Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.2
JEL: K
Rafał Adamus ORCID: 0000-0003-4968-459X , e-mail: radamus|uni.opole.pl| |radamus|uni.opole.pl

Problem przedawnienia a postępowanie restrukturyzacyjne

W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania badawczego są następujące zagadnienia. Po pierwsze, zostały przedstawione założenia co do aksjologii wykładni prawa. Po drugie, została zarekomendowana metodyka sporządzania spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w kontekście możliwego przedawnienia. Po trzecie, przedstawiono problem przedawnienia w płaszczyźnie treści układu. Po czwarte, przeanalizowano problem przerwania biegu przedawnienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym wierzytelności cywilnoprawnych zarówno niestwierdzonych uprzednio orzeczeniem sądu w rozumieniu art. 125 k.c., jak i stwierdzonych orzeczeniem sądu w rozumieniu art. 125 k.c. Po piąte, rozważono skutki umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym w zakresie przedawnienia, a także skutki złożenia wniosku o klauzulę wykonalności na tytuł egzekucyjny powstały w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Po szóste, zwrócono uwagę na skutki uchylenia układu dla restytucji wierzytelności i dla biegu terminu przedawnienia. Wreszcie poruszono problem przedawnienia wierzytelności podlegających Ordynacji podatkowej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: postępowanie restrukturyzacyjne; wierzytelność; zobowiązanie podatkowe; przedawnienie; przerwa biegu przedawnienia

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamus, R. (2013). Skutki uchylenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym dla wierzytelności objętych układem. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, XI(1).

Brzozowski, A. (1997). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1. C.H.Beck.

Czachórski, W. (1994). Zobowiązania. Wydawnictwo Prawnicze PWN.

Dobrzański, B. (1955). Problemy kodyfikacyjne przedawnienia. Uwagi na marginesie artykułu J. Gwiazdomorskiego pt. „Podstawowe problemy przedawnienia”. Nowe Prawo, (2).

Dzwonkowski, H., & Gorąca, J. (2015). Przerwanie biegu przedawnienia. Monitor Prawa Podatkowego, (11).

Grochowski, M. (2017). Bieg przedawnienia a retrospektywność prawa. Monitor Prawniczy, (19).

Gwiazdomorski, J. (1955). Podstawowe problemy przedawnienia. Nowe Prawo, (1).

Gwiazdomorski, J. (1968). Terminy zawite do dochodzenia roszczeń w kodeksie cywilnym. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, (3).

Klafkowski, Z. (1970a). Przedawnienie w prawie cywilnym. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Klafkowski, Z. (1970b). Wymagalność roszczeń. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11).

Kordasiewicz, B. (2008). W: Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego, Prawo cywilne — część ogólna. Tom 2, wyd. 2. C.H.Beck.

Klimek, R. (2006). Dyskusyjne problemy przedawnienia roszczeń. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (3).

Krajewski, M. (2018). Zmiany regulacji przedawnienia roszczeń. Przegląd Prawa Handlowego, (12).

Kruszyńska-Kola, J. (2017). Część ogólna i przedawnienie: dekodyfikacja w rekodyfikacji polskiego prawa cywilnego. W: F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu. Wydawnictwo Sejmowe, Fundacja „Utriusque Iuris”.

Machnikowski, P. (2018a). Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń. Przegląd Sądowy, (9).

Machnikowski, P. (2018b). O potrzebie zmiany przepisów normujących przedawnienie roszczeń. Państwo i Prawo, (6).

Pałdyna, T. (2009). Przedawnienie w polskim prawie cywilnym. Wolters Kluwer.

Szlęzak, A. (2019). Uznanie niewłaściwe jako zdarzenie przerywające bieg terminu przedawnienia. Przegląd Sądowy, (1).

Szpunar, A. (1974). Z problematyki przedawnienia roszczeń majątkowych. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).

Szpunar, A. (1980). Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia. Państwo i Prawo, (4–5).

Witosz, A. (2017). Układ a kwestia przedawnienia. Doradca Restrukturyzacyjny, (10).

Wolter, A., Ignatowicz, J., & Stefaniuk, K. (1996). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę