Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. Marek Zdebel
ORCID: 0000-0002-8838-7806
Pracownik naukowy zatrudnionym na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się zagadnieniami prawa finansowego, w szczególności finansami samorządu terytorialnego, prawem podatkowym i prawem bankowym.
DOI: 0000-0002-8838-7806
JEL: K34

Zapłata podatków powinna następować w sposób

i terminach określonych przepisami prawa podatko-
wego. W pewnych sytuacjach podatnik nie jest jednak

w stanie dostosować się do tych wymogów. Jeżeli jest

to usprawiedliwione jego ważnym interesem lub inte-
resem publicznym może ubiegać się o ulgę w spłacie.

Przepisy obowiązującej Ordynacji podatkowej do-
puszczają taką możliwość, podobnie jak projekt nowej

Ordynacji podatkowej. Proponowane przepisy różnią

się jednak w pewnych istotnych kwestiach od unormo-
wań obowiązujących. Wymaga to podjęcia pogłębio-
nej analizy przedmiotowych rozwiązań.

Słowa kluczowe: podatek; ordynacja; ulga; spłata; zobowiązany

Pracownik naukowy zatrudnionym na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się zagadnieniami prawa finansowego, w szczególności finansami samorządu terytorialnego, prawem podatkowym i prawem bankowym.