Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. Dominik J. Gajewski
ORCID: 0000-0002-7935-9221
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Szkoły Głównej Handlowej (SGH), kierownik Zakładu Pra-
wa Podatkowego SGH; kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; kierownik Zespołu
Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA;
sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (od 2017 roku delegowany do Izby Fi-
nansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego); czło-
nek Rady do Spraw Przeciwdziałania
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.5.3
JEL: K22, K33, K34 (artykuł w języku angielskim)

Przedmiotem artykułu jest spółka holdingowa wykorzystywana przez podmioty powiązane kapitałowo transgranicznie. Wykorzystanie tego mechanizmu jest istotnym rozwiązaniem wykorzystywanym w strategiach optymalizacji podatkowej. Efektywność podatkowa tego rozwiązania jest ściśle związana z wybranymi jurysdykcjami podatkowymi w Europie. Niewątpliwie jest to rozwiązanie nowatorskie i mające charakter hybrydowy.

W artykule poddany został analizie wieloaspektowy charakter wykorzystywania spółki holdingowej. Specyfika ustawodawstw podatkowych w poszczególnych państwach europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem rajów podatkowych) będzie miała kluczowe znaczenie dla efektywności podatkowej spółki holdingowej.

Słowa kluczowe: międzynarodowe prawo podatkowe; planowanie podatkowe; spółka holdingowa

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Szkoły

Głównej Handlowej (SGH), kierownik Zakładu Pra-
wa Podatkowego SGH; kierownik Centrum Analiz

i Studiów Podatkowych SGH; kierownik Zespołu
Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA;
sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie (od 2017 roku delegowany do Izby Fi-
nansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego); czło-
nek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opo-
datkowania przy Ministrze Finansów; redaktor naczel-
ny czasopisma naukowego „Analizy i Studia CASP”;

autor ponad 190 recenzowanych publikacji nauko-
wych (w tym siedmiu monografii) z zakresu międzyna-
rodowego i krajowego prawa podatkowego; kierownik

Studiów Podyplomowych SGH — Podatki w krajowym
i międzynarodowym obrocie gospodarczym.