Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.3
JEL: K230
Marian Masternak ORCID: 0000-0002-2671-9158 , e-mail: master|ukw.edu.pl| |master|ukw.edu.pl

Egzekucja administracyjna wobec przedsiębiorstwa w spadku

Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnej dotyczącej zasad przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych po śmierci przedsiębiorcy w drodze egzekucji administracyjnej skierowanej do majątku
przedsiębiorstwa w spadku. Zasady te są zróżnicowane w zależności od tego, czy śmierć przedsiębiorcy nastąpiła w trakcie toczącego się wobec niego postępowania egzekucyjnego, czy też przed wszczęciem takiego postępowania. W pierwszym przypadku, po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie, postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, przy czym egzekucja może być prowadzona wyłącznie z majątku przedsiębiorstwa w spadku. W drugim zaś, w celu przeprowadzenia egzekucji z majątku przedsiębiorstwa w spadku wszczyna się postępowanie egzekucyjne na zasadach ogólnych.

W obu tych sytuacjach prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca tego przedsiębiorstwa.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo w spadku; zarządca przedsiębiorstwa w spadku; administracyjne postępowanie egzekucyjne

Bibliografia

Bieluk, J. (2019). Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa: Legalis.
Etel, L. (2019). Zarząd sukcesyjny a podatki i opłaty lokalne, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 3, 17–19.
Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2018). Status prawny zarządcy sukcesyjnego, Przegląd Prawa Handlowego, 12, 4–11.
Kopystyński, K. (2019). Zarządca sukcesyjny jako przedsiębiorca, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 18–24.
Klat-Wertelecka, L. (2009). Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Masternak, M. (2013). Wszczęcie oraz przebieg postępowania egzekucyjnego. W: T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne po-
stępowanie egzekucyjne, Toruń: TNOiK.

Masternak, M. (2019). Pozycja prawna zarządcy sukcesyjnego w postępowaniu podatkowym. W: Współczesne problemy prawa podatkowego — teo-
ria i praktyka. Księga jubileuszowa, prof. Bogumiła Brzezińskiego, t. 1, J. Głuchowski (red.), M. Kalinowski (red.), K. Lasiński-Sulecki (red.),

W. Morawski (red.), A. Nita (red.), A. Olesińska (red.), Warszawa: Wolters Kluwer.

Sieradzka, M. (2018). Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej — analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych, cz. 2, Monitor Praw-
niczy, 23, 1242–1250.

Szczurowski, T. (2018). Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 11, 31–36.
Uzasadnienie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Sejm VIII kadencji, druk nr 2293.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę