Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 07/2022

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 68
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.1
JEL: K34

Z początkiem stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, dokonane w ramach projektu noszącego nazwę Polski Ład. Podstawowym założeniem planowanych zmian było zmniejszenie tzw. klina podatkowego. Dochody z pracy są bowiem wyżej obciążone podatkami i składkami niż dochody z innych źródeł, zwłaszcza z działalności gospodarczej oraz źródeł kapitałowych. Polski Ład miał te różnice zmniejszyć poprzez zwiększenie obciążeń daninami publicznoprawnymi innych dochodów niż z pracy. Jednak w wyniku kolejnych modyfikacji projektów ustaw nastąpił wzrost obciążenia przede wszystkim dochodów z pracy oraz działalności wykonywanej osobiście. Jednocześnie korzystne rozwiązania dla osób wybierających zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych promują tzw. samozatrudnienie. Prowadzi to do znaczącego wzrostu zróżnicowania wysokości ponoszonych ciężarów podatkowych, a tym samym naruszenia zasady sprawiedliwości podatkowej.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy; źródła przychodów; zasada sprawiedliwości podatkowej; Polski Ład
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.2
JEL: K

W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania badawczego są następujące zagadnienia. Po pierwsze, zostały przedstawione założenia co do aksjologii wykładni prawa. Po drugie, została zarekomendowana metodyka sporządzania spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w kontekście możliwego przedawnienia. Po trzecie, przedstawiono problem przedawnienia w płaszczyźnie treści układu. Po czwarte, przeanalizowano problem przerwania biegu przedawnienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym wierzytelności cywilnoprawnych zarówno niestwierdzonych uprzednio orzeczeniem sądu w rozumieniu art. 125 k.c., jak i stwierdzonych orzeczeniem sądu w rozumieniu art. 125 k.c. Po piąte, rozważono skutki umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym w zakresie przedawnienia, a także skutki złożenia wniosku o klauzulę wykonalności na tytuł egzekucyjny powstały w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Po szóste, zwrócono uwagę na skutki uchylenia układu dla restytucji wierzytelności i dla biegu terminu przedawnienia. Wreszcie poruszono problem przedawnienia wierzytelności podlegających Ordynacji podatkowej.

Słowa kluczowe: postępowanie restrukturyzacyjne; wierzytelność; zobowiązanie podatkowe; przedawnienie; przerwa biegu przedawnienia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.3
JEL: E63, G18, K23

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) z punktu widzenia oddziaływania państwa na gospodarkę pełni kluczową rolę, odpowiadając za stabilność systemu finansowego, a w szerszym wymiarze za przeciwdziałanie kryzysom finansowym i gospodarczym. Główną osią rozważań będzie problematyka formalnego i faktycznego oddziaływania KSF na ostateczny kształt zróżnicowanych instrumentów regulacyjnych w obszarze stabilności finansowej. Zasadniczym celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego ustawodawca zdecydował się na zastosowanie tego typu niewładczej formy prawnej w obszarze tak ważnym z punktu widzenia polityki państwa, który wymaga odpowiedniej sprawczości i skuteczności. Kluczowym zagadnieniem, które należy poddać głębszej analizie, jest specyfika oddziaływania w złożonym układzie odpowiedzialności administracji oraz funkcjonalny kontekst zastosowania rekomendacji. Oprócz odniesień do poglądów piśmiennictwa, które zdaniem autora wymagają pewnych uwag i uzupełnień, rozwiązania przyjęte w Polsce warto skonfrontować z modelami regulacji w wybranych państwach (Francja, Niemcy i Wielka Brytania).

Słowa kluczowe: stabilność finansowa; rekomendacje; instrumenty makroostrożnościowe
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.4
JEL: K10, K11, O3

