Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ulgi w spłacie podatków w świetle projektu ustawy — Ordynacja podatkowa

Zapłata podatków powinna następować w sposób

i terminach określonych przepisami prawa podatko-
wego. W pewnych sytuacjach podatnik nie jest jednak

w stanie dostosować się do tych wymogów. Jeżeli jest

to usprawiedliwione jego ważnym interesem lub inte-
resem publicznym może ubiegać się o ulgę w spłacie.

Przepisy obowiązującej Ordynacji podatkowej do-
puszczają taką możliwość, podobnie jak projekt nowej

Ordynacji podatkowej. Proponowane przepisy różnią

się jednak w pewnych istotnych kwestiach od unormo-
wań obowiązujących. Wymaga to podjęcia pogłębio-
nej analizy przedmiotowych rozwiązań.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: podatek; ordynacja; ulga; spłata; zobowiązany

Bibliografia

Adamiak, B., Borkowski, J., Mastalski, R., Zubrzycki, J. (2003). Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa.
Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2007). Ulgi płatnicze w świetle wartości konstytucyjnych, Monitor Podatkowy, 12.
Brzeziński, B. (1999). Prawo podatkowe, Toruń.
Brzeziński, B., Kalinowki, M., Olesińska, A., Masternak, M., Orłowski, J. (2007). Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń.
Dzwonkowski, H. (red.). (2019). Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa.
Gomułowicz, A., Małecki, J. (1998). Podatki i prawo podatkowe, Poznań.
Guzek, L. (2002). Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA, Monitor Podatkowy, 2.
Lipiec-Warzecha, I. (2020). Komentarz do art. 55 ustawy o finansach publicznych, LEX/el.
Mastalski, R. (1998). Prawo podatkowe — część ogólna, Warszawa.
Morawski, W. (2003). Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, Gdańsk.
Nykiel, W. (2002). Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa.
Pomorski, P. (2008). System ulg w spłacie należności podatkowych w świetle przepisów ordynacji podatkowej. W: Kucia-Guściora, B., Munch,
M., Bielecki, L., Krukowski, A. (red.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Lublin.
Popławski, M. (2005). Charakter ulg i zwolnień podatkowych będących pomocą publiczną, Monitor Podatkowy, 7.
Presnarowicz, S. (2002). Ulgi i zwolnienia uznaniowe w ordynacji podatkowej, Warszawa.
Rutkowski, B. (1998). Kompetencje uznaniowe, cz. 1, Doradca Podatnika, 25.
Ulgi w zapłacie podatków. (1999). Gazeta Prawna, 1(79), s. 7.
Zdebel, M. (2011). Public interest as a prerequisite for remission of tax obligations. Silesian Journal of Legal Studies, Contents vol. 3, Katowice.
Zdebel, M. (2015). Udzielanie ulg w płatności podatków przez samorządowe organy podatkowe. W: Patrzałek, L., Kociemska, M. (red.),
Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę