Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Marian Masternak, prof. uczelni
ORCID: 0000-0002-2671-9158
Profesor w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wcześniej pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku), specjalizujący się w prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym (ogólnym, podatkowym i egzekucyjnym) oraz sądowoadministracyjnym. W okresie 2005–2018 r. kierował Studiami Podyplomowymi w zakresie
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.3
JEL: K230

Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnej dotyczącej zasad przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych po śmierci przedsiębiorcy w drodze egzekucji administracyjnej skierowanej do majątku
przedsiębiorstwa w spadku. Zasady te są zróżnicowane w zależności od tego, czy śmierć przedsiębiorcy nastąpiła w trakcie toczącego się wobec niego postępowania egzekucyjnego, czy też przed wszczęciem takiego postępowania. W pierwszym przypadku, po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie, postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, przy czym egzekucja może być prowadzona wyłącznie z majątku przedsiębiorstwa w spadku. W drugim zaś, w celu przeprowadzenia egzekucji z majątku przedsiębiorstwa w spadku wszczyna się postępowanie egzekucyjne na zasadach ogólnych.

W obu tych sytuacjach prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca tego przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo w spadku; zarządca przedsiębiorstwa w spadku; administracyjne postępowanie egzekucyjne

Profesor w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wcześniej pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku), specjalizujący się w prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym (ogólnym, podatkowym i egzekucyjnym) oraz sądowoadministracyjnym. W okresie 2005–2018 r. kierował Studiami Podyplomowymi w zakresie Egzekucji Administracyjnej na UMK w Toruniu; w latach 2001–2007 był zatrudniony w charakterze pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu; w okresie 2002–2008 r. pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu; w latach 2014–2016 był członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.