Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Nabywanie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną

Prosta spółka akcyjna to nowy typ spółki kapitałowej  w prawie polskim, który ma stanowić alternatywę  głównie dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Przepisy dotyczące tej spółki przewidują m.in. zakaz  nabywania przez nią akcji własnych oraz określone wyjątki  od tego zakazu. Celem artykułu jest analiza nowego  unormowania dotyczącego nabywania akcji własnych.  Generalna ocena przepisów dotyczących nabywania  akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną jest  co do zasady pozytywna, mimo kilku drobnych uchybień.  Autor stawia jednak tezę, że niewłaściwe jest  utrzymanie jako reguły zakazu nabywania akcji własnych.  Zasadne byłoby pominięcie tego zakazu i poprzestanie  na wskazaniu przesłanek dopuszczalnego  nabycia akcji własnych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna; nabywanie akcji własnych; akcje własne; akcje

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Cejmer, M., Dąbrowski, D. (2004). Przesłanki nabywania akcji własnych przez spółki akcyjne. W: M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.). Europejskie prawo spółek. Tom I. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej (159–254). Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze

Dąbrowski, D. (2010). Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

DeAngelo, H., DeAngelo, L., Skinner, D. J. (2002). Are dividends disappearing? Dividend concentration and the consolidation of earnings, July 2002.

USC CLEO Research Paper No. C02-17; USC FBE Working Paper No. 02–9, http://ssrn.com/abstract=318562, (22.03.2021). https://doi.org/10.2139/ssrn.318562

Dzierżak, P. (2016). Prosta spółka akcyjna — mnożenie bytów ponad potrzebę czy właściwe remedium na problemy przedsiębiorców? Monitor Prawa Handlowego, (2), 38–43.

Kuciński, A., Byczkowska, M. (2017) Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia. Ekonomiczne Problemy Usług, (2), 131–141. https://doi.org/10.18276/epu.2017.127-12

Mazgaj, M. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Moskwa, L., Sołtysiński, S. (2016). W: S. Sołtysiński (red.) Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. T. 17B. Warszawa: C.H.Beck.

Opalski, A. (2002). Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie. Warszawa: Lexis Nexis.

Opalski, A. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIIA. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392. Warszawa: C.H.Beck.

Opalski, A. (2019). Prosta spółka akcyjna — nowy typ spółki handlowej, cz. I. Przegląd Prawa Handlowego, (11), 5–15.

Pabis, R. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Radwan, A. (2005). Sens i nonsens kapitału zakładowego — przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych. W: M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.). Europejskie prawo spółek. Tom II. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej (23–100). Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Rodzynkiewicz, M. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz. Art. 491–633. Warszawa: C.H.Beck.

Romanowski, M. (2014). Kapitał zakładowy — ani to Graal, ani święty. Monitor Prawa Handlowego, (3), 40–44.

Romanowski, M. (2017). Trudna Spółka Akcyjna — czyli co św. Tomasz z Akwinu i zespół rockowy TSA pomyśleliby o Prostej Spółce Akcyjnej. Monitor Prawa Handlowego, (4), 43–48.

Sołtysiński, S., Sójka, T. (2013). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 3. Warszawa: C.H.Beck.

Wawer, M. (2020). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.

Wiśniewski, A. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392. Warszawa: C.H.Beck.

Wrzecionek, R. (2021). Wpis notarialny nabycia akcji prostej spółki akcyjnej do rejestru akcjonariuszy. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2), 50–56. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.2.6

 

Inne źródła/Other sources

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw — druk nr 3236; https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3236 (22.03.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę