok NSA z 9.03.2017 r., II GSK 1683/15, LEX nr 2269861

Wyrok NSA z 9.01.2019 r., II FSK 2600/18, LEX nr 2645870

Wyrok NSA z 1.04.2019 r., I GSK 3504/18, LEX nr 2655957

wyrok NSA z 6.05.2019 r., I GSK 24/19, LEX nr 2687013

Wyrok NSA z 9.05.2019 r. I GSK 25/19, LEX nr 2678431

Wyrok NSA z 9.05.2019 r., I GSK 41/19, LEX nr 2679184

Wyrok NSA z 10.05.2019 r., I GSK 42/19, LEX nr 2682043

Wyrok NSA z 10.05.2019 r., I GSK 48/19, LEX nr 2686991

Wyrok NSA z 14.06.2019 r., I GSK 272/19, LEX nr 2693040

Wyrok NSA z 18.06.2019 r., I GSK 87/19, LEX nr 2685257

Wyrok NSA z 10.07.2019 r., I GSK 145/19, LEX nr 2694835

Wyrok NSA z 24.07.2019 r., I GSK 182/19, LEX nr 2700056

Wyrok WSA we Wrocławiu z 22.09.2015 r., III SA/Wr 267/15, LEX nr 1815780

Wyrok WSA w Szczecinie z 5.11.2015 r., I SA/Sz 138/15, LEX nr 1935857

Wyrok WSA w Gliwicach z 15.12.2016 r., I SA/Gl 644/16, LEX nr 2199503

Wyrok WSA w Olsztynie z 7.03.2018 r., I SA/Ol 95/2018, LEX nr 2472215

Wyrok WSA w Gdańsku z 13.03.2018 r., I SA/Gd 96/18, LEX nr 2478587

Wyrok WSA w Gdańsku z 20.03.2018 r., I SA/Gd 82/18, LEX nr 2466429

Wyrok WSA w Poznaniu z 10.05.2018 r., I SA/Po 197/2018, LEX nr 2503279

Wyrok WSA w Poznaniu z 5.07.2018 r., I SA/Po 410/18, LEX nr 2525274

Wykaz aktów prawnych

Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), u.d.p.

Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019, poz. 900 ze zm.), o.p.

Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.), u.d.j.s.t.

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), dalej u.f.p.

Pozostałe źródła

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3462, VII kadencja Sejmu

 

Glosy

 

dr Szymon Słotwiński

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego

E-mail: szymon.slotwinski@usz.edu.pl

ORCID 0000-0002-9763-6747

 

Administracyjnoprawne zatwierdzenie wzorca umownego a dopuszczalność kontroli abuzywności jego treści — uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9.08.2018 r. (V CSK 413/17)

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.5

JEL: K15

 

Streszczenie

W glosie poruszono problematykę wpływu zatwierdzenia regulaminu gry hazardowej przez właściwy organ administracji publicznej na możliwość kontroli abuzywności treści tego regulaminu. Rozważania rozpoczęto od kwestii kluczowej dla podjętego zagadnienia, a zatem przedstawiono definicję wzorca umownego oraz jego kwalifikacji prawnej. Na tej podstawie uznano regulamin gry hazardowej za szczególny typ wzorca umownego, który nadaje aktualności — pomijanemu obecnie — podziałowi na wzorce normatywne oraz nienormatywne, w tym na wzorce kwalifikowane i niekwalifikowane. Ponadto w prowadzonych rozważaniach posłużono się porównaniem regulacji o grach hazardowych z rozwiązaniami przyjętymi w prawie energetycznym i prawie telekomunikacyjnym w zakresie kontroli wstępnej treści stosowanych na tych rynkach wzorców umownych dla wykazania niedoskonałego stanu normatywnego przy grach hazardowych. Ostatecznie prowadzone analizy pozwoliły wykluczyć uznanie przepisów o grach hazardowych za lex specialis względem regulacji art. 384–385 4 k.c.

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna, wzorce umowne, regulamin, klauzule niedozwolone

 

The public approval of the "term of use" and the admissibility of checking the abusiveness of its content — remarks on the judgment of the Supreme Court of 9 August 2018 (V CSK 413/17)

 

Summary

The article approaches the issue of the impact of the approval of gambling terms of use by a competent public administration body for the ability to control the content of this terms against unlawful clauses. The considerations began with a key issue for proper research on this issue, and hence a definition of the model form of a contract and its legal qualification. On this basis, the gambling terms of use were considered as the standard contract, which gives the news of the currently neglected division into normative and non-normative model forms, including qualified and non-qualified ones. Finally, a comparative analysis of the regulation of gambling games with solutions adopted in the energy and telecommunications law was used in the scope of approval of contract models used on both markets was made in order to demonstrate imperfect regulation of the gambling law, which excludes the recognition of it as a lex specialis to the regulation of art. 384–385 4 polish Civil Code.

Key words: unlawful clauses, model form of a contract, term of use, administrative decision

 

Bibliografia

 

Babiarz, S., Aromiński, K. (2018). Komentarz do art. 60. W: S. Babiarz (red.), Ustawa o grach hazardowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Bednarek, M. (2005). Wzorce umów w prawie polskim. Warszawa: C.H. Beck.

Bednarek, M. (2013). Wzorce umów. W: E. Łętowska (red.) System Prawa Prywatnego (t. 5). Prawo zobowiązań — część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Bublatzky, F., Alpers, G. W., Pitting, A. (2017). From avoidance to approach: The influence of threat-of-shock on reward-based decision making. Behaviour Research and Therapy, (96), 47–56.

Janiak, A. (2011). Gra i zakład. W: J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 8. Prawo zobowiązań — część szczegółowa. Warszawa: C.H. Beck.

Leśniak, M. (2017). Normatywne wzorce umów spółek handlowych w prawie polskim. Warszawa: C.H. Beck.

Lewandowicz, M. (2017). Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o grach hazardowych w świetle prawa unijnego. Europejski Przegląd Sądowy, (8), 14–21.

Łętowska, E. (1975). Wzorce umowne. Ogólne warunki, wzory, regulaminy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Łętowska, E. (2001). Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Łętowska, E. (2002). Prawo umów konsumenckich. Warszawa: C.H. Beck.

Mikłaszewicz, P. (2008). Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mikłaszewicz, P. (2018). Komentarz do art. 385. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 3A). Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Olejniczak, A. (2010). W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3. Zobowiązania część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Popiołek, W. (2018a). Komentarz do art. 384. W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. t. 1. Komentarz. Art. 1–44910. Warszawa: C.H. Beck.

Popiołek, W. (2018b). Komentarz do art. 385. W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. t. 1. Komentarz. Art. 1–44910. Warszawa: C.H. Beck.

Pyrzyńska, A. (2019a). Komentarz do art. 384. W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. t. 2. Komentarz. Art. 353–626. Warszawa: C.H. Beck.

Pyrzyńska, A. (2019b). Komentarz do art. 385. W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny (t. 2). Komentarz. Art. 353–626. Warszawa: C.H. Beck.

Radwański, Z. (1977). Teoria umów. Warszawa: PWN.

Rejdak, M. (2005). Definicja terminu „wzorzec umowy konsumenckiej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3), 113–127.

Słotwiński, Sz. (2017). Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych. Warszawa: C.H. Beck.

 

 

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

E-mail: wmoraw@umk.pl

nr ORCID 0000-0002-2396-9434

 

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Kierownik Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju

E-mail: rekowski@umk.pl

nr ORCID 0000-0002-1606-7790

 

Opodatkowanie i oskładkowanie napiwków — glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.09.2018 r. (II UK 343/17)

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.6

JEL: K22, K34

 

Streszczenie

Przedmiotem glosy jest wyrok Sądu Najwyższego z 13.09.2018 r., w którym dokonano kwalifikacji prawnej napiwku — na płaszczyźnie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Orzeczenie nie może być uznane za prawidłowe, ponieważ Sąd Najwyższy sformułował tezę o źródłach finansowania podatku i składek bez odwołania się do przepisów, poprzestając na intencjach „napiwkodawcy” jako kluczowym czynniku kształtującym prawa i obowiązki płatnika.

Słowa kluczowe: napiwek, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne

 

Taxation and contributions in respect of tips — a gloss to the judgment of the Supreme Court of 13 September 2018 (II UK 343/17)

 

Summary

The subject of the opinion is the Supreme Court ruling of 13.09.2018, which provides for the legal qualification of a tip – based on the Act on Income Tax from Natural Persons and the Act on the Social Insurance System. The ruling cannot be considered correct because the Supreme Court formulated a thesis on the sources of tax and contributions financing without referring to the regulations, confining itself to the intentions of the "tip provider" as a key factor influencing the rights and obligations of the payee.

Key words: tip, income tax on natural persons, social security contributions

 

Bibliografia

Bartoszewska M. (2015). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, J. Wantoch-Rekowski (red.), Warszawa.

Borszowski P. (2005), Glosa do wyroku NSA z 14.11.2003 r., I SA/Łd 1493/2002. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (3), 122–124.

Brzeziński (2013), Glosa do wyroku NSA z 4.09.2012 r. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (1), 403–405.

Dziwota K. (2007). W: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, J. Wantoch-Rekowski (red.), Toruń–Warszawa.

Florek L. (2010), Prawo pracy, Warszawa.

Lasiński-Sulecki K., Morawski W. (2015). Opodatkowanie napiwków podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (6), 518–529.

Liszcz T. (2018). Prawo pracy, Warszawa.

Piecyk K (2019). W: Meritum Prawo Pracy 2019, K. Jaśkowski (red.), Warszawa.

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł