Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

„Look through approach” w kontekście nowego mechanizmu poboru podatku u źródła

Przedmiotem artykułu jest koncepcja „look through ap-
proach” zaproponowana przez Ministerstwo Finansów

w opublikowanym „Projekcie objaśnień podatkowych
do nowych zasad poboru podatku u źródła z 19.06.2019 r.”,

która może znaleźć zastosowanie w ramach wprowa-
dzonej nowej definicji rzeczywistego właściciela. Kon-
cepcja ta, polegająca na możliwości skorzystania z pre-
ferencyjnych zasad opodatkowania podatkiem u źródła

wobec podmiotu, który otrzymał daną płatność od po-
średnika, nie została jednak bezpośrednio przewidziana

w nowelizacji ustawy, a jedynie wspomina o niej projekt

objaśnień. Stąd status normatywny tego rozwiązania po-
zostaje niejasny. W artykule podjęto próbę zidentyfiko-
wania najważniejszych problemów, jakie wiążą się

z wprowadzeniem nowej definicji rzeczywistego właści-
ciela oraz brakiem odpowiednich wyjaśnień dotyczą-
cych zastosowania koncepcji „look through approach”,

które mogą spotkać przedsiębiorców, chcących ze wska-
zanej koncepcji skorzystać.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: podatek u źródła; rzeczywisty właściciel; projekt objaśnień; płatności

Bibliografia

Bany, K. (2016). Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, Warszawa: Wolters Kluwer.
Filipczyk, H. (2011). Indywidualne interpretacje prawa podatkowego — prawo i praktyka, Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.
Garlicki, L., Zubik, M. (red.). 2016). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Gomułowicz, A., Małecki J. (2013). Podatki i prawo podatkowe, Warszawa: Lexis Nexis.
Kondratowska-Muszyńska J. (2019). Objaśnienia podatkowe jako nowy etap tworzenia prawa podatkowego. Monitor Podatkowy, 7.
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, A. Obońska (red.), Legalis/el 2019.
Klauzula rzeczywistego beneficjenta; https://pieniadze.rp.pl/sponsorowane/21063-klauzula-rzeczywistego-beneficjenta (27.02.2020).
Konfederacja Lewiatan (2019). Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu objaśnień podatkowych z 19.06.2019 r. „Zasady poboru podatku u źródła”.

Konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła; https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-p-
odatkowe-w-sprawie-objasnien-do-przepisow-w-zakresie-zasad-poboru-podatku-u-zrodla (27.02.2020).

Lewandowska, M., Stępień, A. (2019). Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy prze-
widywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE? Przegląd Podatkowy, 8.

Majdowski, F. (2019). Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych — koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle
ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności. Przegląd Podatkowy, 10.
Mroziuk, M., Zalewski, Ł. (2019). Podatek u źródła, czyli stan niepewności. W firmach i MF. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, Gazeta Prawna
z 15.11.2019.
Piec M. (2019). Dla kogo korzyści z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rzeczpospolita, z 9.09.2019.

Podolska, M., Lewandowska M. (2019). WHT — Objaśnienia MF wymagają dalszych objaśnień, https://crido.pl/blog-taxes/wht-objasnienia-mf-w-
ymagaja-dalszych-objasnien/ (27.02.2020).

Pogoński M. (2019). Obowiązki płatnika w związku z wypłatami na rzecz podmiotów zagranicznych, Legalis/el.
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (2019). Uwagi do projektu objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła (projekt
z 19.06.2019 r.) zgłaszane w ramach konsultacji publicznych.
Strzała, D. (2019). Nowe zasady poboru podatku u źródła — mechanizm walki z optymalizacją podatkową czy patologia podatkowa? Doradztwo
Podatkowe — Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 8.
Szatkowska, M., Makieła, A. (2019). Zmiana brzmienia klauzuli rzeczywistego właściciela to nie tylko dodatkowe obowiązki dla podatników,

https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2019/06/zmiana-brzmienia-klauzuli-rzeczywistego-wlasciciela-to-nie-tylko-dodatkowe-obowiazki-dla-
podatnikow.html (27.02.2020).

Wacławczyk, A., Raińczuk, M. (2019), Podatek u źródła (WHT) a rzeczywisty właściciel i rzeczywista działalność gospodarcza; https://www2.deloit-
te.com/pl/pl/pages/tax/articles/alerty-podatkowe/podatek-u-zrodla-wht-rzeczywisty-wlasciciel-rzeczywista-dzialalnosc-gospodarcza.html

(27.02.2020).
Wilk, M. (2015a). Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD
w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r. Przegląd Podatkowy, 9.
Wilk, M. (2015). Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę