Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. Dominik J. Gajewski
ORCID: 0000-0002-7935-9221

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor SGH, kierownik Zakładu Prawa Podatkowego SGH, kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.12.1
JEL: K22, K33, K34

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania CIT w Polsce w latach 2016–2019

 

Massive social spending programs embarked by the Government of Poland after 2015 generated pressures to improve tax collection. On top of the well-publicized campaign aimed at narrowing substantial 'VAT gap', fiscal authorities announced substantial progress in countering CIT avoidance, including international profits shifting. Indeed, over the 2016–2019 period nominal CIT revenues — stagnating for previous four years — increased by nearly 50% (from 1.4% to 1.7% of GDP). The purpose of this article is to examine the reasons for the increase in CIT revenues using the analysis of aggregated statistical data, including a set of data on 'large' CIT taxpayers (over EUR 50 million in revenues). The analysis shows that before 2019 the improvement was a micro- rather than macroeconomic effect, with just 30 companies accounting for almost 40% of the net effect. Moreover, those 30 companies were hardly the paragons of international CIT avoidance — for example, the group included the largest State Owned Enterprises (SOE). On the contrary, in 2019 improved CIT collection was achieved by the small and medium taxpayers. All in all, the obtained results suggest that there are no reasons for complacency, as the problem of CIT avoidance by multinationals remains unsolved.

 

Programy masowych wydatków socjalnych rozpoczęte przez polski rząd po 2015 r. wytworzyły presję na poprawę ściągalności podatków. Oprócz dobrze nagłośnionej kampanii mającej na celu zmniejszenie znacznej „luki VAT” władze fiskalne ogłosiły znaczne postępy w przeciwdziałaniu unikaniu podatku CIT, w tym przerzucaniu zysków w ramach międzynarodowych korporacji. Rzeczywiście, w latach 2016–2019 nominalne dochody z CIT wzrosły o prawie 50% (z 1,4% do 1,7% PKB). Celem niniejszego artykułu jest zbadanie przyczyn wzrostu przychodów z CIT z wykorzystaniem analizy zagregowanych danych statystycznych, także zbioru danych dotyczących „dużych” podatników CIT (ponad 50 mln euro przychodów). Z analizy wynika, że przed 2019 r. poprawa była efektem „mikro”, a nie „makroekonomicznym”, przy czym zaledwie 30 firm odpowiadało za prawie 40% efektu netto. Co więcej, te 30 przedsiębiorstw/ podatników nie odpowiadało za międzynarodowe unikanie CIT — na przykład w tej grupie znalazły się największe przedsiębiorstwa państwowe (spółki Skarbu Państwa). Wręcz przeciwnie, w 2019 r. poprawę ściągalności CIT osiągnęli mali i średni podatnicy. W sumie uzyskane wyniki sugerują, że nie ma powodów do samozadowolenia, ponieważ problem unikania CIT przez międzynarodowe koncerny pozostaje nierozwiązany.

Słowa kluczowe: CIT; tax; tax avoidance (CIT; podatek; unikanie opodatkowania)
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.5.3
JEL: K22, K33, K34 (artykuł w języku angielskim)

Przedmiotem artykułu jest spółka holdingowa wykorzystywana przez podmioty powiązane kapitałowo transgranicznie. Wykorzystanie tego mechanizmu jest istotnym rozwiązaniem wykorzystywanym w strategiach optymalizacji podatkowej. Efektywność podatkowa tego rozwiązania jest ściśle związana z wybranymi jurysdykcjami podatkowymi w Europie. Niewątpliwie jest to rozwiązanie nowatorskie i mające charakter hybrydowy.

W artykule poddany został analizie wieloaspektowy charakter wykorzystywania spółki holdingowej. Specyfika ustawodawstw podatkowych w poszczególnych państwach europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem rajów podatkowych) będzie miała kluczowe znaczenie dla efektywności podatkowej spółki holdingowej.

Słowa kluczowe: międzynarodowe prawo podatkowe; planowanie podatkowe; spółka holdingowa