Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.4.1
JEL: K2, K3

Obowiązek rozliczeniowy zarządcy nieruchomości związany z dostawą energii cieplnej do budynku wielolokalowego

Przedmiotem analizy prawnej podjętej w ramach tego artykułu jest charakter obowiązku rozliczeniowego spoczywającego na zarządcy nieruchomości wielolokalowej. Celem badania będzie ustalenie, jaki jest charakter prawny tego obowiązku oraz jakie są jego szczegółowa treść i zakres. Rozważane będą dwie hipotezy — po pierwsze, czy obowiązek ten należy do obowiązków cywilnoprawnych wynikających z umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, którą zarządca zawiera z właścicielami lokali (bądź ze wspólnotą mieszkaniową), a po drugie, czy obowiązek rozliczeniowy jest ustawowym obowiązkiem zarządcy wynikającym bezpośrednio z regulacji prawa energetycznego i należy go traktować jako obowiązek publicznoprawny. Ustalenie charakteru tego obowiązku jest podstawą do wskazania, kto ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec przedsiębiorcy energetycznego za świadczenia pieniężne związane z usługą dostarczania ciepła.

W celu zweryfikowania tych hipotez dokonano analizy prawnej dotyczącej statusu zarządcy oraz statusu prawno- -rzeczowego ogrzewanego budynku na podstawie ustawy o własności lokali. Następnie przeanalizowano, kto może być stroną umowy o dostawę ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem różnych wariantów statusu prawnego zarządcy wynikających z różnych modeli zarządzania, o których mowa w ustawie o własności lokali. Dalej była rozważana druga z hipotez, a mianowicie, czy w świetle obowiązujących regulacji prawa energetycznego można uznać obowiązek rozliczeniowy zarządcy za jego dodatkowy obowiązek wynikający bezpośrednio z ustawy (obowiązek o charakterze publicznym). Ostatecznie jako konkluzję tego badania przyjęto tezę o publicznoprawnym charakterze obowiązku rozliczeniowego zarządcy.

Słowa kluczowe: prawo energetyczne; obowiązek rozliczeniowy; zarządca nieruchomości

Bibliografia

Bibliografia/References

Balwicka-Szczyrba, M. (2010). Umowa sprzedaży ciepła zawarta z przedsiębiorcą energetycznym. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (7).

Bednarski, B. (2017). W: Michał Kuliński (red.), Prawo energetyczne. Komentarz. Legalis C.H.Beck.

Dobrowolski, A., Trypens, R., & Woszczyk, M. (2016). W: Z. Muras, M. Swora, (red.), Prawo energetyczne. Tom II. Komentarz do art. 12–72. Wolters Kluwer.

Doliwa, A. (2003). Komentarz do wyroku SA z 22.02.2002 r. I ACa A 1309/00, OSA nr 4/2002, poz. 30, Monitor Prawniczy, (1).

Goss, M., & Góralski J. (2022). Kary pieniężne w ustawie — Prawo energetyczne. Komentarz. Lex, Wolters Kluwer.

Lipińska, J. (2011). Umowy w energetyce jako prywatnoprawna forma realizacji zadań przez organy państwa. W: R. Blicharz, & M. Kania (red.), Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Materek, J. (2018). Do czego służą podzielniki kosztów ogrzewania? Nieruchomości, (9).

Muras, Z. (2018). Bezpieczeństwo energetyczne i polityka regulacyjna w kontekście sądowej kontroli rozstrzygnięć regulatora rynku. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (9).

Muszyński, I. (2020). Komentarz do art. 45a. W: M. Czarnecka, & T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Prawo energetyczne. Komentarz. C.H.Beck.

Nazar, M. (1995). Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilnoprawne. Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze.

Ogłódek, T. (2020). Komentarz do Art. 56 PrEnerg. W: M. Czarnecka, & T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Prawo energetyczne. Komentarz. C.H.Beck.

Palarz, H. (2016). Umowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym. Wolters Kluwer.

Pisuliński, J. (2020). W: E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe. C.H.Beck.

Sikorska-Lewandowska, A. (2017). Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne. Legalis.

Stelmach, J. (2016). Teorie w zastosowaniach prawniczych (o niektórych problemach interpretacyjnych prawa energetycznego), W: A. Walaszek-

Pyzioł (red.), Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. C.H.Beck.

Szczygieł, J. (2019). Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów na rynku energetycznym. Wolters Kluwer.

Szymczak, I. (2014). Wspólnota mieszkaniowa. Wolters Kluwer.

Turlej, A. (2015). W: R. Strzelczyk, & A. Turlej (red.), Własność lokali. Komentarz. C.H.Beck.

Walaszek-Pyzioł, A., & Pyzioł, W. (2006). Obowiązek przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2).

Zębala, J. (2018). Ustawa o własności lokali. W: K. Osajda (red.), Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Tom VI B. Legalis.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę