Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.3
JEL: K21, K29, K40

Kontrola w toku postępowania w sprawie nadmiernych opóźnień ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

Opóźnienia w płatnościach mogą stanowić poważną barierę w wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Niezbędne stało się w związku z tym znalezienie normatywnego rozwiązania tego problemu. Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadzono system egzekwowania płatności w określonym terminie. Głównym celem nowej ustawy jest pomoc przedsiębiorcom, którzy nie otrzymują na czas należnej płatności. Nowa ustawa zapewni, że terminy płatności w transakcjach między przedsiębiorcami zostaną skrócone. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych weszła w życie 1.01.2020 r. Celem przeprowadzonej w artykule analizy jest ustalenie, jak przebiega kontrola w toku postępowania w sprawie zwalczania nadmiernych opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Ponadto opracowanie zawiera uwagi i oceny w tym zakresie. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest metoda dogmatyczno-prawna.

Słowa kluczowe: kontrola; zatory płatnicze; przedsiębiorca; postępowanie; odroczone płatności

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Antonowicz, P. (2013). Zatory płatnicze i problemy z utrzymaniem płynności finansowej jako determinanty upadłości przedsiębiorstw branży budowlanej. W: Mączyńska E. (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Banasiński, C., Bychowska, M. (2010). Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przegląd Prawa Handlowego, (1).

Banasiński, C., Piontek, E. (2009). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Bernatt, M. (2014). Artykuł 50. W: T Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo: C.H. Beck.

Bernatt, M., Materna, G. (2014). W: T Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Białowolski, P., Łaszek A. (2017). Zatory płatnicze: duży problem dla małych firm. Warszawa: Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju — FOR.

Golawska-Witkowska, G., Mazurek-Krasodomska, E., Rzeczycka, A. (2017). Zatory płatnicze a odroczone płatności. W: S. Wieteska, D. Burzyńska,

Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8088-792-3.05

Golawska-Witkowska, G., Mazurek-Krasodomska, E., Rzeczycka, A. (2016). Kredyt kupiecki a zatory płatnicze. Pieniądze i Więź, XIX(3/72), 85.

Janusz, R., Skoczny T. (2001). Postępowanie antymonopolowe jako szczególne postępowanie administracyjne. W: I. Skrzydło-Niżnik, Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jurkowska-Gomułka, A. (2017). Prezes UOKiK jako organ właściwy w sprawach praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej — uwagi krytyczne. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 6(1), 8–19. https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.1

Kohutek, K., Sieradzka, M. (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Masiukiewicz, P. (2016). Modele pomiaru i skala zatorów płatniczych w Europie. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, (4), 26.

Materna, G. (2012). Sądowy nadzór nad wykonywaniem kontroli (przeszukania) u przedsiębiorcy w toku postępowania przed Prezesem UOKiK. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (7).

Materna, G. (2014). W: T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (2018). Zatory płatnicze w Polsce. Zielona Księga, https://www.gov.pl (27.10.2019).

Róziewicz-Ładoń, K. (2011). Postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Sieradzka, M. (2013). W: M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Stachurski, W. (2009). Nowe zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11).

Stahl, M. (2013). W: A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. Ziemski, Prawne formy działania administracji. System Prawa Administracyjnego. Tom 5, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Swora, M. (2009). W: T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Turno, B. (2016). Artykuł 105b. W: A. Stawicki (red.), E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Akty prawne/Legal acts

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), M.P. z 2017 r. poz. 260.

Ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 517 z późn. zm.).

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.).

Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).

Ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm).

Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.).

Ustawa z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1603 z późn. zm.).

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.).

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Ustawa z 29.08.1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).

Ustawa z 29.08.1997 r. — Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 326 z późn. zm.).

Ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 326 z późn. zm.).

Ustawa z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.).

Ustawa z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020).

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649).

Ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

Ustawa z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę