Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępka
ORCID: 0000-0003-3563-1542
Profesor zwyczajny, wieloletni kierownik katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawodowo związany z obsługą prawną podmiotów górniczych. Wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego. Dawniej współpracownik Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego, w szczególności prawa budowlanego, prawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.7.1
JEL: K20

Przedmiotem artykułu są nowe regulacje prawa umów budowlanych wprowadzone w niemieckim kodeksie cywilnym 1.01.2018 r., dotyczące umowy o roboty budowlane, konsumenckiej umowy o roboty budowlane oraz umowy deweloperskiej. Przedstawiono różne typy umów o roboty budowlane występujące w praktyce. Uwzględniono znowelizowane VOB/B 2016 (Verdingungsordnung für Bauleistungen. Teil B). Szczególny nacisk został położony na prawa i obowiązki stron, charakter prawny umów oraz odpowiedzialność za wady świadczenia budowlanego. Artykuł ma istotne znaczenie dla polskich wykonawców budowlanych pracujących w Niemczech.

Słowa kluczowe: umowa o roboty budowlane; umowa deweloperska; BGB; niemieckie prawo cywilne
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.11.4
JEL: K20

Przedmiotem  artykułu  jest  odpowiedzialność  za  wady  świadczenia  budowlanego  na  gruncie  przepisów  prawa niemieckiego.  Omówione  zostały  zwłaszcza  rozwiązania  przyjęte  przez  niemieckiego  ustawodawcę  w  przepisach § 633–635 i § 638 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) oraz w VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen), którego najnowsza nowelizacja weszła w życie z dniem 18.04.2016 r. Szczególny nacisk położony został na omówienie uprawień przysługujących zamawiającemu z tytułu wad dzieła budowlanego. Ze względu na znaczny zakres współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami budowlanymi przedstawiona tematyka ma znaczenie nie tylko prawnoporównawcze, ale również praktyczne.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność za wady; niemieckie prawo cywilne; roboty budowlane; VOB/B

Profesor zwyczajny, wieloletni kierownik katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawodowo związany z obsługą prawną podmiotów górniczych. Wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego. Dawniej współpracownik Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego, w szczególności prawa budowlanego, prawa spółek, oraz prawa gospodarczego.