Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Monika Boniecka
ORCID: 0000-0002-7987-3626

Doktorantka w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.4
JEL: K34

Przedmiotem artykułu jest koncepcja „look through ap-
proach” zaproponowana przez Ministerstwo Finansów

w opublikowanym „Projekcie objaśnień podatkowych
do nowych zasad poboru podatku u źródła z 19.06.2019 r.”,

która może znaleźć zastosowanie w ramach wprowa-
dzonej nowej definicji rzeczywistego właściciela. Kon-
cepcja ta, polegająca na możliwości skorzystania z pre-
ferencyjnych zasad opodatkowania podatkiem u źródła

wobec podmiotu, który otrzymał daną płatność od po-
średnika, nie została jednak bezpośrednio przewidziana

w nowelizacji ustawy, a jedynie wspomina o niej projekt

objaśnień. Stąd status normatywny tego rozwiązania po-
zostaje niejasny. W artykule podjęto próbę zidentyfiko-
wania najważniejszych problemów, jakie wiążą się

z wprowadzeniem nowej definicji rzeczywistego właści-
ciela oraz brakiem odpowiednich wyjaśnień dotyczą-
cych zastosowania koncepcji „look through approach”,

które mogą spotkać przedsiębiorców, chcących ze wska-
zanej koncepcji skorzystać.

Słowa kluczowe: podatek u źródła; rzeczywisty właściciel; projekt objaśnień; płatności