Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Karolina Rokicka-Murszewska
ORCID: 0000-0001-5402-4137

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.3.7
JEL: K23, K39

Przedmiotem artykułu jest analiza zależności między ochroną dobra dziecka a ulgami w zwrocie zasiłku rodzinnego, który został nienależnie pobrany. Ulgi w zwrocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego (umorzenie, odroczenie terminu, rozłożenie na raty) są możliwe wyłącznie, gdy zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Celem artykułu jest weryfikacja tezy o braku miejsca (w systemie zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie po branych) na badanie sytuacji dziecka (głównego beneficjenta zasiłku rodzinnego) i na bezpośrednią ochronę jego dobra. Autorka w swoim opracowaniu analizuje, czy ustawodawca prawidłowo zabezpieczył dziecko i jego potrzeby, jak również, czy umożliwił organom, aby – decydując o przyznaniu ulgi w zwrocie zasiłku rodzinnego – miały one szansę uwzględnienia potrzeb nie rodziny dziecka, a jego samego.

Słowa kluczowe: dziecko; dobro dziecka; zasiłek rodzinny; świadczenia rodzinne
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.6
JEL: K23

Przedmiotem artykułu jest analiza zmian w ustawie  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dokonanych  ustawą nowelizującą z 11.09.2019 r., w zakresie  jednego z najważniejszych środków prawnych — zarzutu.  Celem artykułu jest natomiast weryfikacja nowelizacji  pod kątem intencji projektodawcy, który chciał  zwiększyć efektywność postępowania egzekucyjnego  w zakresie rozpatrywania zarzutów, zabezpieczyć zobowiązanego  oraz ułatwić pracę organowi egzekucyjnemu  i wierzycielowi. Głównym tego przejawem ma być fakt,  że ciężar rozpatrywania zarzutów od 30.07.2020 r., czyli  od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, spoczywa  na wierzycielu. Autorki w swoim artykule badają, czy  nowelizacja rzeczywiście wpłynęła pozytywnie na  usprawnienie procedury wnoszenia zarzutu.

Słowa kluczowe: administracyjne postępowanie egzekucyjne; zarzut; organ egzekucyjny; wierzyciel