Skutki procesu informatyzacji obejmują znaczące ułatwienie i poszerzenie dostępu do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym, co wpływa na realizację zasady jawności formalnej ksiąg wieczystych, a zarazem na wzmocnienie ich podstawowej funkcji społeczno- gospodarczej, polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Niezależnie od korzyści wynikających z udostępnienia treści ksiąg wieczystych w Internecie postęp technologiczny niesie ze sobą ryzyko przetwarzania zawartych w nich danych w sposób niezgodny z celem prowadzenia ksiąg wieczystych. Doniosłe problemy prawne zaznaczają się na tle konfliktu między jawnością ksiąg wieczystych a gwarantowanymi konstytucyjnie prawami do prywatności i ochrony danych osobowych. Celem artykułu jest przedstawienie w zarysie i poddanie analizie stanowisk instytucji władzy publicznej w kwestii ochrony danych osobowych ujawnianych w księdze wieczystej, jak również niektórych argumentów i postulatów formułowanych w środowisku nauki prawa oraz praktyki w ramach toczącej się dyskusji nad optymalnymi rozwiązaniami prawnymi i technicznymi w dziedzinie dostępu do elektronicznych ksiąg wieczystych.

Słowa kluczowe: księgi wieczyste; zasada jawności formalnej; informatyzacja; prawo do ochrony danych osobowych i prywatności
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.5
JEL: K32

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wykazanie naruszeń zasady poprawnej legislacji w obszarze regulacji prawnych odnoszących się do lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. Autorzy wskażą treść i granice zasady poprawnej legislacji, rekonstruując ją głównie na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Celem identyfikacji wspomnianych naruszeń zasady poprawnej legislacji autorzy dokonają analizy wybranych aktów prawnych, odnoszących się do lądowej energetyki wiatrowej, zarówno na płaszczyźnie prawa administracyjnego, jak i prawa podatkowego. Ponadto w toku rozważań zostanie zweryfikowana hipoteza, czy naruszenie standardów dotyczących stanowienia prawa w zakresie regulacji lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wpłynęło na spowolnienie tempa rozwoju tego sektora gospodarczego.

Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa; ustawa wiatrakowa; zasada prawidłowej legislacji; podatek od nieruchomości
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.6
JEL: K

Artykuł dotyka problematyki prawa do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o., w sytuacji gdy udziały są przedmiotem wspólności (art. 184 k.s.h.). Autor po przedstawieniu poglądów na temat analizowanej materii prezentowanych w orzecznictwie i doktrynie broni tezy, że to jedynie wspólny przedstawiciel jest uprawniony do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub o stwierdzenie jej nieważności, a wyjątki od tej reguły można dopuścić jedynie w dwóch przypadkach. Z pierwszym z nich mamy do czynienia w sytuacji, gdy zaskarżenie uchwały można kwalifikować jako czynność zachowawczą w rozumieniu art. 209 k.c., a z drugim — gdy uchwała jest obarczona takimi wadami, które uzasadniają uznanie jej za nieistniającą.

Słowa kluczowe: wspólność udziałów; prawo do zaskarżania uchwał przez współuprawnionych z udziału lub udziałów; wspólny przedstawiciel; czynność zachowawcza; uchwała nieistniejąca
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.7.7
JEL: K34, K31

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje 50-procentowe koszty uzyskania przychodów. Reguła ta dotyczy także nauczycieli akademickich. W tym kontekście szczególne znaczenie mają zarówno przepisy prawa podatkowego, jak i nowe regulacje dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki. Z założenia wskazane obszary prawne powinny być koherentne, zwłaszcza że tak przepisy podatkowe, jak i przepisy tzw. ustawy 2.0 odsyłają do regulacji prawnoautorskich. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, iż w praktyce nie udało się uzyskać oczekiwanej synchronizacji, co skutkuje wykreowaniem stanu specyficznego dualizmu prawnego. Wypada podkreślić, że wyłaniające się trudności interpretacyjne dodatkowo uwypukliła interpretacja ogólna Ministra Finansów. W przygotowanej glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.05.2021 r., II FSK 3717/18, jedynie częściowo podzielono tok narracji merytorycznej Sądu, przedstawiając jednocześnie rozbieżności w prezentowanej argumentacji i ich negatywne skutki dla prawidłowego rozstrzygnięcia problemu oraz praktyki prawa podatkowego. Celem badawczym było przeprowadzenie diagnozy wciąż utrzymującej się niejednolitości orzeczniczej, a także sprzeczności w prezentowanym toku narracji. W glosie posłużono się głównie metodą dogmatycznoprawną i metodą analizy orzecznictwa sądowego.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych; opodatkowanie honorarium autorskiego; uczelnia; pracownik akademicki; działalność twórcza.
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł