Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Paweł Smoleń
ORCID: 0000-0001-6607-3446
Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; wieloletni wykładowca uniwersytecki; autor licznych opracowań naukowych z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa podatkowego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.7
JEL: K34, K31

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje 50-procentowe koszty uzyskania przychodów. Reguła ta dotyczy także nauczycieli akademickich. W tym kontekście szczególne znaczenie mają zarówno przepisy prawa podatkowego, jak i nowe regulacje dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki. Z założenia wskazane obszary prawne powinny być koherentne, zwłaszcza że tak przepisy podatkowe, jak i przepisy tzw. ustawy 2.0 odsyłają do regulacji prawnoautorskich. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, iż w praktyce nie udało się uzyskać oczekiwanej synchronizacji, co skutkuje wykreowaniem stanu specyficznego dualizmu prawnego. Wypada podkreślić, że wyłaniające się trudności interpretacyjne dodatkowo uwypukliła interpretacja ogólna Ministra Finansów. W przygotowanej glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.05.2021 r., II FSK 3717/18, jedynie częściowo podzielono tok narracji merytorycznej Sądu, przedstawiając jednocześnie rozbieżności w prezentowanej argumentacji i ich negatywne skutki dla prawidłowego rozstrzygnięcia problemu oraz praktyki prawa podatkowego. Celem badawczym było przeprowadzenie diagnozy wciąż utrzymującej się niejednolitości orzeczniczej, a także sprzeczności w prezentowanym toku narracji. W glosie posłużono się głównie metodą dogmatycznoprawną i metodą analizy orzecznictwa sądowego.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych; opodatkowanie honorarium autorskiego; uczelnia; pracownik akademicki; działalność twórcza.

Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; wieloletni wykładowca uniwersytecki; autor licznych opracowań naukowych z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa podatkowego.