Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Jan Chmielewski
ORCID: 0000-0001-5818-7339

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego. Pracownik Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.6.5
JEL: K23

W judykaturze sądów administracyjnych pojawił się brak jednolitości w ocenie dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę piastującą urząd organu wykonawczego gminy. Od dłuższego czasu dominowało stanowisko opowiadające się za dopuszczalnością skargi w tym zakresie z uwagi na zapewnienie ochrony sądowej wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności aktu organu gminy. Odmienny pogląd został wyrażony w postanowieniu NSA z 19.10.2022 r., sygn. akt III OSK 1560/22. W ocenie glosatora zasługuje on na pełną aprobatę, gdyż w odniesieniu do przedmiotowych uchwał nie sposób mówić o naruszeniu interesu prawnego (uprawnienia), od czego ustawodawca uzależnił skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Słowa kluczowe: prawo administracyjne; postępowanie sądowoadministracyjne; samorząd gminny