Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Maciej Etel
ORCID: 0000-0003-1740-4688

Dr Maciej Etel

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor ponad 90 publikacji naukowych za zakresu prawa gospodarczego publicznego, w tym monografii i artykułów w czasopismach punktowanych. Uczestnik i współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.5
JEL: K21, K29, K40

Niniejsze opracowanie zawiera analizę prawa do popełnienia błędu. Przedstawia istotę i ratio legis instytucji z art. 21a ustawy z 06.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców. Omawia jej podstawowe elementy konstrukcyjne i cechy relewantne stanowiące przesłanki warunkujące jej zastosowanie, w tym: ograniczenia podmiotowe i temporalne, jednorazowość, wezwanie oraz pisemne oświadczenie, termin usunięcia naruszeń i ich ewentualnych skutków, samokontrolę przedsiębiorcy, obowiązki przedsiębiorcy chcącego skorzystać z prawa do popełnienia błędu, skutki tej instytucji, a także wyłączenia jej stosowania. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie: czy prawo do popełnienia błędu jest instytucją, która może poprawiać sytuację przedsiębiorcy i wzmocnić gwarancje wolności działalności gospodarczej w Polsce?

Słowa kluczowe: przedsiębiorca; prawo do popełnienia błędu; Prawo przedsiębiorców; działalność gospodarcza
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.2
JEL: K21, K29, K40

Postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych jest nowym postępowaniem prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego celem jest poprawa otoczenia prawnego transakcji handlowych poprzez ograniczenie zatorów płatniczych. Celem artykułu jest omówienie elementów konstrukcyjnych postępowania i zaakcentowanie cech charakterystycznych przyjętych rozwiązań. Tekst odnosi się do podstaw normatywnych, istoty, wymiaru przedmiotowego i podmiotowego, uprawnień oraz obowiązków Prezesa UOKiK jako organu, przed którym toczy się postępowanie, a także przesłanek i form wszczęcia i zakończenia oraz czasu trwania tego postępowania.

Słowa kluczowe: zatory płatnicze; postępowanie; Prezes UOKiK