Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12/2019

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.1

W artykule zaprezentowano punkt widzenia związany z decydującymi czynnikami i warunkami mogącymi przesądzić o sukcesie modernizacyjnym Polski. Podkreślono rolę polityki przemysłowej i strukturalnej w oparciu o teorię Nowej Ekonomii Strukturalnej, której autorem jest chiński profesor Uniwersytetu Pekińskiego Justin Yifu Lin oraz jego środowisko naukowe, w tym naukowcy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na tle wyzwań dla bardziej innowacyjnej gospodarki przedstawiono pewne uwarunkowania i problemy występujące na polskiej drodze do absorpcji działań innowacyjnych. Stwierdzono, że budowania potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki nie należy sprowadzać tylko do procesów techniczno-ekonomicznych. Są jeszcze społeczne i kulturowe uwarunkowania. Na przykład, kapitał społeczny w dużej mierze także determinuje zdolność gospodarki do tworzenia i absorpcji innowacji.

Słowa kluczowe: Nowa Ekonomia Strukturalna; polityka strukturalna; Plan Odpowiedzialnego Rozwoju; hiperglobalizacja; nowy paradygmat rozwojowy; innowacyjna gospodarka
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.2

Wchodzące w życie z dniem 1.01.2020 r. przepisy ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadzają nowy model nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów oraz firm audytorskich w Polsce. Powyższe zmiany mają istotne znaczenie dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego korzystających z usług tych podmiotów, jak również dla samych biegłych rewidentów i firm audytorskich. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione nowe zasady nadzoru publicznego w tym segmencie rynku oraz konsekwencje dokonywanej reorganizacji modelu nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Słowa kluczowe: biegły rewident; firma audytorska; Komisja Nadzoru Audytowego; Krajowa Komisja Nadzoru; Polska Izba Biegłych Rewidentów; Polska Agencja Nadzoru Audytowego
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.3

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy przepisów prawa normujących środki bezpieczeństwa przy stosowaniu silnego uwierzytelniania klienta (strong customer authentication, SCA). Wprowadzone przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz.Urz. UE L 337, s. 35) zasady dotyczące identyfikacji tożsamości przy dokonywaniu płatności poprzez stosowanie SCA mają ograniczyć ryzyko nadużyć i oszustw, zwiększyć bezpieczeństwo płatności poprzez wprowadzenie rozwiązań zmniejszających możliwość dokonania nieautoryzowanych lub nielegalnych transakcji płatniczych. Znaczący wpływ tych przepisów na konsumentów przy jednoczesnej złożoności wymogów sprawia, że szczególnie istotne jest podjęcie rozważań ukierunkowanych na dokonanie takich analiz i podjęcie próby identyfikacji potencjalnych zagrożeń w związku z ingerencją prawodawczą w ten obszar usług płatniczych.

W niniejszym artykule zwraca się również uwagę na zjawisko technologizacji prawa rynku usług płatniczych, a szerzej rynku finansowego.

Słowa kluczowe: prawo; usługi płatnicze
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.4
JEL: (artykuł w języku angielskim)

The adoption of new legal solutions in 2017 resulted in the appearance of the institution of mediation in Polish administrative proceedings, which was unheard of until then as a method in which public administration operates. The lawmakers decided to introduce mediation as a method of establishing facts and conducting interpretations of the law in matters ending in an administrative decision being issued. This article is an attempt to analyse the consistency of the solutions adopted with the system of settling administrative cases that had been in force to date. The most important finding made in the analysis is that of a fundamental conflict of the objectives of mediation with the essence of Polish administrative procedures. This is related to the lack of dispute at this stage of the proceedings, which rules out the ability to use mediation as a form of non-dispute settlement of a matter. The remaining systemic conflicts found in the analysis confirm the argument about the inability to use mediation in the practice of settling administrative matters. 

Słowa kluczowe: administrative matter; administrative proceedings; amicable resolution of a case; mediation; mediation in administrative proceedings; mediation between the parties to proceedings; mediation between parties and the authority resolving an administrative matter
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.5

Handel energią ze źródeł odnawialnych w UE wymyka się traktatowym regułom rynku wewnętrznego. W wykładni prawa energetycznego UE dokonywanej w świetle zasad rynku wewnętrznego widać zbieżne i rozbieżne tendencje. Komentowany w tej pracy spór pomiędzy spółką Alands Vindkraft AB, prowadzącą farmę wiatrową na wyspach Alandzkich w Finlandii, a szwedzkim urzędem energetycznym ilustruje nierozwiązywalny jak dotąd konflikt pomiędzy traktatową swobodą przepływu towarów, mającą umocowanie w prawie pierwotnym, a wolnością państw członkowskich do kształtowania własnej polityki energetycznej. Ta autonomia państw jest gwarantowana dyrektywą 2009/28/WE, która jako źródło prawa pochodnego powinna co do zasady być zgodna z traktatowymi swobodami rynku wewnętrznego.

Słowa kluczowe: system handlu emisjami UE; krajowe systemy wsparcia; zielone certyfikaty; swoboda przepływu towarów; ograniczenia ilościowe
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.6

W artykule podjęto próbę rozwiązania dwóch istotnych problemów prawnych. Po pierwsze, jaka powinna być treść wniosku spółki o dokonanie wyceny udziału w trybie art. 185 ustawy z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), dalej k.s.h. Czy spółka, domagając się wyceny udziałów, powinna jednocześnie wskazać także kandydata na nabywcę, czy też może (powinna) zrobić to później i jaki jest status prawnoprocesowy takiej osoby (czy osoba taka powinna być uczestnikiem postępowania o ustalenie ceny udziałów). Po drugie, jaki jest charakter uprawnienia spółki do wskazania kandydata na nabywcę (czy wykonanie tego uprawnienia jest zależne od treści klauzuli winkulacyjnej, czy też niezależnie od szczegółowej postaci ograniczenia zawartego w umowie — to spółka wskazuje taką osobę). Przyjęto stanowisko, że art. 185 k.s.h. pozwala spółce wskazać nabywcę aż do upływu dwutygodniowego terminu od zawiadomienia jej o ustaleniu ceny udziałów. Jeżeli jednak taka osoba zostanie wskazana w trakcie trwania postępowania przed sądem rejestrowym, posiada status zainteresowanego w tym postępowaniu. Uprawnienie zaś spółki do wskazania nabywcy ma charakter samodzielny, tzn. niezależny od treści klauzuli ograniczającej zbycie udziałów. W sferze optymalizacji prawa stwierdzono, że hybrydowość egzekucji z udziałów, których zbycie umowa spółki ogranicza (wkomponowanie w procedurę sprzedaży egzekucyjnej sądu rejestrowego) jest zbędna. Nie wnosi niczego istotnego, a jednocześnie przedłuża postępowanie egzekucyjne. Artykuł zawiera postulat nowelizacji art. 185 k.s.h. poprzez pozbawienie sądu rejestrowego kompetencji szacowania udziałów i oddanie jej komornikowi.

Słowa kluczowe: udziały w spółce z o.o.; rozporządzanie udziałami w spółce z o.o.; egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; ograniczenia zbywalności udziałów
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł